Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Jaroszewie znajduje się w obrębie wsi Jaroszewo. Obsługuje obszar aglomeracji Żnin oraz Gminę Gąsawa. Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 1985 roku w układzie klasycznym z komorami KNAP i otwartymi komorami fermentacyjnymi. Dziesięć lat później wybudowano budynek krat i zamontowano kratę schodkową. W 1996 roku powstał projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni. Do 1998 roku trwał remont polegający na zmianie systemu napowietrzania oraz budowie stacji dmuchaw i stacji odwadniania osadu. Zamontowano w tym czasie zbiornik PIX-u. Na przełomie 2009 i 2010 roku przeprowadzono kolejną modernizację oczyszczalni. Pomimo realizacji wspomnianych prac oczyszczalnia nie spełniała warunków pozwolenia wodnoprawnego, zwłaszcza w zakresie substancji biogennych (azotu i fosforu). Dlatego też Spółka, we współpracy z władzami Żnina, w 2016 roku podjęła intensywne działania zmierzające do pozyskania środków finansowych pozwalających na kompleksową przebudowę i unowocześnienie oczyszczalni.

W 2017 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK" Sp. z o.o. w Żninie podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umożliwił realizację strategicznych celów Gminy i Spółki. Ochrona środowiska przyrodniczego, kształtowanie ładu przestrzennego, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa walorów turystycznych regionu to tylko niektóre z nich. Priorytetem Projektu jest uzyskanie ograniczeń zrzutu nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i atmosfery oraz skuteczne oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Materiały promocyjne PartneraMateriały promocyjne Partnera 

W październiku 2021 roku Lider Konsorcjum firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z Włocławka oraz Partner Konsorcjum EKO Partnerzy Sp. z o.o. z Warszawy zakończyły największe zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie". Wartość umowy opiewała na kwotę 28 580 000,0 zł netto. Od 2019 roku, czyli od podpisania umowy z Wykonawcą wyremontowano szereg obiektów budowlanych na oczyszczalni w tym: zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, stację krat, piaskownik, osadniki wstępne, komorę pomiarową ścieków oczyszczonych, osadniki wtórne, stację dmuchaw i dozowania PIX-u, komorę osadu recyrkulowanego, przepompownię osadów i wód ociekowych, komorę rozdziału, zagęszczacz grawitacyjny, stację mechanicznego odwadniania osadu oraz kanał burzowy. W ramach kontraktu przebudowano część reaktorów biologicznych oraz budynek socjalno-techniczny. Wykonano również nowe obiekty: dodatkowe reaktory biologiczne, stację dozowania dodatkowego źródła węgla oraz wydzielone komory fermentacji zamkniętej WKFz w miejscu istniejących otwartych komór WKFo. Powstała nowa stacja mechanicznego zagęszczania i wapnowania osadu, budynek wielofunkcyjny przy WKFz, odsiarczalnik, węzeł rozdzielczy biogazu wraz z pochodnią biogazu oraz biofiltr powietrza tzw. neutralizator gazów kwaśnych. Wszystkie projekty pod modernizacje i przebudowę oczyszczalni ścieków w Jaroszewie przygotowała firma Wadis z Bydgoszczy.

Warto wspomnieć, że „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie" nie jest jedynym zadaniem tak obszernego Projektu unijnego. W 2021 roku Lider Konsorcjum firma WUPRINŻ S.A. z Poznania oraz Partner Konsorcjum Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowym „ALFA" Sp. z o.o. z Bydgoszczy zakończyły roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenecji". Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości około 6,0 km. W zadaniu uwzględniono budowę odcinków zakończonych studzienkami zlokalizowanymi przed granicą nieruchomości, umożliwiających włączenie do kanalizacji przyłączy z istniejącej i projektowanej zabudowy. Na terenie Wenecji zamontowano także dwie tłocznie ścieków. Wartość podpisanej umowy opiewała na kwotę 6 947 947,00 zł netto. W lipcu bieżącego roku przy udziale Burmistrza Żnina - Pana Roberta Luchowskiego, uroczyście podsumowano i zakończono kontrakt.

Materiały promocyjne PartneraMateriały promocyjne Partnera 

Ostatnim działaniem w ramach Projektu jest zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin". W kwietniu 2021 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie podpisał umowę z firmą MELBUD Sp. z o. o z Grudziądza. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jadowniki Rycerskie, Słębowo, Podgórzyn ul. Kasztanowa oraz Żnin ul. Łąkowa. Wartość podpisanej umowy to kwota 5 560 625,76 zł netto. Celem przedsięwzięcia jest między innymi budowa nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o łącznej długości 4,08 km, podłączenie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej i tym samym realizacja wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie osiągnięcia minimalnego stopnia skanalizowania aglomeracji, czyli 95%. Termin zakończenia Kontraktu przewidziano na wrzesień 2022 roku.

Spółka na całą inwestycję obejmującą modernizację oczyszczalni i budowę kanalizacji uzyskała bezzwrotną dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w wysokości aż 27 981 058,25 zł.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.