ZE PAK miał 222,39 mln zł straty netto, 291,11 mln zł straty EBIT w 2020 r.

ISBNews
20.04.2021 08:35
A A A

Warszawa, 20.04.2021 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) odnotował 222,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 445,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 291,11 mln zł wobec 423,59 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 206,97 mln zł w 2020 r. wobec 2 877,92 mln zł rok wcześniej.

"Produkcja netto energii elektrycznej w elektrowni Pątnów I w 2020 roku osiągnęła 2,34 TWh, w elektrowni Konin 0,32 TWh a w elektrowni Pątnów II 2,19 TWh. Produkcja energii netto ogółem we wszystkich elektrowniach Grupy w 2020 roku była niższa o 14,31% w porównaniu do roku poprzedniego. [...] W 2020 roku grupa sprzedała łącznie z produkcji własnej oraz zakupionej na rynku 6,72 TWh energii elektrycznej, czyli mniej o 28,21% niż w 2019 roku. Spadek łącznej sprzedaży był większy niż spadek produkcji własnej. Mniejsza aktywność w obszarze handlu w główniej mierze tłumaczyć należy następstwami niestabilnej sytuacji spowodowanej wpływem pandemii, zwłaszcza w pierwszej połowie minionego roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Na poziom sprzedaży energii elektrycznej wpłynęła wyższa generacja produkcji energii elektrycznej w ramach energetyki odnawialnej oraz ograniczenia nakładane na gospodarkę wynikające ze stanu pandemii wywołanego chorobą COVID-19, a także pogorszenie relacji między notowanymi cenami energii elektrycznej i uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wynika także z materiału.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (łącznie - wytworzonej i z obrotu, pomniejszone o podatek akcyzowy) stanowiły w 2020 roku 84,38% ogółu przychodów ze sprzedaży grupy, natomiast przychody otrzymane z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) stanowiły 4,97% przychodów ze sprzedaży grupy, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 182,41 mln zł wobec 383,12 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,21 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)