Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Bank BPH wpłaci 23,96 mln zł składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank.

Dom Development spodziewa się, że popyt na mieszkania w 2016 roku będzie podobny do ubiegłorocznego, poinformował prezes Jarosław Szanajca. Według niego, rynek może "ostudzić" podatek bankowy, który może zaowocować wzrostem marż kredytów i ograniczeniem akcji kredytowej. Czynniki pozytywne będą jednak, zdaniem szefa Dom Development, przeważały nad ograniczeniami.

Zarząd Kino Polska TV otrzymał informację od swoich akcjonariuszy: bezpośredniego - SPI International BV i pośredniego - Cooperatieve International SPI o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla całej grupy. Właściciele nie wykluczają pozyskania dla spółki partnera strategicznego, połączenia z inną spółką lub też sprzedaży pakietu większościowego, podało Kino Polska TV.

Robyg szacuje liczbę lokali uznanych w przychodach w IV kwartale 2015 r. przez spółki z jego grupy kapitałowej (wraz z jednostkami współkontrolowanymi przez grupę), realizujące inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku, na ok. 770, podała spółka.

Wartość kontraktacji bilansowej Magellana według wstępnych danych osiągnęła poziom 644,16 mln zł w IV kw. ub. r., co oznacza wzrost o 66% w skali kwartału oraz lekki spadek licząc rok do roku (647,7 mln zł w IV kw. 2014 r.), podała spółka.

Kancelaria Medius wyemituje nie mniej niż 10 tys. i nie więcej niż 50 tys. obligacji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł, podała spółka.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych chce przekroczyć w tym roku poziom 10 mld zł aktywów pod zarządzaniem dzięki wzrostowi organicznemu i wejść do grona 10 największych TFI w Polsce, poinformował prezes Piotr Osiecki. Spółka wciąż jest zainteresowana akwizycjami TFI oraz pojedynczych funduszy.

Sigvaris Holding w drodze przeprowadzonego przymusowego wykupu akcji nabył 111 024 akcje na okaziciela spółki Pani Teresa Medica, stanowiące 4,61 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym oraz 3,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Tym samym nabywający posiada łącznie 2 408 077 akcji spółki, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, uprawniających do 3 075 177 głosów na walnym zgromadzeniu, reprezentujących 100% łącznej liczby głosów, podała Pani Teresa Medica.

Awbud zawarł z Zakładami Górniczo - Hutniczymi "Bolesław" w Bukownie umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac budowlanych i mechanicznych dla Zakładu Przerobu Odpadów Poflotacyjnych". Wynagrodzenie Awbudu wyniesie 16,89 mln zł netto, podała spółka.

Marka zdecydowała o emisji maksymalnie 1 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii L2, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda, podała spółka.

AC S.A. rekomenduje przeznaczenie części zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 zł na jedną akcję, podała spółka.

Kredyt Inkaso w ciągu miesiąca przedstawi plan rozwoju spółki, zakładający zarówno wzrost organiczny, jak i połączenie z innym podmiotem, poinformował prezes Krzysztof Szewczyk. Priorytetem dla Kredyt Inkaso będzie rozwój działalności za granicą i jeszcze w tym roku spółka może rozpocząć działalność w jednym z krajów bałkańskich.

Liczba rejestracji ciągników Ursus w Polsce wzrosła o 47% r/r w 2015 r. do 436, wobec spadku całego rynku o 13%, podała spółka, powołując się na dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Według danych ważonych udziałem Polnordu w spółkach z Grupy, w 2015 roku grupa kapitałowa Polnord zawarła 1 055 umów sprzedaży lokali. Sprzedaż nieważona udziałem wyniosła 1 320 lokali w porównaniu do 1 252 lokali sprzedanych w 2014 roku. Członek zarządu Jerzy Kotkowski poinformował także, że nowy zarząd pracuje obecnie nad "raportem otwarcia" i nową strategią.

Poczta Polska szuka technologii i partnerów, z którymi zrealizuje innowacyjne projekty, podała firma. Poczta otrzymała już ponad 20 zgłoszeń od polskich start-upów po kilku dniach od startu inicjatywy.

Zaawansowanie budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) osiągnęło poziom 30%, podała spółka.

Projekt GLG Pharma, zakładający rozwój terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi, znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania z programu operacyjnego INNOMED, opublikowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Budżet całego projektu oszacowany został na 13,6 mln zł, z czego ok. 10 mln zł będzie sfinansowane ze środków otrzymanych przez zespół GLG Pharma od NCBiR.

Grupa Kapitałowa Wikana zawarła 254 umowy deweloperskie i przedwstępne oraz 259 umów przenoszących własność w 2015 roku, podała spółka.

TFI Capital Partners podtrzymuje tezę, że w perspektywie 2 lat nastąpi końcowy demontaż OFE, poinformowała członek zarządu TFI Capital Partners oraz zarządzająca aktywami CP FIZ Joanna Kwiatkowska.

MOL wspólnie z partnerami - Gulf Keystone Petroleum i Ministerstwem Zasobów Naturalnych Rządu Regionalnego Kurdystanu - zdecydował o zaprzestaniu prac na bloku Akri-Bijeel w irackim Kurdystanie, podała spółka.

Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) - spółka zależna Kredyt Inkaso - podpisał umowę z Idea Bankiem w Rumunii, na podstawie której nabył wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 77 mln RON za ok. 24 mln RON, podała spółka.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 14 372,8 mln zł, według stanu na dzień wyceny 31 grudnia 2015 r., podało towarzystwo. Aktywa te miały wartość 14 030,7 mln zł na koniec listopada.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem