Herkules miał 4,37 mln zł zysku netto, 30,28 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

ISBNews
30.04.2021 08:40
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Herkules odnotował 4,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 38,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,65 mln zł wobec 29,27 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 30,28 mln zł wobec 8,53 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 150,56 mln zł w 2020 r. wobec 127,28 mln zł rok wcześniej.

"Grupa odnotowała wysoki przyrost wolumenu sprzedaży osiągając wartość ponad 150 mln zł, co jest bliskie rekordowemu poziomowi z 2015 r. Jest to przede wszystkim efekt przyspieszenia wykonania projektu budowy systemu łączności kolejowej GSMR i zwiększenie obrotów z tego tytułu. Udział segmentu operacyjnego budownictwa telekomunikacyjnego, który realizuje ten kontrakt w sumie przychodów grupy kapitałowej wzrósł do 38% w roku 2020 w porównaniu do 15% w roku poprzednim. W tym obszarze grupa kapitałowa Herkules realizuje budowę obiektów radiowych, a wzrost sprzedaży o ponad 200% rok do roku pokazuje dynamikę tego procesu. Obok tego przedsięwzięcia, realizowane są przez ten segment operacyjny również zadania obsługi innych odbiorców, m.in. operatorów telefonii komórkowej" - napisała prezes Marta Towpik w liście do akcjonariuszy.

Według niej, pandemia skutkowała nie tylko spadkiem przychodów ze sprzedaży spółki dominującej, ale zmieniła również jej strukturę. Zapoczątkowana już w III kwartale 2019 r. stagnacja sektora budowlanego przyniosła w 2020 r. niezwykle niskie wskaźniki wzrostu produkcji budowlano-montażowej. Proces spadku koniunktury zdecydowanie przyspieszył po ogłoszeniu pierwszych obostrzeń pandemicznych. Sytuacja ta szczególnie dotknęła budownictwo kubaturowe, powodując spadek sprzedaży w podstawowym dziale operacyjnym Herkules  świadczącym usługi wynajmu żurawi wieżowych. Spadek cen, stopnia wykorzystania maszyn, zmniejszenie liczby ofertowanych i kontraktowanych projektów oraz silna walka konkurencyjna - to wszystko negatywnie odbiło się na wolumenie przychodów Herkules.

"Spadek w tym segmencie został częściowo skompensowany wzrostem przychodów w pozostałych działach operacyjnych. Istotny udział w tym procesie ma dział żurawi gąsienicowych spółki dominującej, który generował przychody z obsługi projektów energetyki wiatrowej i odnotował ich wzrost rok do roku o 150%. Pozytywne tendencje widoczne były także w działalności działu żurawi kołowych spółki dominującej, których duża część również była zaangażowana w realizację zleceń dotyczących farm wiatrowych. Liczymy, że w związku z transformacją krajowego segmentu energetycznego, określoną w zatwierdzonym przez Radę Ministrów dokumencie 'Polityka energetyczna Polski do 2040 roku', silny trend wzrostowy w tym segmencie utrzyma się w latach kolejnych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 9,61 mln zł wobec 10,05 mln zł straty rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)