Miraculum wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 7,5 mln zł

ISBNews
21.06.2021 08:40
A A A

Warszawa, 21.06.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Miraculum zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o emisji obligacji serii S3, S4 i S5, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 7,5 mln zł, a także emisji 2 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B wymiennych na akcje spółki nowej emisji serii L, podała spółka.

Obligacje będą obligacjami na okaziciela, zostaną wyemitowane w seriach w drodze jednej lub większej liczby emisji, a jednostkowa wartość nominalna obligacji będzie wynosiła 1 zł. Obligacje będą miały formę zdematerializowaną oraz będą przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu. Oferta objęcia obligacji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej i zostanie skierowana do podmiotów wskazanych przez zarząd spółki, w liczbie nie większej niż 149, podano w komunikacie.

Ponadto akcjonariusze uchwalili program motywacyjny, który realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki.

"Uchwala się emisję 2 000 000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B wymiennych na akcje spółki nowej emisji serii L. Osoby uprawnione otrzymają warranty subskrypcyjne - na warunkach określonych w niniejszej uchwale - które uprawniać będą do objęcia akcji spółki nowej emisji serii L po cenie emisyjnej równej 1,5 zł za każdą akcję" - czytamy w uchwale walnego.

Podstawowe kryteria realizacji programu motywacyjnego: 1. W przypadku osiągnięcia przez akcje spółki kursu notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych przekraczającego 3 zł za jedną akcje, osoby uprawnione uzyskają prawo do objęcia do 500 000 akcji spółki serii L każda osoba uprawniona. 2. W przypadku osiągnięcia przez akcje spółki kursu notowań przekraczającego 4,5 zł za jedną akcje, osoby uprawnione uzyskają prawo do ponownego objęcia do 500 000 akcji spółki serii L każda osoba uprawniona, podano również.

Walne zgromadzenie określiło wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na kwotę nie wyższą niż 2 200 000 zł. Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,1 zł każda, w liczbie nie większej niż 2 000 000 akcji. Warunkowe podwyższenie kapitału staje się skuteczne, o ile uprawniony posiadacz warrantu subskrypcyjnego wykona przysługujące mu prawo do objęcia akcji w terminie i na warunkach określonych w uchwale oraz regulaminie programu motywacyjnego, zastrzeżono.

Oprócz tego akcjonariusze spółki zdecydowali o obniżeniu kapitału akcyjnego spółki z 43,8 mln zł do 40,15 mln zł, czyli o 3,65 mln zł, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o 0,1 zł, to jest z 1,2 zł każda do 1,1 z każda. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego przeznacza się na wyrównanie poniesionych przez spółkę strat z lat ubiegłych, wynika także z uchwał walnego.

Akcjonariusze Miraculum podjęli również uchwałę o dalszym istnieniu spółki oraz zdecydowali o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 w kwocie 4 637 863,19 zł z kapitału zapasowego w kwocie 145 000 zł, a w pozostałej części (4 492 863,19 zł) z przyszłych zysków spółki.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)