APK: Deficyt general government: 6,9% PKB w 2021 r., poniżej 3% - w 2024 r.

ISBNews
30.04.2021 22:40
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Przyjęta przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) wyniesie 6,9% PKB w 2021 r. (wobec 7% PKB szacowanych na 2020 r.), a następnie zacznie się zmniejszać - do 4,2% PKB w 2022 r., 3,2% PKB w 2023 r. i 2,5% PKB w 2024 r. Zadłużenie tego sektora przewidywane jest w tym roku na poziomie 60% PKB; następnie wskaźnik ten ma zmniejszać się - do 57,9% PKB w 2024 r.

"Zarządzanie długiem będzie odbywało się w warunkach występowania deficytu pierwotnego sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wynika to w znacznym stopniu z realizacji zadań związanych z pandemią COVID-19, przy deficycie nominalnym sektora w wysokości 6,9% PKB w 2021 r., malejącym do 2,5% w 2024 r. W dalszym ciągu można się spodziewać niepewności na rynkach finansowych, wynikającej m.in. dalszego przebiegu pandemii, tempa wzrostu światowej gospodarki, w szczególności w Europie oraz polityki pieniężnej głównych banków centralnych" - czytamy w APK.

"Zmiany relacji długu do PKB w 2021 r. będą przede wszystkim konsekwencją kształtowania się potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz podmiotów realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, tj. powołanego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Tarczy Finansowej 1.0 i 2.0 realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju. W kolejnych latach prognozy zmiany tej relacji będą wynikały głównie z wysokości potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz tempa wzrostu PKB" - czytamy dalej.

Zmiany długu pozostałych podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych będą wynikały głównie ze wzrostu zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego, związanego z zaciąganiem zobowiązań na realizację zadań drogowych.

"Przewiduje się, że relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wzrośnie w 2021 r. do 60%, a następnie będzie się stopniowo obniżać, osiągając 57,9% na koniec 2024 r." - napisano także w APK.

Według APK, dług sektora "general government" w relacji do PKB w latach 2021-2024 będzie wynosił odpowiednio: 60%, 59,2%, 58,7% i 57,9% (wobec 57,5% PKB w 2020 r.).

(ISBnews)