PBG miało 36,47 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r.

ISBNews
01.06.2021 08:15
A A A

Warszawa, 01.06.2021 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji odnotowało 36,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 20,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 36,51 mln zł wobec 20,29 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,02 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 0,57 mln zł rok wcześniej.

"Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawdzanie finansowe grupy kapitałowej PBG za okres I kwartału 2021 roku sporządzone zostało przy założeniu braku kontynuacji działalności gospodarczej, ponieważ spółka dominująca (i) utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, (ii) od momentu otwarcia postępowania sanacyjnego nie realizuje kontaktów (z uwagi na uprawnienie przyznane zarządcy spółki dominującej w zakresie możliwości odstąpienia w trybie art. 298 ust. 1 p.r. od umów), (iii) nie pozyskuje nowych kontraktów" - czytamy w raporcie.

19 grudnia 2019 roku PBG złożyło do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, którego celem jest zawarcie z wierzycielami układu o charakterze likwidacyjnym.

"Przesłanki powyższe potwierdzają, że założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne co z kolei rzutuje na sposób wyceny majątku i zobowiązań spółki dominującej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I kw. 2021 r. wyniosła 27,7 mln zł wobec 46,1 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PBG w restrukturyzacji świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)