Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) ? Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 6-10 lipca br.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

EC2 : Celuje w 20-30-proc. wzrost przychodów w tym roku i kolejnych latach, poinformował prezes Mirosław Januszewski.

"Chcielibyśmy osiągnąć w tym roku wzrost przychodów na poziomie 20-30%. Chciałbym takie tempo utrzymać na najbliższe lata. Jednak wzrost przychodów nie jest celem samym w sobie, zależy nam też na poprawie efektywności" - powiedział Januszewski dziennikarzom po debiucie spółki na NewConnect.

Według niego, obszary, w których spółka chce się rozwijać to logistyka, ochrona zdrowia i "standardowo od lat" administracja publiczna. "Ale coraz więcej chcemy wchodzić w doradztwo. To rynek, na którym się odnajdujemy, bardzo mocno rozwijający się i chcemy w nim zwiększyć udział. Chodzi o doradztwo przede wszystkim dla logistyki i ochrony zdrowia" - dodał.

"Nie myślimy w tej chwili o rynku głównym. NewConnect daje nam możliwość pozyskania finansowania na duże inwestycje, które mamy na horyzoncie. Drugi cel to przejrzystość, obecność na NewConnect daje wiarygodność" - podkreślił prezes.

Januszewski poinformował także, że spółka nie wyklucza przejmowania mniejszych spółek, z unikalnymi kompetencjami, uzupełniającymi w stosunku do EC2.

Wcześniej podczas konferencji prasowej zapowiedział, że w tym roku spółka zamierza zainwestować w rozwój i nowe produkty do 2 mln zł.

W 2014 r. spółka miała 4,73 mln zł przychodów.

Obszary działania spółki to wytwarzanie i wdrażanie oprogramowania "pod klucz", wdrażanie systemów w oparciu o własne aplikacje, konsulting IT.

Źródło: ISBnews

Polkomtel : Spółka stoi na stanowisku, że wydatkowanie środków publicznych w trakcie projektu "Internet dla Mazowsza" będzie przynajmniej w części niezasadne wobec prowadzenia przez spółkę własnych inwestycji na obszarze województwa, podał Polkomtel. W związku z tym chce rozpocząć dyskusję na temat racjonalnego wykorzystania ponad 4 mld zł ze środków europejskich.

"W 15 miejscowościach spółka zakończyła inwestycje i aktualnie ponad 90% populacji tych 15 miejscowości posiada ofertę podstawowego dostępu do Internetu o prędkości 8-10 Mb/s dla użytkownika końcowego w technologii bezprzewodowej (przy wykorzystaniu technologii LTE w paśmie 1800Mhz i 800Mhz), a w jednej miejscowości spółka zakończy inwestycje w terminie do 30.10.2015" - czytamy w komunikacie.

Po rozstrzygnięciu toczącej się obecnie aukcji częstotliwości LTE800 będzie miała możliwość zrealizowania precedensowych inwestycji, które zapewnią blisko 100% pokrycia siecią NGA w technologii LTE-Advanced we wspomnianych miejscowościach.

"Mając powyższe na uwadze, Polkomtel uważa, że w tych co najmniej 16 miejscowościach niezasadne będzie wydatkowanie środków publicznych na budowę sieci dostępowej w technologii FTTB ponieważ mogłoby to zakłócić konkurencję na rynkach telekomunikacyjnych" - czytamy dalej.

Polkomtel stwierdza również, że powyższe inwestycje dowodzą, że Internet mobilny jest równoprawny w stosunku do Internetu kablowego i jest w stanie zapewnić mieszkańcom mniejszych miejscowości usługę o parametrach spełniających wymogi nowoczesnej oraz wysokiej jakości.

"Polkomtel zamierza w związku z powyższym rozpocząć dyskusję na temat racjonalnego wykorzystania ponad 4 miliardów złotych ze środków europejskich przeznaczonych na zapewnienie wszystkim mieszkańcom Polski dostępu do szerokopasmowego Internetu" - podsumowano w komunikacie.

Polkomtel opublikował swoje stanowisko w odpowiedzi na zaproszenie do składania uwag do będącego w trakcie realizacji projektu "Internet dla Mazowsza" oraz opublikowanego na jego stronie wykazu miejscowości wybranych do pokrycia siecią NGA.

Źródło: ISBNews

Netia : Podpisała umowę na 400 mln zł kredytu z mBankiem i podmiotami z grupy DNB, podała spółka. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu oraz na sfinansowanie przejęcia TK Telekom.

"9 lipca 2015 r. Netia (kredytobiorca), Telefonia Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Netia Brand Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Internetia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie - gwaranci pierwotni) zawarły z mBank S.A. (agent kredytu i agent zabezpieczenia) oraz DNB Bank Polska S.A. i DNB Bank ASA (łącznie - kredytodawcy) umowę kredytową, na podstawie której kredytodawcy zobowiązali się udzielić spółce kredytu terminowego z trzyletnim okresem spłaty o łącznej wysokości do 400 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Kredyt ma być przeznaczony na: 1) spłatę zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej z 3 listopada 2014 r. zawartej przez Netię z mBankiem jako agentem kredytu oraz Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. jako pierwotnymi kredytodawcami - do łącznej wysokości 250 mln zł oraz 2) realizację inwestycji związanej z nabyciem udziałów w spółce TK Telekom - do łącznej wysokości 150 mln zł.

Spłatę kredytu rozłożono na sześć równych półrocznych rat, z których ostatnia będzie płatna 9 lipca 2018 r. Oprocentowanie kredytu w każdym z okresów odsetkowych stanowi suma WIBOR i marży uzależnionej od wskaźników finansowych, podano także.

Netia podała wcześniej w tym tygodniu, że spełniły się warunki dotyczące umowy przedwstępnej pomiędzy Netią jako kupującym a spółką Polskie Koleje Państwowe jako sprzedającym, skutkujące zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% udziałów w spółce TK Telekom sp. z o.o. W komunikacie opublikowanym 8 lipca Netia zapowiedziała, że "zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić w terminie 10 dni roboczych od zawiadomienia lub w innej dacie uzgodnionej przez strony na piśmie".

Na początku maja Netia zawarła przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów spółki TK Telekom od grupy PKP. Z tytułu ceny sprzedaży 769 801 udziałów w kapitale zakładowym TK Telekom Netia zobowiązała się do zapłaty PKP S.A. w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej kwoty 221,86 mln zł. Po transakcji grupa Netia znacznie zwiększy zasięg własnej sieci światłowodowej - TK Telekom posiada około 7,5 tys. km linii światłowodowych w ramach sieci szkieletowej.

Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Arteria : Spółka zawarła z Grupą Orange Polska warunkową umowę zobowiązującą do zakupu 100% udziałów Contact Center, spółki działającej na rynku call center, podała Arteria. Wejście Contact Center do Grupy Arteria zwiększy liczbę stanowisk telemarketingowych posiadanych przez Grupę do ponad 2000. Arteria planuje kolejne akwizycje w Polsce, jak również w regionie Europie Centralnej.

"Wartość umowy jest szacowana na ok. 8,5 mln zł i zostanie ostatecznie potwierdzona po rozliczeniu ceny na dzień transakcji. Warunkiem finalizacji transakcji jest m.in. zgoda wydana przez UOKiK" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarządu Arterii, spółka zamierza brać aktywny udział w konsolidacji rynku call center. Dlatego przeprowadzana transakcja jest zapowiedzią dalszych przejęć, planowanych nie tylko w Polsce, ale także w Europie Centralnej, podkreślono w informacji.

"Dzięki realizowanej transakcji, znacząco rozszerzymy portfel klientów o nowe branże. Dotyczy to zwłaszcza sektora telekomunikacyjnego, bankowego, ubezpieczeniowego i IT, które w połączeniu z naszym obecnym portfelem, opartym głównie o rynek energetyczny, marketing internetowy i wydawnictwa specjalistyczne, pozwoli nam objąć wszystkie liczące się sektory tego rynku usług" - powiedział wiceprezes Wojciech Glapa, odpowiedzialny za zarządzanie i strategiczny rozwój segmentu call center w ramach Grupy Kapitałowej, cytowany w komunikacie.

Spółka Contact Center działa na polskim rynku od ponad 15 lat. Prowadzi operacje w czterech lokalizacjach, obsługując blisko 50 klientów w ramach ruchu przychodzącego i wychodzącego. Spółka osiągnęła w 2014 roku przychody na poziomie blisko 31 mln zł.

?Sprzedaż Contact Center to kolejny przykład konsekwentnie realizowanej strategii firmy, zakładającej koncentrację na działalności telekomunikacyjnej i oferowaniu klientom najwyższej jakości usług oraz obsługi. Jest to już jedenasta transakcja Fuzji i Przejęć zrealizowana w ostatnich latach" ? powiedział Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange Polska ds. finansów, cytowany w komunikacie.

W jego opinii Arteria jest bardzo dobrym inwestorem, dzięki któremu Contact Center ma szanse rozwinąć swój potencjał.

"Contact Center wniesie do grupy specjalistyczną wiedzę i atrakcyjny portfel klientów, który w połączeniu z naszą kompetencją w zakresie przejmowania podmiotów i restrukturyzacji zasobów wspólnych, powinien przynieść pierwsze efekty synergii w ciągu najbliższych kwartałów- dodał wiceprezes Arterii.

"Realizowana transakcja zapowiada zwiększenie naszej aktywności w obszarze przejęć na rynku call center w Polsce. Równolegle uważnie monitorujemy sytuację na rynkach zagranicznych, gdzie także nie wykluczamy potencjalnych przejęć" - podsumował Glapa.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,5 mln zł w 2014 r.

Źródło: ISBnews

Hawe : Akcjonariusze Hawe będą głosować na walnym zgromadzeniu zwołanym na 4 sierpnia nad propozycję podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji od 1 do 50 mln akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka w projektach uchwał na NWZ. Akcje te zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru w stosunku 1:1.

Tym samym kapitał zakładowy spółki wzrośnie do kwoty nie niższej niż 107 237 065 zł i nie wyższej niż 157 237 064 zł, "tj. o kwotę nie mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 50 000 000 zł," podano w projektach.

"Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji spółki. Każdy akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, które uprawnia do objęcia 1 akcji serii I (emisja w stosunku 1:1)" - czytamy dalej.

Dniem prawa poboru ma być 7 października 2015 roku, podano także.

"Uzasadnieniem dla projektu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii I jest ocena bazująca na przekonaniu, iż objęcie akcji nowej emisji za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie spółki, oraz wsparcie w procesie zmiany struktury zadłużenia spółki, a w konsekwencji rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów rozwoju" - napisała też spółka.

Pod koniec maja br. fundusz wspierający proces wykupu menadżerskiego Whitestone Capital poinformował, że rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł w związku z brakiem ziszczenia do dnia 15 maja 2015 r. warunków wskazanych w "Deklaracji intencji objęcia akcji nowej emisji".

Stosownie do deklaracji, Whitestone był upoważniony do działania w imieniu inwestorów wyrażających gotowość do objęcia nowo utworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Hawe do 15 maja 2015 r.

Hawe otrzymało od Whitestone Capital deklarację intencji objęcia akcji nowej emisji o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł 26 kwietnia br.

Spółka podała wówczas, że objęcie akcji przez Whitestone uzależnione jest od uzyskania przez Hawe niezbędnych zgód korporacyjnych, dojścia do skutku uzgodnionej transakcji wykupu menedżerskiego oraz zaakceptowania przez inwestorów przeznaczenia środków, wyceny i zasad ładu korporacyjnego, które zostaną im zaoferowane.

W połowie kwietnia zarząd Hawe zawarł z Whitestone Capital i swoim akcjonariuszem - Trinitybay Investments Limited, porozumienie, obejmujące zestawienie wstępnych warunków transakcji pośredniego nabycia pakietu 17,58% akcji Hawe.

Źródło: ISBnews

home.pl : Value4Capital zdecydował o sprzedaży spółki hostingowej Home.pl na rzecz spółki zależnej United Internet - 1&1 Internet, podał fundusz. V4C zainwestował w home.pl w lutym 2012 roku.

"Home.pl stała się jedną z najbardziej innowacyjnych firm w sektorze, poszerzając swoją ofertę produktową i poprawiając jakość obsługi klienta, przy jednoczesnym znaczącym wzroście EBITDA. Zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów strategicznych w procesie sprzedaży świadczy o atrakcyjności spółki i mocnych perspektywach dalszego wzrostu na wciąż słabo rozwiniętym polskim rynku" - powiedział partner Partner V4C, odpowiedzialny za inwestycję Piotr Misztal, cytowany w komunikacie.

Znaczący wzrost i zmiany operacyjne, które nastąpiły w spółce w czasie, gdy jej właścicielem był Value4Capital zaowocowały zwrotem na poziomie 3,4x gotówka i około 40% IRR na tej inwestycji, dodał.

home.pl istnieje od 1997 roku i jest największym dostawcą usług internetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w rejestracji domen internetowych, hostingu serwisów WWW, utrzymaniu kont poczty elektronicznej oraz udostępnianiu aplikacji biznesowych przez internet.

Do grona użytkowników usług home.pl należą zarówno klienci indywidualni, mikro i małe firmy, ale i międzynarodowe koncerny, instytucje finansowe oraz jednostki administracji publicznej. Firma zatrudnia ponad 200 pracowników i jest jednym z największych pracodawców z branży IT w regionie.

Źródło: ISBnews

KADRY

Sygnity : Krzysztof Ducal złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych Sygnity, podała spółka.

"Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku pan Krzysztof Ducal złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych" - czytamy w komunikacie.

Ducal został powołany na wiceprezesa Sygnity w grudniu 2011 r.

Źródło: ISBnews

Sygnity : Kończy proces rekrutacji nowej osoby na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych po rezygnacji Krzysztofa Ducala. Spółka kontynuuje wprowadzanie zmian strategicznych, a obecną cenę akcji uważa za mocno zaniżoną, poinformował prezes Sygnity Janusz R. Guy.

"Proces pozyskania nowej osoby na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych jest obecnie na końcowym etapie i niezwłocznie poinformujemy rynek o postępach stosownymi komunikatami bieżącymi" - czytamy w oświadczeniu zarządu podpisanym przez prezesa.

Kierownicza kadra działu finansowego i kontrolingu Sygnity pracuje w stabilnym składzie od długiego czasu. Są to bardzo doświadczone osoby, dzięki którym praca tych działów, w tym przygotowanie sprawozdań finansowych i budżetu, przebiegają bez żadnych zakłóceń, podkreślił także Guy.

Zdaniem zarządu Sygnity, spadek notowań akcji spółki nie znajduje uzasadnienia w jej sytuacji.

"W opinii mojej i zarządu stopień ostatnich spadków kursu akcji Sygnity S.A. na GPW jest nieuzasadniony, a aktualna cena jest bardzo mocno zaniżona i nie odzwierciedla potencjału oraz planów rozwojowych grupy Sygnity. Naszym zdaniem akcje są niedowartościowane od dłuższego czasu, dlatego też zdecydowaliśmy się zaproponować walnemu zgromadzeniu przeprowadzenie skupu akcji własnych. Upoważnienie takie otrzymaliśmy i od 1 czerwca br. skup jest realizowany" - czytamy także w oświadczeniu.

Prezes podkreślił, że w okresie, kiedy nastąpił spadek kursu akcji, nie nastąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji i kondycji spółki w stosunku do informacji zawartych w raporcie półrocznym, opublikowanym pod koniec maja.

"Jak komunikowaliśmy w raporcie półrocznym, obecnie pracujemy nad 5-letnią strategią rozwoju, która zostanie zaprezentowana jesienią br. Aby lepiej przygotować się do jej realizacji, do zarządu Sygnity S.A. dołączył Roman Durka, jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów w branży IT w Polsce" - napisał prezes.

Spółka zatrudnia nowe osoby także w zespołach sprzedażowym i realizacyjnym, co wynika ze strategii wchodzenia na nowe obszary i rynki. Odzwierciedleniem prowadzonych zmian strategicznych jest także program zwolnień grupowych, który pozwoli optymalnie dopasować wielkość organizacji do potrzeb rynkowych i rentowności biznesu, dodał Guy.

Źródło: ISBnews

Amazon : Kilka tysięcy ? tyle nowych miejsc pracy przybędzie w najbliższych miesiącach dzięki agencji zatrudnienia Manpower, która rozpoczęła właśnie kolejny etap rekrutacji dla firmy Amazon Fulfillment.

Źródło: Manpower

InPost : Od 15 czerwca 2015 roku funkcję doradcy zarządu pełni Tom Ruhan ? prawnik i wieloletni działacz w organizacjach branżowych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

InPost : Zrealizował 1,2 mln przesyłek dla klientów serwisu Allegro w II kw. br., co oznacza wzrost o ponad 70% w porównaniu do I kwartału tego roku, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Poczta Polska : Jako czołowy operator paczkowy dla segmentu eCommerce współtworzy konkurs e-Gazele Biznesu czyli ranking najbardziej dynamicznych polskich e-sklepów.

Źródło: spółka

Poczta Polska : Bezpłatne WiFi, komfortowa strefa leżaków i parasoli czy plażowe przedszkole ? to tylko niektóre z atrakcji czekających na turystów odwiedzających 'Pocztowe Wybrzeże' w Sopocie. W jednym z najpopularniejszych letnich kurortów w Polsce ruszyła wakacyjna akcja 'Pocztowe Wybrzeże', której partnerami są: Poczta Polska, Bank Pocztowy i Envelo.

Źródło: spółka

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  co sie dziwisz, pieniadze podatników zawsze łatwo sie rozdaje
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  bank pocztowy z pp na plzy? a podatkowie piniążki no ładnie
  już oceniałe(a)ś
  0
  0