Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.08.2015 (ISBnews) - Enea zatwierdziła "Aktualizację 2015" do "Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014-2020", w której zaadresowała istotnie trzy nowe elementy: zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczych, innowacje oraz rozszerzoną politykę personalną, podała Enea.

"GK Enea posiada głównie aktywa wytwórcze oparte o węgiel kamienny. Rentowność wytwarzania energii z węgla kamiennego jest obecnie pod dużą presją i oczekuje się, że presja ta będzie się zwiększać (rozwój OZE, koszt emisji CO2, rozwój połączeń transgranicznych). Spółki energetyczne muszą więc dopasować zakup węgla z aktywów wydobywczych tak, aby obniżyć koszt i poprawić konkurencyjność wytwarzania opartego o węgiel" - czytamy w komunikacie.

Po drugie, "wdrażanie innowacji i nowych technologii jest jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. W warunkach utrzymującego się globalnie niskiego poziomu wzrostu gospodarczego innowacyjność i innowacje stają się kluczowymi czynnikami umożliwiającymi generowanie wzrostu przychodów i marż na produktach".

Po trzecie, "wnioski z analizy potrzeb GK Enea w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz sytuacji bieżącej w tym obszarze wskazują, że niezbędne jest sformułowanie i wdrożenie kompleksowej polityki personalnej dla GK Enea. Zapewni ona realizację celów i zadań stojących przed GK Enea i jednocześnie zaspokoi ambicje i aspiracje zawodowe pracowników".

W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, polityka będzie oparta o istotne ze strategicznego punktu widzenia instrumenty długookresowego oddziaływania na wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy oraz zasady ich wykorzystywania. Będzie określać również preferowany sposób realizacji zadań przełożonych wobec pracowników oraz sposób wykonywania pracy przez samych pracowników. W tym sensie polityka personalna ukształtuje kulturę organizacyjną firmy, podano również.

Enea zweryfikowała również swoje plany inwestycyjne w zakresie źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych.

"Ścieżka wzrostu w rentownych obszarach będzie realizowana poprzez budowę konkurencyjnego portfela wytwórczego. Grupa będzie dążyła do rozwoju mocy wytwórczych do poziomu dodatkowych 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. oraz docelowo (w 2020 r.) dodatkowych ok. 500 MWe w OZE oraz ok. 200 MWe i 1 000 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych, przy czym wybór paliwa dla jednostek kogeneracyjnych, w tym możliwość wykorzystania biomasy lub RDF / pre-RDF, będzie pochodną analizy atrakcyjności ekonomicznej poszczególnych przedsięwzięć. W stosunku do perspektywy roku 2013 grupa kapitałowa Enea zweryfikowała w szczególności swoje plany inwestycyjne w zakresie źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych obniżając w 'Aktualizacji strategii' docelowe (2020 r.) wolumeny mocy zainstalowanej w tego typu instalacjach o ok. 100 MWe i ok. 500 MWt. Wzrost w rentownych obszarach będzie odbywał się także poprzez alokację środków w dystrybucji wspierającą optymalne wykorzystanie zasobów. Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez wdrożenie programu poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci, programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych w celu uzyskania korzyści dla pracy sieci oraz podniesienia jakości obsługi klienta, a także poprzez podejmowanie działań nakierowanych na zmniejszenie wolumenu energii elektrycznej koniecznej do pokrycia strat w bilansie energii" - czytamy dalej.

Spółka przypomina, że realizacja zaplanowanych inwestycji w latach 2015-2020 wymaga poniesienia łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 17 mld zł. Planowane nakłady inwestycyjne zostaną pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego.

Jak wyjaśniono, u podłoża "Aktualizacji" leżą zmieniające się uwarunkowania rynkowe i regulacyjne.

W ciągu ostatnich kilku lat uwarunkowania rynkowe i regulacyjne kształtujące sektor elektroenergetyczny w Polsce podlegały i nadal podlegają dynamicznym zmianom. Zmiany te obejmują m.in. wolniejsze niż zakładano tempo wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i niższy poziom cen energii, istotne zmniejszenie planów inwestycyjnych w obszarze wytwarzania i zmianę ich struktury paliwowej, kwestię regulacji w zakresie OZE, potencjał wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych w kraju oraz wyzwania stojące przed segmentem dystrybucji i sprzedaży energii, podkreśliła spółka. Aktywna obserwacja otoczenia rynkowego, w którym działa grupa kapitałowa Enea, rozwój innowacji, zasoby, potencjał, pozycja grupy oraz realizacja znaczącej części strategii zatwierdzonej w roku 2013, stały się przesłanką do aktualizacji dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju grupy, dodano.

"Docelowy scenariusz rozwoju grupy kapitałowej Enea w 'Aktualizacji strategii' zakłada, iż nadrzędną ideą działania GK Enea będzie budowa wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii. Idea ta będzie wspierana poprzez: koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym, rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości celem budowy silnej pozycji GK Enea na rynku w długim okresie, rozwój grupy wspierany poprzez akwizycje w ramach pojawiających się okazji rynkowych oraz nowy filar - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych ogniwach łańcucha wartości jako zabezpieczenie dalszego rozwoju grupy" - czytamy dalej.

Misja i wizja GK Enea pozostały niezmienione. Misją jest nadal "Wzrost wartości grupy poprzez budowanie zaufania klientów", a wizją - "W pełni zintegrowana grupa energetyczna budująca przewagę konkurencyjną poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne zarządzanie zasobami".

Spółka nie zmieniła również mapy celów strategicznych. Zgodnie z zatwierdzoną "Aktualizacją strategii", strategicznymi celami działania grupy kapitałowej Enea w najbliższych latach, odzwierciedlającymi sformułowany scenariusz docelowy rozwoju, będą: wzrost wartości dla akcjonariuszy, zbudowanie długotrwałych relacji z klientem, wzrost w rentownych obszarach, poprawa efektywności oraz optymalne wykorzystanie potencjału organizacji.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.