Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Kredyt Inkaso wyemitowało 40 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka. Okres zapadalności obligacji wynosi trzy lata i sześć miesięcy, a dzień wykupu obligacji nastąpi 21 czerwca 2019 roku.

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu. Zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych (21 czerwca 2016 r., 21 grudnia 2016 r., 21 czerwca 2017 r., 21 grudnia 2017 r., 21 czerwca 2018 r., 21 grudnia 2018 r., 21 czerwca 2019 r.).

Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 3,95% w skali roku.

"W przypadku, gdy wzrost wskaźnika zadłużenia finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych wykazanego w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta do kapitałów własnych grupy kapitałowej emitenta wykazanych w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta przekroczy 200%, marża zostanie zwiększona o 25 punktów bazowych w skali roku" - czytamy także.

Wartość zaciągniętych przez Kredyt Inkaso zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wynosi 257 434 122,33 zł. Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji, wartość jego zobowiązań nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych.

"Celem emisji obligacji serii Y jest pozyskanie środków na zrefinansowanie części zadłużenia finansowego spółki, obligacji wyemitowanych przez Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz na zakup portfeli wierzytelności" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii Y mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Działa w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, Rosji, Rumunii i Bułgarii.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.