mBank miał 317,13 mln zł zysku netto, 194,22 mld zł aktywów w I kw. 2021 r.

ISBNews
29.04.2021 09:45
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - mBank odnotował 317,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 90,92 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 946,9 mln zł wobec 1 065,46 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 468,06 mln zł wobec 362,68 mln zł rok wcześniej.

Dochody łącznie Grupy mBanku obniżyły się o 0,9% w ujęciu kwartalnym i wyniosły 1 538,8 mln zł. Dochody podstawowe, czyli wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu opłat i prowizji, wzrosły o 2,1% kw/kw za sprawą wyższego wyniku z tytułu opłat i prowizji i wyniosły 1 415 mln zł, podano w raporcie. 

"Głównym źródłem dochodów Grupy mBanku w I kwartale był wynik z tytułu odsetek, który zanotował spadek w ujęciu kwartalnym (-30 mln zł, tj. -3,1%). Niższy wynik z tytułu odsetek był efektem krótszego kwartału (niższa o 2 liczba dni w I kwartale w porównaniu do IV kwartału 2020 roku) oraz serii obniżek stóp procentowych o łącznie 140 pb w marcu, kwietniu i maju 2020 roku" - czytamy w raporcie.

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku obniżyła się w ujęciu kwartalnym i w I kwartale 2021 roku wyniosła 2,1% w porównaniu do 2,2% w poprzednim kwartale.

Drugą największą pozycję stanowił wynik z tytułu opłat i prowizji, który wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału (+58,6 mln zł, tj. +14,3%) i wyniósł 468,1 mln zł.

Wynik na działalności handlowej wzrósł w porównaniu do IV kwartału 2020 roku o 20,9 mln zł, tj. +49,5% i wyniósł 63,2 mln zł. Wzrost odnotował przede wszystkim wynik z pozycji wymiany, dzięki wysokiej zmienności kursów walutowych.

W I kwartale 2021 roku Grupa mBanku kontynuowała działania mające na celu dalszy wzrost efektywności mierzonej wskaźnikiem koszty/dochody. Koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku wyniosły 664,7 mln zł i wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału (o 128,1 mln zł, tj. o 23,9%) ze względu na zaksięgowanie rocznej składki na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji BFG.

"W I kwartale 2021 roku koszty pracownicze wzrosły w ujęciu kwartalnym o 19,0 mln zł, tj. o 8,5%, co było związane z wyższymi kosztami zmiennych części wynagrodzenia. Zatrudnienie w Grupie mBanku w omawianym okresie spadło o 44 etaty, w związku trwającym procesem optymalizacji zatrudnienia" - czytamy dalej. 

Efektywność kosztowa mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów obniżyła się i wyniosła 43,2% w I kwartale w porównaniu do 34,6% w poprzednim kwartale. Znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów w okresie (zawierający 1/4 składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji) ukształtował się na poziomie 36,8%, podano także. 

W I kwartale 2021 roku utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w Grupie mBanku wyniosła 164,7 mln zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem była ona niższa o 97,9 mln zł, tj. o 37,3%.

Bank podał, że utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w segmencie Bankowości Detalicznej wyniosła 118,9 mln zł i była wyższa niż w IV kwartale 2020 roku o 5,9 mln zł (5,2%).

"Niewielki wzrost kosztu ryzyka wynika m.in. z dostosowania modeli parametrów ryzyka kredytowego do wymogów nowej definicji default. Jednocześnie, część zawiązanej w 2020 roku rezerwy na moratoria ustawowe została rozwiązana w I kwartale 2021 roku" - czytamy dalej. 

Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wyniosła 68,8 mln zł, co oznacza spadek o 64,5 mln zł kwartał do kwartału. Niższe odpisy wynikały z konserwatywnego podejścia do tworzenia rezerw w 2020 roku.

Rezerwa na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi, utworzona w I kwartale 2021 roku wyniosła 66,3 mln zł w porównaniu do 633 mln zł w IV kw. 2020 roku. 

Aktywa razem banku wyniosły 194,22 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 178,87 mld zł na koniec 2020 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 315,09 mln zł wobec 91,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku w I kwartale 2021 roku obniżył się w porównaniu do końca 2020 roku. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko wzrosła o 3,7 mld zł, przy jednoczesnym niewielkim wzroście funduszy własnych. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca 2021 roku wyniósł 19,2%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 16,6%.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)