Senat wprowadził poprawki do noweli Kpa dot. decyzji wyd. z naruszeniem prawa

ISBNews
23.07.2021 21:05
A A A

Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa), zakładające m.in., że do toczących się postępowań wszczętych po upływie 30 lat od wydania decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, organ administracji publicznej będzie mógł stwierdzić naruszenie prawa. Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, a jeden wstrzymał się od głosu.

Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że w przypadku postępowań administracyjnych o stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia wydanych z naruszeniem prawa, które zostały wszczęte po trzydziestu latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i które nie zostały zakończone, organ administracji publicznej może stwierdzić naruszenie prawa.

Inna z poprawek wydłuża vacatio legis z 30 dni do trzech miesięcy.

Celem nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r. (sygn. akt P 46/13).

Trybunał Konstytucyjny orzekł wówczas, że art. 156 § 2 Kpa w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 Kpa), gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji dot. zasady demokratycznego państwa prawnego.

Nowela stanowi, że nie stwierdza się nieważności decyzji, także jeżeli została wydana z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej, a od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a  także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Natomiast postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy będą umarzane z mocy prawa.

(ISBnews)