Polenergia: Koszt budowy farm MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III to 16-18 mld zł

ISBNews
16.04.2021 17:00
A A A

Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Polenergia oraz Wind Power z grupy kapitałowej Equinor szacują, że nakłady inwestycyjne spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III na przygotowanie projektów farm wiatrowych na Bałtyku wyniosą 307-385 mln zł, a nakłady na budowę farm sięgną 16,13-18,22 mld zł, podała Polenergia.

Spółki projektowe podjęły decyzje o podtrzymaniu wniosków do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci z morskich projektów wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III o mocy zainstalowanej 720 MW każdy, podano w komunikacie.

Decyzje spółek projektowych zostały podjęte w związku z wydaniem przez ministra klimatu i środowiska rozporządzenia z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, w którym minister ustalił cenę maksymalną za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci na poziomie 319,6 zł za 1 MWh.

Pozyskanie wsparcia wiąże się z powstaniem po stronie spółek projektowych zobowiązania, do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w ich morskich farmach wiatrowych lub ich części po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat od dnia wydania przez URE decyzji określających cenę wsparcia.

"Realizacja powyższego zobowiązania wymaga poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne, do poniesienia przez spółki projektowe po uzyskaniu wsparcia, związane z przygotowaniem obu projektów w okresie do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy planowanego na 2023 rok, wynoszą od 307 mln zł do 385 mln zł. Natomiast dodatkowo w stosunku do wskazanych w poprzednim zdaniu kwot szacowane nakłady na budowę wynoszą od 16 130 mln zł do 18 220 mln zł, z czego dominująca część będzie ponoszona po podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęciu fazy budowy" - czytamy dalej.

Polenergia jako wspólnik spółek projektowych będzie zobowiązana do pokrycia części nakładów inwestycyjnych odpowiadającej jej udziałowi w spółkach projektowych z uwzględnieniem kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie nakładów w okresie budowy, który planują pozyskać spółki projektowe, podano także.

Ponadto w przypadku przyznania spółkom projektowym wsparcia, Polenergia będzie uprawniona do otrzymania dodatkowych płatności wynikających z umowy dotyczącej m.in. sprzedaży udziałów w spółkach projektowych zawartej 5 marca 2018 roku ze Statoil Holding Netherlands (obecnie Equinor Holding Netherlands).

Na początku marca Equinor i Polenergia złożyły wnioski do URE o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci z morskich projektów wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III o mocy zainstalowanej 720 MW każdy.

MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zlokalizowane będą w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Odległość od brzegu w linii prostej wynosi od 22 do 37 kmProjekt MFW Bałtyk I o łącznej mocy do 1 560 MW jest rozwijany w dalszej kolejności zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Equinor jest firmą szeroko związaną z sektorem energetycznym, budującą swoją pozycję w sektorze energetyki odnawialnej. Firma rozwija klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, przy wschodnim wybrzeżu USA oraz na Morzu Bałtyckim. W Polsce Equinor zaangażowany jest w trzy projekty morskiej energetyki wiatrowej: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Equinor i Polenergia posiadają po 50% udziałów w każdym z trzech projektów.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.\

(ISBnews)