Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Taurona zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 9 listopada, o podwyższeniu kapitału zakładowego o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln sztuk akcji serii C, wynika z projektów uchwał na walne. Cenę emisyjną ustalono na 5 zł. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 400 000 000 zł, tj. z kwoty 8 762 746 970,00 zł do kwoty 9 162 746 970,00 zł poprzez emisję 80 000 000 nowych akcji imiennych o wartości nominalnej 5,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 400 000 000 zł" - czytamy w projektach.

Akcje serii C będą akcjami imiennymi niemymi (z wyłączonym prawem głosu) uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy.

"Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostają przeznaczone do objęcia po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 5,00 zł za jedną akcję oraz łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 400 000 000 zł" - czytamy dalej.

Emisja nastąpi w formie subskrypcji prywatnej poprzez: (i) złożenie przez spółkę akcjonariuszowi Skarbowi Państwa oferty objęcia akcji (ii) przyjęcie przez akcjonariusza Skarb Państwa oferty objęcia akcji, wynika również z projektów.

Wszystkie akcje serii C uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2015. Akcje będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób że: (i) dywidenda na każdą akcję serii C będzie stanowiła 200% dywidendy przypadającej na każdą inną, nieuprzywilejowaną akcję spółki oraz (ii) akcje serii C będą posiadały prawo pierwszeństwa w zaspokojeniu praw do dywidendy przed pozostałymi akcjami, podano także.

W uzasadnieniu podwyższenia kapitału czytamy, że spółka przyjęła wcześniej plan inwestycyjny na lata 2014-2023 wyceniony na około 37 mld zł. Plan obejmuje między innym poniższe kluczowe inwestycje: budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, budowę bloku gazowo - parowego klasy 413 MWe w Elektrowni Łagisza, inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej umożliwiający przyłączanie źródeł (w tym rozproszonych) a także sprostanie wyzwaniom wprowadzonej regulacji jakościowej, inwestycje w źródła kogeneracyjne oraz modernizację i rozwój sieci ciepłowniczej, inwestycje w górnictwo w celu zabezpieczenia dostaw paliwa dla istniejących i planowanych jednostek wytwórczych.

"Mimo strategicznego znaczenia powyższych inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak i spółki oraz jej grupy kapitałowej, istnieje poważne ryzyko niezrealizowania wszystkich powyższych inwestycji w zamierzonym kształcie. Wbrew racjonalnym oczekiwaniom ekspertów oraz słusznym założeniom spółki, ceny energii pozostają nadal na niskim poziomie, a przewidywany wzrost zapotrzebowania na moc i energię nie następuje. W efekcie należy uznać, że obecne i przewidywane w nadchodzących latach warunki rynkowe mogą spowodować, że generowane przez grupę kapitałową Tauron Polska Energia S.A. przepływy finansowe z działalności operacyjnej mogą być na poziomie niewystarczającym do realizacji całego programu inwestycyjnego. Spółka musi zatem rozważyć dalszy sposób działania" - czytamy dalej.

Rezygnacja z inwestycji jest zasadniczo sprzeczna z interesem spółki oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, podkreślono.

"Oczywistym, niezależnym rozwiązaniem jest pozyskiwanie przez spółkę finansowania na rynku dłużnym. Jednak obecnie możliwości banków i innych inwestorów są coraz bardziej ograniczone. Ponadto sama grupa kapitałowa Tauron Polska Energia S.A. jest związana zobowiązaniami i ograniczeniami zawartymi w obowiązujących umowach finansowych, które narzucają warunek utrzymania wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,0. Ewentualne przekroczenie tego progu stanowiłoby podstawę do postawienia całego zadłużenia grupy kapitałowej Tauron Polska Energia S.A.w stan natychmiastowej wymagalności" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

"Wobec powyższego proponowane jest pozyskanie finansowania przez zwiększenie kapitału zakładowego, które nie stanowi finansowania dłużnego i nie będzie miało negatywnego wpływu na wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA. Dodatkowo takie działanie powinno być pozytywnie odebrane przez instytucje finansowe oraz wpłynąć na podwyższenie oceny zdolności kredytowych spółki poprzez polepszenie relacji kapitałów własnych do zadłużenia zewnętrznego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w przypadku niektórych źródeł dalszego finansowania podwyższenie kapitału własnego pozwoliłoby na zwiększenie puli dostępnych środków (np. w przypadku Europejskiego Banku Inwestycyjnego dostępny limit preferencyjnego finansowania stanowi określony procent kapitałów własnych)" - czytamy również.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.