Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 150 000 niezabezpieczonych obligacji serii AA2 o wartości nominalnej 1 000 złotych każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji, podał Kruk. Emisja zostanie przeprowadzona najpóźniej do 30 czerwca 2016 r.

W wezwaniu Fortum Holdings na 100% akcji Grupy Duon złożono zapisy na co najmniej 51% akcji, co oznacza, że spełniły się już wszystkie warunki zawarte w wezwaniu, podali wzywający i pośredniczący w wezwaniu.

Zarząd mBanku rekomenduje akcjonariuszom niedokonywanie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1,223 mld zł oraz pozostawienie części zysku za 2015 rok - tj .kwoty wysokości 1,241 mld zł niepodzielonej, co oznacza brak wypłaty dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 24 marca.

Quercus TFI chce w bieżącym roku co najmniej utrzymać poziom zysku netto wypracowanego w 2015 roku. Spółka zamierza przeznaczyć do 100% zysku za ub. rok na dywidendę lub skup akcji, poinformował prezes Sebastian Buczek.

Biomed-Lublin zdecydował o wypowiedzeniu umów o dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), podała spółka. Spółka jest zobowiązana do zwrotu pobranych ok. 29,5 mln zł dofinansowania w całości wraz z odsetkami liczonymi jak za zaległości podatkowe.

Sfinks Polska wpłacił ING Bankowi Śląskiemu kwotę 46 542 563,74 zł tytułem należności głównych, wynikającą z umowy restrukturyzacyjnej, podała spółka.

Zarząd Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka.

Oferta ZUE, warta 31,5 mln zł brutto, została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) za najkorzystniejszą w przetargu na prace na liniach kolejowych nr 139 i 13, podała spółka.

CCC planuje otworzyć w tym roku 423 sklepy i grudzień zamknąć liczbą 1 166 punktów na wszystkich rynkach, podała spółka. Chce także pojawić się na dwóch nowych rynkach: w Serbii i w Estonii.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Stokrotkę części mienia (ruchomości stanowiących wyposażenie placówki handlowej) FRAC Handel, podał Urząd.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na wspólne przedsięwzięcie Robyg i NCRE II Investments, polegające na budowie osiedla przy ul. Wilanowskiej w Warszawie, podał Urząd.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na na utworzenie przez Jeronimo Martins Polska oraz Vershold Solutions Limited z siedzibą w Hong Kongu wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Asia Style sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.

Netia przygotowuje aktualizację strategii rozwoju. Szczegółowe rekomendacje zostaną przedstawione radzie nadzorczej w ciągu kilku dni, poinformował prezes Tomasz Szopa.

Prognoza Apatora, zakładająca 850 mln zł przychodów i 80 mln zł zysku netto w 2016 r., ma "mocne podstawy" - m.in. wyższy w ujęciu rocznym backlog i szansę na poprawę rentowności, dzięki eliminacji strat w spółce zależnej Apator Rector, poinformował prezes Andrzej Szostak.

Z relacji przewodniczącego i członka rady nadzorczej Kredyt Inkaso wynika, iż poczuli się szantażowani przez prezesa spółki Best i jego doradcę prawnego, którzy grozili im poważnymi problemami prawnymi, finansowymi i wizerunkowymi, podał Kredyt Inkaso. Według relacji członków RN, mieli ich szantażować w celu skłonienia do rezygnacji z zasiadania w RN spółki.

Qumak zamierza skutecznie podnieść rentowność i pomimo spodziewanego spadku obrotów (o ok. 20%) w tym roku wynik finansowy nie powinien być niższy niż zanotowany w 2015 r., wynika z wypowiedzi p. o. prezesa Marka Tiahnyboka.

Fabryka Azura Polska, która będzie produkować podzespoły metalowe do samolotu Airbus A350, została dziś otwarta w Łodzi, podała Nimrod Group, do której należy Azura Polska.

Zarząd Grupy IMS zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 4,61 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 15 groszy na akcję, czyli o 88% więcej niż przed rokiem, podała spółka.

Wspólnicy Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - powołali nowy zarząd spółki z Jarosławem Wróblem na czele na wspólną kadencję od 2 marca br., podała spółka.

Kopex chce pozyskać partnera do inwestycji w kopalnię w Przeciszowie. Zakłada, że koncesję na wydobycie uzyska w III lub IV kwartale br., poinformował prezes Bogusław Bobrowski.

Kopex liczy, że 2016 rok będzie rokiem odbudowy dla spółki, planuje działania restrukturyzacyjne, poinformował prezes Bogusław Bobrowski.

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o zmianach w statucie banku, które przyznają większe uprawnienia radzie nadzorczej w zakresie powoływania członków zarządu i przypisywaniu im obszarów odpowiedzialności, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego. Decyzję akcjonariuszy PKO BP o wprowadzeniu do statutu zaproponowanych przez MSP zmian, które porządkują odpowiedzialność organów korporacyjnych i ich uprawnienia, minister skarbu Dawid Jackiewicz przyjął " z zadowoleniem".

Ronson Development sprzedał ponad połowę ze 151 mieszkań dostępnych w drugim etapie inwestycji Kamienica Jeżyce, która jest zlokalizowana w samym centrum Poznania przy ul. Kościelnej, poinformowała spółka.

Polnord sprzedał ponad 80% mieszkań w III etapie gdańskiej inwestycji 2 Potoki, w ofercie pozostało niesprzedanych 30 lokali, podała spółka.

Kopex chce pod koniec roku osiągnąć "konserwatywny" poziom długu netto do EBITDA, w granicach 3,4-3,6x. Spółka będzie też rozmawiać z bankami na temat podniesienia poziomu tego wskaźnika w kowenantach i o planowanych działaniach oszczędnościowych, poinformował wiceprezes i dyrektor ds. finansowych Krzysztof Zawadzki.

Z związku z informacjami, że usługi sieci Vecton Mobile są niedostępne dla użytkowników końcowych prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) - z uwagi na realne zagrożenie interesów użytkowników - prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające w tym zakresie, poinformował Urząd.

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o zmianach w radzie nadzorczej i na wniosek Skarbu Państwa odwołali z rady nadzorczej 6 osób - Jerzego Górę, Mirosława Czekaja, Piotra Marczaka, Marka Mroczkowskiego, Krzysztofa Kiliana oraz Zofię Dzik. Jednocześnie akcjonariusze powołali w skład rady nadzorczej - na wniosek SP - Adama Budnikowskiego, Wojciecha Jasińskiego, Janusza Ostaszewskiego, Piotra Sadownika i Agnieszkę Winnik-Kalembę, która zasiadała już w RN banku w latach 2006-2008 oraz przedstawicieli akcjonariuszy mniejszościowych - Mirosława Barszcza oraz Andrzeja Kisielewicza, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego.

Grupa Capital Park otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku biurowego Topos zlokalizowanego przy ul. Pawiej 24, poinformowała spółka.

Bloober Team dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami wszystkich 344 sztuk trzynastomiesięcznych obligacji serii I w styczniu 2015 roku, poinformowała spółka.

Obligacje serii J spółki Admiral Boats, o wartości nominalnej 1 000 zł szt., zadebiutują na rynku Catalyst w piątek, 26 lutego, podała giełda.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 25 lutego 2016 r.działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w Warszawie (SKOK Polska) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy, podał urząd.

Przychody całkowite T-Mobile Polska wyniosły 6,46 mld zł w całym 2015 r., co oznacza wzrost o 3,4% r/r, podał operator. W samym IV kw. ub.r. spółka odnotowała wzrost przychodów o 0,3% r/r do 1,645 mld zł.

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Elektrowni Pątnów II od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 roku, w sprawie rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych za 2008 rok, poinformował Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

Zmiany personalne z spółkach zależnych Grupy Azoty zostaną przeprowadzone w okresie około miesiąca, zapowiedział minister skarbu Dawid Jackiewicz.

Olympic Entertainment Group odnotowało 6,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 4,38 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Quercus TFI odnotowało 30,49 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 31,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim odnotował 12,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 3,50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prezes Apatora Andrzej Szostak zadeklarował, że nie będzie kandydował do zarządu spółki po zakończeniu obecnej kadencji, przypadającym na 13 czerwca br., podała spółka.

Skarbiec Holding odnotowało 6,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II poł. 2015 r. wobec 9,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator prognozuje 850 mln zł przychodów w 2016 r. wobec 769,37 mln zł w ub.r. oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie 80 mln zł wobec 63,22 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym.

Rada nadzorcza Kompanii Węglowej odwołała ze stanowiska prezesa Krzysztofa Sędzikowskiego. Jednocześnie na okres trzech miesięcy obowiązki prezesa spółki przejął członek rady nadzorczej Tomasz Rogala, poinformowało Ministerstwo Energii.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) chce przeprowadzić zmianę rady nadzorczej PKO Banku Polskiego podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i ta nowa rada przeprowadzi ocenę pracy zarządu. Od tej oceny będzie zależało, czy współpraca z prezesem Zbigniewem Jagiełłą będzie kontynuowana, zapowiedział minister skarbu Dawid Jackiewicz.

Apator odnotował 12,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 24,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydował o rozpoczęciu prac nad ramową strategią na lata 2016-2020 i liczy na jej akceptację przez radę nadzorczą w kwietniu br., podała instytucja.

Portfel zamówień Kopeksu wynosił 1,18 mld zł na koniec ub.r. wobec 1,35 mld zł rok wcześniej, podała spółka.

Kopex odnotował 503,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 16,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC odnotowało 105,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 309,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Qumaka (spółki dominującej grupy kapitałowej) wynosi obecnie 328 mln zł, ale powinien wzrosnąć zwłaszcza w II połowie tego roku, podała spółka.

Qumak odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 9,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eurocash odnotowało 97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 72,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 28,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 24,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia odnotowała 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 174,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.