Boryszew: IAS naliczyła ZM Silesia 28,6 mln zł plus odsetki zaległego VAT-u

ISBNews
27.04.2021 08:20
A A A

Warszawa, 27.04.2021 (ISBnews) - Spółka pośrednio zależna od Boryszewa - ZM Silesia -  otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, określającą zaległe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT za 2012 r. w kwocie 28,6 mln zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych w kwocie ok. 16 mln zł, podał Boryszew. Decyzja jest ostateczna; spółka zamierza ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

"Dyrektor Izby nie podzielił stanowiska ZM Silesia, że ta dochowała należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich dostawców, którzy - jak się okazało - nie odprowadzili do budżetu należnego podatku VAT. W konsekwencji, zdaniem Izby, ZM Silesia nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez nieuczciwych kontrahentów. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna. W związku z odmienną oceną powyższych okoliczności spółka zamierza zaskarżyć w/w decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego" - czytamy w komunikacie.

Boryszew informuje, że ryzyka związane z otrzymaną decyzją ujęte są w księgach rachunkowych jako zobowiązanie bilansowe (wartość zobowiązania wynikająca z decyzji) oraz jako zobowiązanie warunkowe (wartość odsetek). Mając powyższe na uwadze, na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu, okoliczność wydania powyższej decyzji nie rodzi po stronie Boryszewa konieczności dokonania dodatkowych jednorazowych operacji o charakterze księgowym, podano także.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)