Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Hawe uważa, że doszło do zatajenia przez kancelarię prawną faktu ustanowienia zarządcy przymusowego w Hawe Telekom, co może przynieść skutek w postaci unieważnienia porozumienia w sprawie umowy restrukturyzacyjnej i upadłość spółki, podało Hawe.

"Zarząd GK Hawe 8.12.15 r. wszedł w posiadanie informacji, że jeden z podmiotów reprezentujących uczestników procesu restrukturyzacji spółki, Kancelaria Radców Prawnych Kurek Kościółek Wójcik, zataił przed zarządem GK Hawe oraz pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w negocjacjach w sprawie restrukturyzacji zadłużenia grupy kapitałowej informację w sprawie ustanowienia zarządcy przymusowego w Hawe Telekom na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie Śródmieście w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 23.11.2015 r. Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych Kurek Kościółek Wójcik dostarczył odpis postanowienia sądu w dniu dzisiejszym chociaż, jak świadczy dostarczona dokumentacja, kancelaria była w posiadaniu tej informacji już od 2 grudnia br. Należy podkreślić, iż kancelaria była równocześnie doradcą prawnym Hawe Telekom przygotowującym warunki emisji obligacji, które zostały przekazane obligatariuszom w dniu 2 grudnia 2015 r. Poinformowała o tym fakcie emitenta z opóźnieniem i doprowadziła do niezamieszczenia istotnej informacji w warunkach emisji obligacji. Tym samym wprowadziła obligatariuszy w błąd, narażając ich na podjęcie decyzji inwestycyjnej na bazie nieprawdziwych informacji" - czytamy w oświadczeniu.

Działania te mogą przynieść skutek w postaci unieważnienia porozumienia w sprawie umowy restrukturyzacyjnej Hawe i w konsekwencji wystąpienia przesłanek do złożenia wniosku o upadłość spółki, podkreśla Hawe. Działania te zarząd Hawe odbiera jako negocjacje w złej wierze i działanie na niekorzyść spółki oraz poszczególnych sygnatariuszy porozumienia w sprawie umowy restrukturyzacyjnej a tym samym próbę rozbicia procesu restrukturyzacji spółki i przejęcia aktywów Hawe Telekom po znacznie zaniżonej wartości. Jednocześnie wyraża nadzieję, że sprawa ta jak najszybciej zostanie wyjaśniona przez Regulatora Rynku, podano również.

Wczoraj Mediatel podał, że sąd ustanowił zarząd przymusowy nad Hawe Telekom i egzekucję z dochodów uzyskiwanych z działalności.

Ponadto Mediatel informował, że postanowienie na ten temat zostało doręczone do Hawe Telekom przez pełnomocnika wierzyciela Hawe Telekom, którego wierzytelność wobec Hawe Telekom wynosi 50 456 zł z tytułu wykupu obligacji serii L_01 wyemitowanych przez Hawe S.A. oraz odsetek od tej kwoty, za które Hawe Telekom poręczył.

Kilka dni temu Hawe Telekom poinformowało, że w ramach realizacji zapisów umowy ramowej restrukturyzacji zadłużenia, zdecydowało o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii D_01 o łącznej wartości nominalnej do 17,87 mln zł.

Celem emisji jest przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Hawe Telekom oraz Hawe S.A., wynikającego z istniejących obligacji Hawe S.A. i istniejących obligacji Hawe Telekom, w związku z planowanym zawarciem umowy restrukturyzacyjnej, która odroczy termin wymagalności zobowiązań Hawe Telekom oraz Hawe S.A. do dnia 30 września 2016 roku.

Restrukturyzacja będzie polegała na nabyciu przez Hawe Telekom istniejących obligacji Hawe S.A. w zamian za wydanie nowo emitowanych obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na refinansowanie następujących obligacji wyemitowanych przez Hawe S.A.: obligacji serii J_04 wyemitowanych 29 maja 2014 roku; obligacji serii K_01 wyemitowanych 8 sierpnia 2014 roku; obligacji serii K_02 wyemitowanych 13 sierpnia 2014 roku; obligacji serii L_01 wyemitowanych 3 czerwca 2015 roku; obligacji serii L_02 wyemitowanych 25 czerwca 2015 roku; oraz obligacji serii C_01 wyemitowanych 13 sierpnia 2013 roku, przypomniano.

Zgodnie z propozycją nabycia obligacji zobowiązania ogółem Hawe Telekom na 30 września br. wyniosły 151 362 636,22 zł, w tym zobowiązania przeterminowane wyniosły 95 786 901,99 zł. Zarząd Hawe Telekom przewiduje, że w okresie objętym emisją obligacji poziom kształtowania się zobowiązań nie będzie w sposób istotny odbiegał od dotychczasowej struktury, z uwzględnieniem zaciągnięcia zobowiązań związanych z emisją obligacji.

Pod koniec października br. Hawe i Hawe Telekom (jako dłużnicy), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bank (jako wierzyciele) oraz Mediatel zawarli umowę ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe i Hawe Telekom, podała spółka. Zgodnie z treścią umowy, z chwilą zawarcia przyszłej umowy restrukturyzacyjnej, termin spłaty wierzytelności przysługujących wierzycielom zostanie wyznaczony do dnia 30 września 2016 r.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.