Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) przekazało do konsultacji projekt zmiany ustawy, która przyznaje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) uprawnienie polegające na możliwości zlecenia ponownego badania wyceny zabezpieczeń wierzytelności w stosunku do wszystkich podmiotów prowadzących działalność depozytowo-kredytową. Proponowane zmiany dotyczą banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), podał resort.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy, który wczoraj trafił do konsultacji mają na celu usprawnienie procesu nadzoru nad rynkiem finansowym, w szczególności w świetle ostatnich wydarzeń związanych z upadłością SBRiR w Wołominie (SK Bank).

"Co do zasady badanie może być obecnie zlecone przez podmiot nadzorowany w ramach realizacji wymogów rozporządzenia ministra finansów w sprawie tworzenia rezerw celowych związanych z działalnością banków i realizacji wymogów Rekomendacji S. Jednakże brak jest aktualnie podstaw umożliwiających zlecenie podmiotom nadzorowanym lub bezpośrednio wybranemu przez KNF rzeczoznawcy ponownej wyceny, nawet wówczas gdy istnieją przesłanki pozwalające uznać, że przedkładana przez podmiot wycena jest dokonana w sposób nierzetelny i nie odzwierciedla rzeczywistej wartości przedmiotu zabezpieczenia" - czytamy w komunikacie.

Resort wskazuje, że powyższa sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku SK Banku, gdzie uprawnienia KNF pozwalające na zalecenie bankowi weryfikacji wielkości operatów szacunkowych nie spowodowało utworzenia przez bank adekwatnego poziomu odpisów (pomimo wykazania wzrostu wartości kredytów z utratą wartości) do czego podstawą dla banku były kolejne, budzące wątpliwości wyceny.

"Rekomendowane jest zatem udzielenie takiego uprawnienia organowi nadzoru" - czytamy dalej.

Jednocześnie w projekcie ustawy przewidziano rozszerzenie katalogu przesłanek powołania przez KNF zarządu komisarycznego w banku, na wzór przepisów ustawy o SKOK. Zgodnie z przepisami art. 73 i art. 73a tej ustawy, przesłankami ustanowienia zarządcy komisarycznego w kasie są: powstanie groźby zaprzestania spłacania zobowiązań, nieprzekazanie przez zarząd programu naprawczego, nieskuteczność realizacji programu naprawczego, rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa w działalności.

Natomiast zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe - jak przypomina resort - katalog przesłanek powołania zarządu komisarycznego obejmuje jedynie brak przekazania przez zarząd programu postępowania naprawczego oraz nieskuteczność realizacji programu postępowania naprawczego.

"Sytuacje polegające na 'powstaniu groźby zaprzestania spłacania zobowiązań', jak również polegające na 'rażącym lub uporczywym naruszaniu przepisów prawa w działalności' mogą mieć także miejsce w banku i organ nadzoru powinien mieć również możliwość zastosowania środka w postaci powołania zarządu komisarycznego" - ocenia ministerstwo.

Według resortu, zaproponowane zmiany zmierzają ponadto do uproszczenia i skrócenia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustanowienia zarządcy/zarządu komisarycznego, co ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych klientów. Jednocześnie uproszczenie sposobu procedowania nie uniemożliwia kontroli rozstrzygnięć organu nadzoru.

Projekt ustawy został wysłany do resortów i organizacji skupiających banki komercyjne, spółdzielcze i kasy z prośbą o uwagi.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.