Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Elzab wyemitował 25 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A/2015 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji równej 1000 zł i o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka.

Agora odnotowała 12,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Qumak zawarł ugodę ze Skarbem Państwa, na mocy której otrzyma od Komendy Głównej Policji 2,7 mln zł, tytułem nieuregulowanej dotąd należności za ostatni etap przebudowy budynku Komendy Głównej Policji, podała spółka.

Wiatromill zmniejszył wartość umowy z konsorcjum Erbudu, PBDI (spółki zależnej Erbudu w 94%) oraz Electrum na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury dla projektu budowy farmy wiatrowej w miejscowościach Banie i Kozielice do 157,2 mln zł z 250,74 mln zł, podał Erbud.

Getin Holding nie sprzeda akcji Idea Banku w ofercie publicznej, ale będzie uczestniczył w ofercie publicznej Idea Banku poprzez objęcie nowo emitowanych akcji banku, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył czwartek, 2 kwietnia, na pierwszy dzień notowania obligacji Kerdos Group serii I w systemie obrotu na Catalyst, podała spółka.

Zarząd Banku Zachodniego WBK otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zatrzymania całego zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku, podał BZ WBK. Bank analizuje obecnie kwestię realizacji powyższego zalecenia KNF.

Ghelamco Poland miało 30% wynajętej powierzchni w kompleksie Warsaw Spire na koniec I kwartału br. Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnymi najemcami, które pozwolą do końca tego roku osiągać wynik ok. 50% wynajętej powierzchni, poinformował członek zarządu i dyrektor handlowy i rozwoju Jarosław Zagórski.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LPP w marcu br. wyniosły ok. 377 mln zł i były wyższe o ok. 6% niż rok wcześniej, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za marzec 2015 r. wyniosły 200,8 mln zł i były wyższe o 7,6% w skali roku, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 28 kwietnia.

Akcjonariusze CI Games zdecydują o przeznaczeniu zysku spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 1,02 mln zł na fundusz dywidendowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 28 kwietnia.

Bio Planet, które zadebiutowało dziś na NewConnect, ocenia, że w ciągu 2 do 3 lat może przejść na rynek główny GPW, co mogłoby wiązać się z emisją akcji pod nowy program inwestycyjny, poinformował agencję ISBnews prezes Sylwester Strużyna.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) podtrzymuje, że rynek finansowy na towary prowadzony przez Towarową Giełdę Energii (TGE) w ramach grupy giełdy może zostać uruchomiony po wakacjach, poinformował agencję ISBnews wiceprezes GPW ds. strategii Grzegorz Zawada.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) opracowuje nowe kompleksowe podejście do rynku NewConnect, które ma doprowadzić do dalszej poprawy jakości rynku NewConnect, poinformował agencję ISBnews wiceprezes GPW ds. strategii Grzegorz Zawada.

Celem strategicznym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) jest aktywnie pozyskiwanie nowych emitentów, jak również promowanie wśród inwestorów międzynarodowych "rising stars" warszawskiej giełdy, czyli średnich spółek, które charakteryzują się ponadprzeciętną dynamiką, poinformował agencję ISBnews wiceprezes GPW ds. strategii Grzegorz Zawada.

Raiffeisen Polbank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wydanie zgody na utworzenie banku hipotecznego, podał bank.

Katowicki Holding Węglowy (KHW) podpisał wczoraj porozumienie z instytucjami finansowymi określające zasady jego restrukturyzacji finansowej, podała spółka. Dotyczy ono zobowiązań istniejących i pozyskania nowego finansowania.

Alior Bank wyemitował 192 950 sztuk sześcioletnich obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 192,95 mln zł, poinformowała spółka.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 12 marca 2015 r. umorzył dochodzenie w sprawie Mintan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Nobel Credit Sp. z o.o.), podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Prezes Narodowego Banku Polskiego wyraził zgodę na prowadzenie przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) krajowego systemu rozliczeń płatności kartowych (SPK). Wdrażany przez KIR system jest przeznaczony do rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu kart wydanych przez banki i instytucje prowadzące działalność w Polsce, podała Izba.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała na liście ostrzeżeń publicznych nowy wpis dotyczący LewINVEST Michał Lewicz, podała Komisja.

Pozyskanie przez PZL-Świdnik kontraktu na dostawę 70 śmigłowców dla polskiej armii może przełożyć się na powstanie w latach 2016-2020 ok. 2000 miejsc pracy w firmach Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych (Lubelski Klaster Lotniczy, LKL) i 3880 miejsc pracy w firmach poza nim, wynika z szacunków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS).

Industrial Milk Company (IMC) zamierza w tym roku zredukować dług o 27 mln USD do 100 mln USD na koniec roku, poinformował agencję ISBnews prezes Alex Lissitsa.

Industrial Milk Company (IMC) oczekuje poprawy wyników finansowych w bieżącym roku, a głównym czynnikiem, który wpłynie na wyniki spółki będą skutki dewaluacji hrywny w latach 2014-2015, poinformował agencję ISBnews prezes Alex Lissitsa.

IKS Solino - spółka zależna PKN Orlen - podpisało umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie systemu monitoringu hydrogeologicznego na terenie Kopalni Soli Mogilno, poinformował Orlen. Wartość inwestycji to ponad 1,5 mln zł.

Inpro wprowadziło do sprzedaży 122 mieszkania i 8 lokali usługowych w ramach budynku C inwestycji Chmielna Park. Budynek jest ostatnim etapem osiedla na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, podała spółka.

Coöperatief Avallon MBO II U.A. z siedzibą w Amsterdamie otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Zakładem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zaberd, podał Urząd.

Węglokoks otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Wspólnego Przedsiębiorstwa Energetycznego kontrolowanego przez Kompanię Węglową, a także Huty Pokój z Rudy Śląskiej, podał Urząd.

Hortex Holding otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad spółkami Ren i Marywilska oraz przejęcie wspólnej kontroli nad Allfood, Iglomen i Chłodniami Europejskimi, podał Urząd.

Planująca w tym roku przeniesienie na rynek główny z NewConnect spółka Hortico sfinalizowała przejęcie Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej (PNOS) za 13,52 mln, podała firma. Spółka zakłada wzrost przychodów grupy kapitałowej o blisko 19% w 2015 r.

Akcjonariusze W.Kruk - spółki należącej do Vistula Group - uchwalili podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 100 tys. zł do kwoty 200 mln zł, podzielonego na 20 mln akcji o wartości nominalnej po 10 zł każda, podała Vistula. Akcje objęła Vistula w zamian za aport w postaci działalności jubilerskiej.

Echo Investment realizuje Galerię Sudecką zgodnie z harmonogramem, poinformował dyrektor Działu Centrów Handlowych Echo Investment Marcin Materny. Otwarcie galerii zaplanowano na wiosnę.

GTC GK Office Sp. z o.o. - podmiot zależny od Globe Trade Centre (GTC) - zawarł z Kazimierz Office Center Sp. z o.o. - spółką zależną funduszu zarządzanego przez GLL Real Estate Partners - przedwstępną warunkową umowę sprzedaży projektu Kazimierz Office Center w Krakowie, podało GTC. Cena netto za nieruchomość oraz inne prawa i aktywa ruchome objęte umową wynosi 42 mln euro, tj. 171,74 mln zł.

Ergis stał się powtórnie właścicielem 100% udziałów w Trend Tapety, podała spółka. Celem Ergisu jest odzyskanie swoich pozostałych należności zarówno od poprzedniego inwestora Trend Tapety, jak i tej spółki oraz likwidacja Trend Tapety.

Grupa Wawel Service sfinalizowała emisję obligacji, w ramach której spółka pozyskała 11 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup gruntów pod przyszłe inwestycje, które będą realizowane głównie w Warszawie i Krakowie. W niedalekiej przyszłości deweloper zamierza zadebiutować na GPW, poinformował wiceprezes Grzegorz Zagrabski.

IPO ustaliło razem z Florida Investments Corp. z siedzibą w Tampa w USA (FL) szczegóły planu dotyczącego transakcji odwrotnego przejęcia (reverse merger) spółki przez FL. W efekcie FL notowana będzie na rynku NewConnect i planuje rozszerzenie działalności operacyjnej o działalność związaną z obsługą procesów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości mieszkaniowych na Florydzie w USA.

Agora ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 1 138 380 akcji własnych, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,23% kapitału zakładowego, po cenie 12 zł za akcję, podała spółka. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 7 kwietnia, a zakończy 17 kwietnia.

Global Cosmed podpisał list intencyjny w sprawie nabycia 100% akcji Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze (GCG). Strony ustaliły zamiar jak najszybszego zamknięcia procesu negocjacyjnego - najpóźniej do 31 grudnia 2015 roku, podał Global Cosmed.

Liczba klientów LiveChat Software przekroczyła 10 tys., co oznacza realizację, w zakładanym terminie, jednego ze swoich strategicznych celów, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Według stanu na 1 kwietnia LiveChat Software miał 10219 klientów - co oznacza, że w ciągu roku zwiększył ich liczbę o 3010. W samym marcu pozyskał 320 klientów netto (wliczając odejścia).

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego w kwocie 6,237 mln zł w celu nabycia akcji własnych, których łączna wartość nominalna nie przekracza 20% kapitału zakładowego, podała spółka.

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne zakończyło negocjacje dotyczące nabycia pakietu akcji Hawe ze względu na brak porozumienia dotyczącego warunków transakcji, poinformowało PTI.

Orco Property Group odnotowało 23,62 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 227,03 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Komputronika sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 1 355 600 akcji serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podał Komputronik.

Synthos Finance AB (publ) - spółka zależna specjalnego przeznaczenia Synthosa - wyemituje obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, które docelowo obejmie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podał Synthos.

Skarbiec Holding - właściciel Skarbiec TFI - dostrzega rosnące przepływy pieniędzy klientów do funduszy akcyjnych i podtrzymuje chęć zwiększenia aktywów finansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI do 4 mld zł na koniec bieżącego roku, poinformował agencję ISBnews prezes Skarbiec Holding Marek Rybiec. Podkreślił jednocześnie, że wartość napływów do funduszy Skarbiec TFI jest m.in. pochodną napływów na rynek. TFI szykuje również trzy nowe produkty funduszowe.

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała na nową kadencję zarząd w dotychczasowym składzie z Małgorzatą Kołakowską jako prezes, podała instytucja.

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję za 2014 r., podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała PKO Bankowi Polskiemu zalecenie zatrzymania przez bank całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku, podał PKO BP.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.