APK: Wzrost PKB wyniesie 3,8% w 2021 r. i przyspieszy do 4,3% w 2022 r.

ISBNews
30.04.2021 22:20
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Przyjęta dziś przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje m.in. wzrost PKB w tym roku na poziomie 3,8% (wobec 4% prognozowanych w tegorocznej ustawie budżetowej). Według APK, wzrost przyspieszy do 4,3% w 2022 r., a następnie spowolni do 3,7% w 2023 r. i do 3,5% w 2024 r.

APK stanowi główny element przyjętego dziś "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2024" (WPFP).

"Wybuch epidemii COVID-19 i wysiłki władz, by nie dopuścić do gwałtownego przyrostu zachorowań, doprowadziły w Polsce do gwałtownego wyhamowania aktywności gospodarczej od połowy marca ub.r. Realny PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,7%. Recesja miała miejsce po raz pierwszy od początku lat 90. ub. wieku i była łagodniejsza niż zakładano, a także wyraźnie płytsza niż w większości krajów UE. Prognozuje się, że w 2021 r. tempo wzrostu realnego PKB osiągnie 3,8%. W horyzoncie prognozy oczekiwany jest wzrost realnego PKB na poziomie 3,5%" - czytamy w APK.

Według APK, spożycie prywatne w latach 2021-2024 będzie rosło odpowiednio o: 4,3%, 4,4%, 4% i 3,3%. Spożycie publiczne odnotuje w tym czasie wzrost odpowiednio o: 3,4%, 3,7%, 4,9% i 3,5%.

Nakłady brutto na środki trwałe zwiększą się według oczekiwań zawartych w dokumencie odpowiednio o: 2%, 3,9%, 2,2% i 5,8%.

W rezultacie finalny wpływ popytu krajowego na PKB w kolejnych latach (2021-2024) będzie kształtował się następująco: 3,4 pkt, 4,1 pkt, 3,9 pkt i 3,6 pkt.

"Pomimo oczekiwanego wzrostu udziału inwestycji w PKB to konsumpcja prywatna, wspierana odbudową optymizmu konsumentów i najniższym poziomem bezrobocia w UE, pozostanie najbardziej istotnym składnikiem wzrostu gospodarczego. W latach 2023-24 stopa wzrostu realnego PKB ukształtuje się odpowiednio na poziomie 3,7% oraz 3,5%. Scenariusz makrofiskalny nie uwzględnia pozytywnego wpływu, jaki na dynamikę aktywności gospodarczej wywarłoby uzyskanie przez Polskę środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności" - czytamy dalej.

Jak podano w dokumencie, uzyskanie przez Polskę środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności pozwoliłoby na zwiększenie poziomu realnego PKB o odpowiednio o 1,2% w roku 2022 oraz 1,3% w roku po horyzoncie objętym Programem.

"Tempo wzrostu produktu potencjalnego w horyzoncie prognozy będzie utrzymywać się na poziomie ok. 3%. Głównymi czynnikami wpływającymi na dynamikę potencjału gospodarki będą akumulacja kapitału produkcyjnego oraz wzrost wydajności czynników produkcji. Istotny wzrost inwestycji publicznych wspieranych środkami unijnymi w ramach wieloletnich perspektyw finansowych oraz inwestycji prywatnych wspieranych programami ukierunkowanymi na wzrost innowacji przełoży się na szybszą akumulację kapitału w gospodarce. Luka produktowa, po wyraźnie ujemnych odczytach w latach 2020-21 (odpowiednio -1,4% i -0,6%), będzie sukcesywnie rosnąć, osiągając 1,9% w horyzoncie prognozy. W następnych latach negatywne tendencje dotyczące liczebności populacji w wieku produkcyjnym wpływać będą na mniejszą dynamikę potencjalnego PKB" - napisano także w APK.

(ISBnews)