Senat za świadectwami efektywności energetycznej dla sektora publicznego

ISBNews
16.04.2021 08:20
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził do noweli ustawy o efektywności energetycznej kilka poprawek, zakładających m.in. że świadectwa efektywności energetycznej będą mogły uzyskiwać także jednostki sektora publicznego i nakładających obowiązek informowania o zastosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.

Nowelizacje wraz z poprawkami przyjęło 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Senatorowie zaproponowali, że świadectwa efektywności energetycznej będą mogły uzyskiwać także jednostki sektora publicznego, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. Nałożyli także na jednostki sektora publicznego obowiązek informowania o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej zarówno na ich stronach internetowych, jak i w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Senackie poprawki dotyczą też częstotliwości dostarczania informacji o zużyciu ciepła przez właścicieli lub zarządców budynków, w których zamontowano ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania z funkcją zdalnego odczytu.

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej dostosowuje polskie prawodawstwo do unijnej dyrektywy w tej sprawie. Zakłada minimalizowanie obciążeń dla podmiotów, które w ciągu najbliższych dziesięciu lat będą dążyć do oszczędności energii finalnej, uszczelnienie monitorowania i raportowania oszczędności energii oraz stworzenie warunków rozwoju rynku usług energetycznych. Ma to pomóc w osiągnięciu krajowego celu oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. w wysokości 5580 toe (tony oleju ekwiwalentnego).

Nowela, oprócz świadectw efektywności energetycznej, wprowadza dodatkowe środki alternatywne, służące osiągnięciu celu oszczędności, wyznaczonego przepisami unijnymi. Rozszerza katalog podmiotów, objętych systemem świadectw efektywności energetycznej, o przedsiębiorstwa paliwowe, wprowadzające paliwa ciekłe do obrotu do celów transportowych.

Do realizacji celu dotyczącego efektywności energetycznej wliczane będą inwestycje finansowane m.in. z budżetu państwa, budżetu samorządów, budżetu UE, środków z pomocy udzielanej przez państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Nowelizacja przewiduje też utworzenie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej (prowadzonego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy), w którym będą gromadzone dane dotyczące m.in. zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych. Wprowadza ponadto zmiany w zakresie informowania odbiorców końcowych o opomiarowaniu i rozliczeniach zużycia ciepła.

Wzmocniono przepisy dotyczące zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym, doprecyzowano wymagania wobec osób przygotowujących audyty efektywności energetycznej oraz zakres informacji dotyczących efektywności energetycznej pozyskiwanych od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(ISBnews)