Bank Handlowy miał 394,86 mln zł zysku netto, 58,82 mld zł aktywów w I kw. 2021

ISBNews
29.04.2021 08:45
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 394,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 26,36 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Na wyższy zysk netto wpłynęła przede wszystkim realizacja zysku z inwestycyjnych dłużnych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (455,5 mln zł na koniec I kwartału 2021 roku), częściowo skompensowany przez niższy wynik odsetkowy (o 104,9 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego)" - czytamy w raporcie. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 197,04 mln zł wobec 301,96 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 172,49 mln zł wobec 140,99 mln zł rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek wyniósł 197 mln zł i był istotnie niższy od wyniku odsetkowego w analogicznym okresie roku ubiegłego, w związku z obniżeniem stóp procentowych do rekordowo niskich poziomów w krótkim okresie (m.in. stopa referencyjna została obniżona o 140 punktów bazowych między marcem a majem 2020 roku do poziomu 0,1%). Dla zachowania porównywalnych warunków ekonomicznych, wynik z tytułu odsetek w I kwartale 2021 roku obniżył się o 23,8 mln zł w stosunku do IV kwartału 2020 roku. Po wyłączeniu spadku przychodów odsetkowych od inwestycyjnych dłużnych aktywów finansowych w związku z realizacją zysku na tych aktywach, wynik z tytułu odsetek na koniec I kwartału 2021 roku nieznacznie wzrósł o 0,9% kw/kw" - czytamy dalej. 

Wynik z tytułu opłat i prowizji w kwocie wzrósł o 31,5 mln zł r/r (tj. 22,3%), w związku ze wzrostem przychodów o 33,9 mln zł r/r (tj. 20,9%).

"Najwyższy nominalny przyrost przychodów dotyczył obszaru związanego z rynkiem kapitałowym (tj. z tytułu działalności maklerskiej i usług powierniczych), który urósł o 24,7 mln zł r./r. w związku z kontynuacją ożywienia na polskim rynku transakcji kapitałowych (szczegółowy opis tych transakcji znajduje się w Nocie 8 w części dotyczącej działalności maklerskiej). Prowizje z tytułu prowadzenia rachunków bankowych zanotowały wzrost o 17,7 mln zł r/r (tj. 102,9%). Z drugiej strony, prowizje z tytułu kart płatniczych i kredytowych uległy spadkowi o 7,6 mln zł r/r (tj. 21,8%) głównie z powodu niższych przychodów za transakcje walutowe (ograniczenie mobilności klientów indywidualnych wywołane pandemią COVID-19)" - czytamy w raporcie. 

Pozostałe dochody operacyjne (tj. dochody pozaodsetkowe i pozaprowizyjne) wyniosły 571,2 mln zł wobec 92,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 478,4 mln zł, dzięki istotnie lepszym wynikom w obszarze działalności skarbcowej.

Wynik z tytułu sprzedaży inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych zanotował wzrost o 350,8 mln zł r/r, a wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji był również istotnie wyższy o 103,9 mln zł r/r, podano także. 

Wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe wyniósł 6,2 mln zł (negatywny wpływ) wobec 93,4 mln zł w I kw. 2020 roku, w związku z utworzeniem dodatkowego opisu w wysokości ok. 53 mln zł dedykowanego skutkom pandemii COVID-19 w I kw. 2020 roku.

Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją w wniosły 362,2 mln zł w I kw., co oznacza spadek o 3,7% r/r w związku z niższą składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (64,7 mln zł w I kw. 2021 roku w porównaniu do 84,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego). Bank podał, że spadek ten został skompensowany przez wyższe koszty pracownicze o 5,8 mln zł (4,2%) i wzrost amortyzacji o 3,9 mln zł (tj. 16,4%) w związku z implementacją nowych jak i rozszerzenia bieżących rozwiązań w obsłudze klientów indywidualnych.

Zatrudnienie w grupie spadło o 94 etaty w skali roku do 2 964 osób na koniec marca. 

Wskaźnik kosztów do przychodów wyniósł 39% wobec 70% rok wcześniej. 

Bank podał, że po wyłączeniu powyższych celowych rezerw, w segmencie Bankowości Instytucjonalnej zanotowano rozwiązanie odpisów w I kwartale 2021 roku - było ono związane z poprawiającymi się prognozami makroekonomicznymi. 

Wskaźnik ROE wyniósł 7,3% na koniec I kw. 2021 r. wobec 6,7% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 21,4% na koniec I kw, 2021 r. wobec 22,6% rok wcześniej. 
 
Aktywa razem banku wyniosły 58,82 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 60,94 mld zł na koniec 2020 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 376,15 mln zł wobec 23,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 60,9 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)