APK: Eksport wzrośnie o 8,8% r/r, import - o 9,4% r/r w 2021 r.

ISBNews
30.04.2021 23:15
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Przyjęta przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje, że wzrost eksportu w latach 2021-2024 będzie wynosił odpowiednio: 8,8%, 7,3%, 4,5% i 4%, podano w dokumencie.

Import będzie rósł w tym okresie odpowiednio o: 9,4%, 7,8%, 5,2% i 4,6%, podano także.

"Od czasu przystąpienia Polski do UE następuje systematyczne otwieranie się polskiej gospodarki na rynki zagraniczne, czemu nie przeszkodziła nawet pandemia. W rezultacie udział eksportu w PKB szybko rośnie, a w 2020 r. osiągnął on rekordowy poziom 55,8%. Jednym z czynników tłumaczących tak dynamiczną zmianę struktury polskiego PKB jest utrzymująca się wysoka konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Ponadto okresy relatywnie słabego popytu krajowego, zwłaszcza w latach 2012-13, zmuszały przedsiębiorców krajowych do szukania nowych rynków zbytu. Wraz z przewidywanym odbiciem gospodarczym wszystkich głównych partnerów handlowych Polski oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 8,8% w 2021 r. i średnio 5,3% w horyzoncie prognozy" - czytamy w dokumencie.

"Tempo wzrostu importu będzie z kolei pochodną kształtowania się popytu finalnego. Szacowany realny wzrost importu w horyzoncie Programu w latach 2021-24 wyniesie odpowiednio 9,4%, 7,8%, 5,2% i 4,6%. W rezultacie saldo wymiany handlowej pozostanie dodatnie w całym horyzoncie prognozy niemniej jednak stopniowo będzie zbliżać do neutralnego" - czytamy dalej.

(ISBnews)