Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Zarząd Mabionu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji do 340 tys. akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru, po cenie emisyjnej 47 zł za akcję, podała spółka. Akcje zostały objęte przez dwa podmioty za łączną kwotę 11,28 mln zł.

"Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 1 116 000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 1 116 000,10 zł i nie większej niż 1 150 000,00 zł, to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 34 000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 340 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi i będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2015 r., chyba że podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii N zostanie zarejestrowane po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2015 (wówczas akcje serii N będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 r.). Cena emisyjna akcji serii N wynosi 47 zł za jedną akcję. Każda akcja upoważnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Uchwała stanowi, że pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N. Emisja akcji serii N nastąpi w formie subskrypcji prywatnej, podano również.

Jednocześnie spółka poinformowała o zawarciu następujących umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki po jednostkowej cenie emisyjnej równej 47 zł:

- umowa objęcia akcji serii N z Twiti Investments Ltd (głównym akcjonariuszem spółki kontrolowanym w 50% przez przewodniczącego rady nadzorczej spółki Roberta Aleksandrowicza), na mocy której Twiti Investments Ltd objęła 150 000 akcji serii N za łączną kwotę 7 050,0 tys. zł,

- umowa objęcia akcji serii N z Glatton Sp. z o.o. (akcjonariuszem spółki kontrolowanym w 100% przez prezesa zarządu spółki Macieja Wieczorka), na mocy której Glatton Sp. z o.o. objęła 90 000 akcji serii N za łączną kwotę 4 230,0 tys. zł.

Wszystkie objęte akcje zostały w pełni opłacone. Opłacenie akcji nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności wynikających z ww. umów objęcia z wierzytelnościami spółki wynikającymi z umów pożyczek udzielonych spółce przez ww. podmioty oraz w pozostałej części w formie gotówki, podano także.

"Na mocy umów objęcia spółka zobowiązała się złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym przez GPW po upływie 12 miesięcy od dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii M spółki. Umowy nie przewidują kar umownych, ani nie zostały zawarte pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Spółka stosuje wartość kapitału własnego" - podsumowano w komunikacie.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.