Zarząd GPW rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

ISBNews
29.04.2021 15:55
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 104,93 mln zł, tj. 2,5 zł na akcję, podała GPW.

"Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 69,3% zysku skonsolidowanego oraz 77,3% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, zaś stopa dywidendy 5,36% przy kapitalizacji GPW z dnia 20 kwietnia 2021 r." - czytamy w raporcie. 

Zarząd GPW jednocześnie zadeklarował, że jego intencją jest wzrost corocznej dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję.

Jak wskazano, zarząd Giełdy rekomendując wysokość dywidendy z zysku za 2020 rok uwzględnił takie czynniki jak: wyniki finansowe wypracowane w ubiegłym roku, wytyczne dla spółek Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2020 r., utrzymujące się na dobrym poziomie wskaźniki rentowności ROE (14,6%) i ROA (11,1%) w 2020 r. oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą - 4,9 w 2020 r., wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto), potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy GPW #2022, a także stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki oraz potrzeby płynnościowe grupy, jak również opłaty za wysokie saldo wprowadzone przez banki oraz niskie oprocentowanie lokat.

Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, zaznaczono.

W czerwcu ub. roku akcjonariusze GPW zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 100 732 800 zł z zysku za 2019 r., co oznaczało wypłatę w wysokości 2,4 zł na akcję. Rok wcześniej akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 151,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 119,32 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 168,68 mln zł wobec 115,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)