Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.01.2016 (ISBnews) - Ostatnie orzeczenia sądów administracyjnych wskazują, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie może odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy strona jest poszkodowana np. przez nieprawidłowe zarządzanie funduszem inwestycyjnym, uważają eksperci z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Ich zdaniem, jest to znaczący krok w kierunku poprawy ochrony interesów inwestorów.

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczają możliwość odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego, jednak może to mieć miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy poza wszelką wątpliwość wnioskodawca nie jest stroną postępowania. Jeżeli natomiast istnieje przypuszczenie, że dana sprawa może oddziaływać na prawa danego podmiotu, organ musi wszcząć postępowanie administracyjne. Wskazuje na to m.in. wyrok WSA w Warszawie z 11 stycznia 2016 r. w sprawie VI SA/Wa 1808/15, wskazali eksperci.

"Sprawa dotyczyła rozstrzygnięcia KNF, która odmówiła prowadzenia postępowania administracyjnego w kwestii zmiany likwidatora funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Wnioskodawcą był uczestnik funduszu inwestycyjnego, który przedstawił szereg zarzutów związanych z działaniami dotychczasowego likwidatora - towarzystwo zarządzające funduszem. Wnioskując o zmianę likwidatora uczestnik funduszu powołał się m.in. na przepisy, które zobowiązują likwidatora do działania w interesie uczestników funduszu. KNF w żaden sposób nie weryfikowała tych twierdzeń i odmówiła wszczęcia postępowania" - wyjaśnił radca prawny z Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Konrad Młynkiewicz, cytowany w komunikacie.

Sąd administracyjny w swoim wyroku wskazał, że w sprawie istnieje co najmniej uzasadniona wątpliwość co do tego, czy można uczestnikowi zamkniętego funduszu inwestycyjnego odmówić prawa uczestniczenia w postępowaniu o zmianę likwidatora. Tym bardziej, że wskazano szereg zarzutów merytorycznych co do rzetelności jego działalności i wykazano jego negatywny wpływ na wartość aktywów funduszu. Stwierdzono, że w takiej sytuacji organ nie może odmawiać wszczęcia postępowania administracyjnego, a weryfikowanie wszelkich wątpliwości Komisji powinno nastąpić w ramach toczącego się już postępowania administracyjnego.

Według ekspertów, odmowa wszczęcia postępowania może mieć więc miejsce jedynie w sytuacjach wyjątkowych, w których poza wszelką wątpliwość już z samego wniosku wynika, że podmiot nie ma uprawnienia do uczestniczenia w postępowaniu. W pozostałych wypadkach KNF, ale również każdy inny organ administracji publicznej, ma obowiązek wszczęcia postępowania i prowadzenia go w sposób uregulowany w kodeksie postępowania administracyjnego. "Przenosząc wspomniany wyrok na grunt ustawy o funduszach inwestycyjnych można wskazać, że każdy uczestnik funduszu, jeśli określone działanie lub zaniechanie TFI w jego opinii nie jest zgodne z jego interesem, może być uprawniony do żądania ochrony przed organem administracji. KNF musi takie postępowanie wszcząć i rozpoznać wniosek, weryfikując jednocześnie, czy zarysowany stan faktyczny uprawnia uczestnika funduszu do wystąpienia z żądaniem. Przepis prawa nie musi wprost takiej legitymacji wskazywać. Wystarczy sam ustawowy obowiązek działania w interesie uczestników funduszy na podstawie art. 10 ufi" - wskazał mecenas z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Rafał Wojciechowski.

Według niego, osobom poszkodowanym przez nieprawidłowe zarządzanie funduszem, np. brak płynności lokat, uchybienie wymogom polityki informacyjnej lub brak stosownych informacji o ryzyku związanym z inwestycjami, otwiera to więc drogę do poszukiwania ochrony przed organem nadzoru.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.