KNF wydała Rekomendację R dot. zarządzania ryzykiem kredytowym

ISBNews
16.04.2021 13:40
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała Rekomendację R dotyczącą zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym, podała KNF. Rekomendacja R wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Znowelizowana Rekomendacja R stanowi zbiór dobrych praktyk dotyczących klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych, zgodnie z przyjętą i obowiązującą w bankach polityką rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem kredytowym, podkreślono. 

"Banki powinny posiadać kompleksowe i proporcjonalne względem charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności zasady zarządzania ryzykiem, obejmujące czytelną strukturę organizacyjną z jasno określonymi, przejrzystymi i spójnymi zakresami odpowiedzialności, skuteczne procedury służące identyfikacji ryzyka kredytowego, na które banki są lub mogą być narażone, służące zarządzaniu tym ryzykiem, jego przeglądowi i raportowaniu oraz odpowiednie mechanizmy kontroli, w tym wewnętrznej, obejmujące należyte procedury administracyjne i księgowe oraz politykę wynagrodzeń i praktyki w tym względzie" - czytamy w treści Rekomendacji. 

Lista rekomendacji obejmuje 36 pozycji, dotyczących m.in roli zarządu i rady nadzorczej, szacowania oczekiwanych strat kredytowych, klasyfikacji ekspozycji kredytowych, wyceny ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń, a także ujawniania informacji.

"Rekomendacja R jest skierowana do banków krajowych oraz oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, sporządzających skonsolidowane lub jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF, podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem banku, których podstawowa działalność generuje ryzyko kredytowe oraz znajdujących się poza granicami Polski oddziałów banków krajowych" - czytamy w komunikacie. 

Komisja przypomniała, że konieczność opracowania Rekomendacji R w nowym brzmieniu wynikała z wejścia w życie w 2018 r. Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 (MSSF 9) - Instrumenty Finansowe, który wniósł ze sobą zmiany w obszarze zarządzania bankiem, którego dotyczą postanowienia tej Rekomendacji. Treść Rekomendacji uwzględnia zdobyte w tym czasie doświadczenia organu nadzoru i podmiotów rynkowych, związane ze stosowaniem MSSF 9.

Projekt znowelizowanej Rekomendacji R, po opracowaniu w UKNF, był szeroko konsultowany: z Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Ministerstwem Finansów, Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Związkiem Banków Polskich, Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych oraz firmami audytorskimi, podkreślono. 

Rekomendacja R wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

(ISBnews)