Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują 12 V o wypłacie 430,15 mln zł dywidendy

ISBNews
15.04.2021 16:15
A A A

Warszawa, 15.04.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują o przeznaczeniu 430,15 mln zł z zysku netto za 2020 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 12 maja.

"Walne zgromadzenie Grupy Kęty […] postanawia:

a) podzielić zysk netto spółki za rok 2020 w kwocie 296 153 755,03 zł, w następujący sposób:

- kwotę 295 935 869,03 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

- kwotę 217 886 zł przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2020, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze,

b) użyć kapitału zapasowego spółki poprzez przeznaczenie kwoty 134 214 208,66 zł, stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysków spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,

c) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki łączną kwotę 430 150 077,69 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Na dzień dywidendy zaproponowano 31 maja, natomiast termin wypłaty dywidendy ma zostać ustalony na 18 czerwca (kwota 129 035 393,8 zł) i 31 sierpnia 2021 r.u (kwota 301 114 683,89 zł).

W sierpniu 2020 r. akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 336,79 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 35 zł na akcję.

Grupa Kęty odnotowała 430,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 295,37 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 296,15 mln zł wobec 205,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)