Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.02.2016 (ISBnews) - Lepsze od oczekiwań dane dotyczące wzrostu gospodarczego w IV kw. 2015 roku to wynik przede wszystkim przyspieszenie dynamiki konsumpcji publicznej oraz inwestycji, uważają analitycy. W I kw. 2016 roku dynamika PKB - według nich - osłabnie.

Według wstępnych szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,9% r/r w IV kw. 2015 r. wobec 3,5% wzrostu w poprzednim kwartale. Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewali się, że wzrost PKB w IV kw. br. wyniósł średnio 3,78% (prognozy wahają się od 3,6% do 3,8%).

Większość ekonomistów jest zgodna, że to dzięki konsumpcji publicznej i inwestycjom udało się osiągnąć lepszy wynik od oczekiwanego. Z kolei negatywnie na wzrost gospodarczy w ostatnich 3 miesiącach ubiegłego roku wpłynął handel zagraniczny. W I kw. tego roku większość analityków spodziewa się osłabienia tempa wzrostu gospodarczego, część z kolei uważa, że wdrożenie programu Rodzina 500+ będzie oddziaływać pozytywnie na PKB w drugiej połowie roku.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Przedstawione dane pokazują, że koniec roku był najlepszym okresem pod względem dynamiki PKB, chociaż źródła tego ożywienia trudno traktować jako trwałe" - analitycy Raiffeisen Polbanku

"W I kw. oczekujemy okresowego spowolnienia wzrostu gospodarczego poniżej 3,5% r/r, w kwartałach kolejnych oczekujemy powrotu dynamiki PKB do poziomu bliskiego 4,0% r/r z tytułu skokowego przyspieszenia dynamiki konsumpcji prywatnej"- analitycy BOŚ Banku

"Uruchomienie programu 500+ od 2Q lub 3Q powinno wyraźnie wzmocnić konsumpcję i pozwolić na powrót wzrostu gospodarczego w pobliże 4% pod koniec 2016 r." - główny ekonomista banku Citi Handlowego Piotr Kalisz

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Według szybkiego szacunku GUS wzrost PKB w IV kw. u. br. przyspieszył do 3,9% r/r z 3,5% r/r w III kw., co było nieco powyżej oczekiwań rynkowych oraz naszej prognozy (3,8% r/r). Choć nie znamy jeszcze dokładnej struktury dynamiki PKB w IV kw. to na postawie opublikowanych już danych za cały 2015 rok szacujemy, że dynamika popytu krajowego przyspieszyła do 4,1% r/r z 3,2% r/r w III kw., a wkład eksportu netto do PKB obniżył się do 0,3 pkt proc. z 0,4 pkt proc. Naszym zdaniem motorem odpowiedzialnym za przyspieszenie dynamiki PKB w IV kw. było przyspieszenie spożycia publicznego oraz inwestycji. Szacujemy, że konsumpcja indywidualna w IV kw. tak jak i w całym 2015 r. wzrosła o 3,1% r/r. Dzisiejsza publikacja wskazuje, że wzrost gospodarczy jest solidny. Dodatkowo w 2016 r. pozytywnie na dynamikę PKB wpływać będzie wprowadzenie programu ?Rodzina 500 plus" oraz dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy. Z drugiej jednak strony na skutek wzrostu niepewności generowanej przez zmiany polityczne oraz rosnące obawy o kondycję globalnej gospodarki i sektor bankowy - zarówno strefy euro jak i nasz krajowy - wzrost inwestycji najprawdopodobniej wyhamuje w 2016 r. Dzisiejsze dane są lekko pozytywne dla złotego" - główny ekonomista Noble Option Rafał Sadoch

"Zaprezentowany dziś przez Główny Urząd Statystyczny szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2015r. wpisał się w nasze oczekiwania i wskazał, że w ostatnich trzech miesiącach minionego roku wzrost gospodarczy przyspieszył do 3,9% r/r, przynosząc tym samym najwyższy wynik od końca 2011r. Przypominamy, że według przedstawionego na koniec stycznia szacunku GUS, w całym minionym roku polska gospodarka wzrosła w tempie 3,6%. Po oczyszczeniu danych z wahań sezonowych odnotowany w IV kwartale wzrost gospodarczy sięgnął 1,1% kw/kw (najsilniejszy wzrost od roku) oraz 3,6% r/r (tyle samo co kwartał wcześniej). Chociaż informacje o strukturze wzrostu gospodarczego poznamy dopiero na koniec miesiąca, szacunki całorocznego wyniku pozwalają sądzić, że w IV kwartale głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostała konsumpcja prywatna (przynosząc około 1,6pp z odnotowanego wzrostu), a na drugim miejscu uplasowały się inwestycje (z wkładem na poziomie około 1,4pp). Źródłem przyspieszenia tempa wzrostu w stosunku do wcześniejszych kwartałów 2015 r. było ożywienie w wydatkach publicznych oraz pozytywna kontrybucja ze strony zapasów, które przez pierwsze trzy kwartały ?uszczuplały" wzrost gospodarczy. Przedstawione dane pokazują, że koniec roku był najlepszym okresem pod względem dynamiki PKB, chociaż źródła tego ożywienia trudno traktować jako trwałe. W konsekwencji nadal sądzimy, że w I kwartale 2016 tempo wzrostu gospodarczego wyhamuje w okolice 3,4% r/r, a zakładane przez nas ponowne przyspieszenie w II połowie roku wynikać będzie z silnego prokonsumpcyjnego bodźca w postaci realizacji programu 500+" - analitycy Raiffeisen Polbanku

"Niezależnie od tego, w których kategoriach dynamiki okazały się wyższe od szacunków wyznaczonych w oparciu o roczne wyniki wzrostu PKB oraz poszczególnych składowych nie zmienia to ogólnego obrazu sytuacji silnego wzrostu gospodarki pod koniec 2015 r. wspieranego w umiarkowanym stopniu silniejszymi wynikami konsumpcji prywatnej (poprawa sytuacji na rynku pracy) oraz w bardzo silnym stopniu bardzo dobrymi wynikami spożycia publicznego. W przypadku inwestycji dane opublikowane przed dwoma tygodniami wskazały raczej na utrzymanie dynamiki wzrostu na słabszym poziomie z III kw., wyraźnie poniżej wyników z początku roku, co jest spójne z notowanym pewnym pogorszeniem nastrojów i planów inwestycyjnych firm. Nie znamy dokładnie źródła przyspieszenia wyników spożycia publicznego w IV kw. 2015 r. (brak danych dot. wykonania budżetu w IV kw., danych dot. wyników sektora finansów publicznych), nie sądzimy natomiast aby taki wynik był efektem trwałym. Trwałym efektem jest przyspieszenie konsumpcji prywatnej, w szczególności przy kontynuacji poprawy sytuacji na rynku pracy, wciąż bardzo niskiego poziomu cen (wzrost siły nabywczej dochodów gospodarstw domowych) oraz narastających oczekiwań na wzrost dochodów z tytułu wypłat świadczeń w ramach programu ?Rodzina 500+". Skokowego przyspieszenia dynamiki konsumpcji prywatnej z tego tytułu oczekujemy w II i III kw. (w zależności od ewentualnego opóźnienia terminu faktycznej wypłaty świadczeń przez poszczególne samorządy terytorialne względem kwietniowego terminu rozpoczęcia Programu), niemniej przy poprawie wyników konsumpcji w IV kw. 2015 r. można oczekiwać co najmniej utrzymania dynamiki wzrostu konsumpcji w I kw. Jednocześnie oczekujemy w I kw. okresowego osłabienia dynamiki wzrostu PKB zakładając wygaśnięcie efektu tak silnego wzrostu spożycia publicznego i jednocześnie bardzo wysokiej bazy odniesienia dla wyniku nakładów brutto na środki trwałe. Biorąc pod uwagę ostrożniejsze nastroje przedsiębiorstw oraz ograniczony potencjał dla silnego wzrostu inwestycji publicznych (opóźnienia w zakresie wykorzystania środków z UE w ramach nowej perspektywy budżetowej UE i jednocześnie wygasanie projektów współfinansowanych z perspektywy budżetu UE za lata 2007-2013) oczekujemy utrzymania nieco niższej dynamiki inwestycji w gospodarce (na poziomie z II poł. 2015 r.) w całym 2016 r. Biorąc pod uwagę z jednej strony materializujący się scenariusz ograniczonego potencjału dla odbicia gospodarki globalnej (i tym samym popytu na eksportowane towary), a z drugiej nasze mniej pesymistyczne założenia co do sytuacji gospodarki globalnej oczekujemy stabilnych wyników eksportu. Biorąc pod uwagę powyższe: stabilne perspektywy eksportu, utrzymanie niższej dynamiki inwestycji i jednocześnie silne przyspieszenie dynamiki konsumpcji prywatnej oczekujemy utrzymania w 2016 r. dynamiki wzrostu PKB na poziomie 3,6% r/r. W I kw. oczekujemy okresowego spowolnienia wzrostu gospodarczego poniżej 3,5% r/r, w kwartałach kolejnych oczekujemy powrotu dynamiki PKB do poziomu bliskiego 4,0% r/r z tytułu skokowego przyspieszenia dynamiki konsumpcji prywatnej. Jeżeli większość samorządów będzie w stanie rozpocząć wypłatę świadczeń już w kwietniu, silny skok dynamiki PKB nastąpi w II kw. Jeżeli realizacja wypłat będzie się opóźniać (ale nastąpi stosowne wyrównanie w kolejnych miesiącach) w II kw. dynamika PKB może jeszcze utrzymywać się w okolicach 3,5% r/r, po czym dużo silniej wzrośnie w III kw."- analitycy BOŚ Banku

"Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących struktury PKB. Zakładamy spowolnienie wzrostu konsumpcji prywatnej (3,1% r/r), jednorazowe przyspieszenie w zakresie konsumpcji publicznej (z 1,5% r/r do 5% r/r) oraz spowolnienie wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (5% r/r, powyżej konsensusu). Wkład eksportu netto prawdopodobnie stał się negatywny - ok. 0,3-0,4 pkt proc. Uważamy przyspieszenie wzrostu PKB powyżej 3,5% r/r jako zdarzenie jednorazowe. W I poł. 2016 r. spodziewamy się wzrostu PKB bliskiego poziomu potencjalnego 3,5% r/r. Oczekujemy: 1) spowolnienia konsumpcji w I kw. 2016 r. i później dalszego przyspieszenia powyżej 4%, gdy świadczenia na dzieci wesprą wydatki (od II-III kw. 2015 r.); 2) umiarkowanego przyspieszenia inwestycji do blisko 5,5% r/r, głównie dzięki inwestycjom prywatnym (inwestycje publiczne mogą osłabiać wynik ze względu na opóźnienie projektów unijnych z nowej perspektywy); wkładu eksportu netto bliskiego poziomu neutralnego (wspieranego przez ostatnią deprecjację złotego). Później impuls fiskalny powinien doprowadzić do przyspieszenia wzrostu PKB w II poł. 2015 r. do 3,7-3,8%. Wyższe wydatki konsumenckie sprawią, że wkład eksportu netto stanie się znowu negatywny. W sumie spodziewamy się, że roczny wzrost PKB w 2016 r. będzie stabilny na poziomie 3,6% wobec 2015 r." - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki

"W Polsce PKB przyspieszył do 3,9% i był nieznacznie lepszy od rynkowych prognoz. Dokładne rozbicie danych nie jest jeszcze dostępne ale szacujemy, że przyspieszenie wynikało z silniejszej konsumpcji publicznej oraz inwestycji, podczas gdy handel zagraniczny negatywnie wpływał na wzrost. Spodziewamy się osłabienia wzrostu na początku 2016 roku do 3,2-3,5% ze względu na słabszą aktywność w Niemczech oraz przejściowe spowolnienie w inwestycjach finansowanych środkami z UE. Uruchomienie programu 500+ od 2Q lub 3Q powinno wyraźnie wzmocnić konsumpcję i pozwolić na powrót wzrostu gospodarczego w pobliże 4% pod koniec 2016 r. Zakładając osłabienie aktywności na początku roku spodziewamy się łagodnego tonu ze strony RPP, ale nie oczekujemy obniżek stóp procentowych. Zamiast tego NBP może próbować utrzymywać rynkowe stopy na niskim poziomie bez zmian stopy referencyjnej (np. poprzez ograniczenie podaży bonów pieniężnych lub zmiany rezerwy obowiązkowej)" - główny ekonomista banku Citi Handlowego Piotr Kalisz

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.