Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Zasadniczo dobre dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za luty potwierdzają pozytywne tendencje na rynku pracy. Według analityków, pozwala to liczyć na utrwalenie się wzrostów, a nawet na dalsze ich przyspieszenie - zarówno w zakresie liczby etatów, jak i wysokości wynagrodzeń.

Przyspieszeniu wzrostu zatrudnienia powinna pomagać w kolejnych miesiącach stosunkowo niska baza statystyczna z ub.r., przy czym spodziewane przyspieszenie wzrostu PKB w kolejnych kwartałach także powinno przełożyć się na dalsze zwiększenie popytu na pracowników, uważają ekonomiści.

Spodziewają się oni wzrostu presji płacowej, szczególnie w II półroczu, co w połączeniu z rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowane kadry wymusi dalszy wzrost wynagrodzeń. Utrzymanie się tych trendów będzie stanowić potwierdzenie silnego wsparcia ze strony rynku pracy dla krajowej konsumpcji prywatnej.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2016 r. wzrosło o 3,9% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,5% r/r. Konsensus analityków ankietowanych przez ISBnews wynosił odpowiednio 3,8% wzrostu r/r w przypadku wynagrodzeń i 2,3% wzrostu r/r zatrudnienia.

Uwzględniając deflację (0,8% r/r), płace w lutym wzrosły realnie o 4,7% r/r wobec wzrostu o 4,9% r/r w styczniu, a realny fundusz płac przyspieszył do 7,5% r/r z 7% r/r miesiąc wcześniej.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Z naszych badań wynika, że 24,9% pracodawców planuje w kolejnych miesiącach prowadzić rekrutacje w celu utrzymania lub zwiększenia poziomu zatrudnienia. Wskazują największe zapotrzebowanie na pracowników niższego szczebla" - pełnomocnik zarządu Work Service Krzysztof Inglot

"Większość wskaźników koniunktury (tzn. Manpower/ NBP) wskazuje na dalsze przyspieszenie zatrudnienia w kolejnych miesiącach, co powinno być widoczne w sektorze usług i handlu detalicznego" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki

"Dane z początku roku wskazują, że w bieżącym roku sytuacja na krajowym rynku pracy będzie sprzyjała utrzymaniu podwyższonej dynamiki konsumpcji prywatnej. Najważniejszym jednak czynnikiem stymulującym oczekiwany przez nas skokowy wzrost konsumpcji prywatnej w trakcie 2016 r. (w okolice 4,5% w II poł. roku) będzie uruchomienie wypłat zasiłków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+" - ekonomiści BOŚ Banku

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Ciepła zima przekłada się na niewielkie zmiany sezonowe, które są zapowiedzią utrzymania pozytywnego trendu na wiosnę. W lutym liczba ofert pracy i aktywizacji zawodowej zgłaszanych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 129 tys. i była wyższa w porównaniu do stycznia br. o ponad 48%. W kolejnych miesiącach powinniśmy obserwować większą dynamikę wzrostową po stronie poziomów zatrudnienia. Z naszych badań wynika, że 24,9% planuje w kolejnych miesiącach prowadzić rekrutacje w celu utrzymania lub zwiększenia poziomu zatrudnienia. Pracodawcy wskazują największe zapotrzebowanie na pracowników niższego szczebla. 2/3 firm będzie otwierać rekrutację na tego typu stanowiska. Obok wzrastającej liczby miejsc pracy, polscy pracownicy zatrudnieni w firmach zatrudniających powyżej 9 osób, mogą cieszyć się z rosnących płac. W lutym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,9 % r/r i wyniosło 4137,55 zł. Rosnąca presja płacowa i wzmożone deficyty na wykwalifikowane kadry wymuszają wzrost wynagrodzeń. Pogłębianie się tych trendów będzie wpływało na większą dynamikę wzrostową, którą powinniśmy obserwować w kolejnych miesiącach. Widać to również w najnowszej edycji Barometru Rynku Pracy, z którego wynika, że 13,5% pracodawców planuje podwyżki. Jest to jeden z najwyższych wyników ze wszystkich edycji badania, a także wzrost o 8,2 p.p. w porównaniu do jesieni ubiegłego roku. Najwięcej podwyżek deklarują duże firmy (19%) zatrudniające ponad 250 pracowników i sektor usługowy (17,2%)" - pełnomocnik zarządu Work Service Krzysztof Inglot

"Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyło z 2,3% r/r w styczniu 2016 r. do 2,5%, nieco powyżej konsensusu. Większość wskaźników koniunktury (tzn. Manpower/ NBP) wskazuje na dalsze przyspieszenie zatrudnienia w kolejnych miesiącach, co powinno być widoczne w sektorze usług i handlu detalicznego. Z drugiej strony wydaje się, że sektory przemysłowy i budowlany stabilizują zatrudnienie. Płace spowolniły umiarkowanie z 4% r/r w styczniu 2016 r. do 3,9% r/r. Spodziewamy się ograniczonej presji płacowej w I poł. 2016 r. oraz dalszego przyspieszenia w późniejszym okresie. Ostatnia projekcja NBP wydaje się wspierać nasz poogląda, bazując na założeniu większej stopy aktywności w populacji (co obniża presje płacowe). Podtrzymujemy prognozę średniego wzrostu płac o 4,5% r/r w 2016 r." - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki

"W lutym dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyła do 2,5% r/r z 2,3% r/r w styczniu, co było powyżej oczekiwań rynkowych oraz naszej prognozy. W relacji miesięcznej zatrudnienie zwiększyło się o ponad 8 tys. miejsc pracy. Dla porównania przed rokiem zmniejszyło się o 0,1 tys. Dzisiejsze dane potwierdzają zatem bardzo dobrą sytuację na polskim rynku pracy. Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyhamowała w lutym do 3,9% r/r z 4,0% r/r w styczniu, co było blisko prognoz (3,8% r/r). Stało się to mimo pozytywnego efektu statystycznego w lutym wobec negatywnego przed miesiącem. Potwierdza to tym samym, że wysoka dynamika wynagrodzeń, odnotowana w styczniu, była związana z przesunięciami premii wypłacanych w górnictwie. Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy będzie jednak oddziaływać w kierunku umiarkowanego wzrostu płac w 2016 r. Uwzględniając deflację na poziomie 0,8% r/r, płace w lutym wzrosły realnie o 4,7% r/r wobec wzrostu o 4,9% r/r w styczniu, a realny fundusz płac przyspieszył do 7,5% r/r z 7,0% r/r miesiąc wcześniej. Utrzymywanie płac realnych na wysokim poziomie wspiera prognozy przyspieszenia konsumpcji indywidualnej z 3,1% w 2015 r. do oczekiwanych przez nas 3,9% r/r w 2016" - główny ekonomista Noble Option Rafał Sadoch

"Dane za luty dotyczące wielkości miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw okazały się zgodne z oczekiwaniami rynkowymi notując wzrost na poziomie 3,9% r/r. Wynik okazał się wyraźnie lepszy od zanotowanego dokładnie w tym samym czasie przed rokiem (3,3% r/r). W ujęciu miesięcznym zanotowano jak zwykle w lutym niewielki wzrost (0,9%) po duży spadku w styczniu związanym ze zmianą próby badanych przedsiębiorstw. Wynagrodzenia w wartościach bezwzględnych wzrosły o nieco ponad 36 złotych, co było wynikiem tylko nieznacznie gorszym niż w tym samym miesiącu przed rokiem. Przy ocenie danych należy pamiętać, iż liczba dni roboczych w lutym była wyższa niż w styczniu br. i wyjątkowo również wyższa niż w lutym przed rokiem. W efekcie czas pracy był dłuższy, co pozytywnie wypływało na wielkość wynagrodzeń wypłacanych w systemie akordowym. Zatem patrząc z tego punktu widzenia można było spodziewać się nieco lepszych danych. Dzięki utrzymującej się wciąż wysokiej deflacji cen konsumpcyjnych realny fundusz płac utrzymał w lutym wzrost przekraczający drugi kolejny miesiąc poziomi 7 % r/r. Takie wielkości są sygnałem wskazującym na znaczny potencjał dla wzrostu konsumpcji prywatnej w kolejnych miesiącach. W należy pamiętać, iż marcu tzw. efekt bazy statystycznej z roku ubiegłego będzie raczej negatywny dla dynamiki wzrostu wynagrodzeń, gdyż był to miesiąc z najwyższą roczną dynamika wzrostu w całym 2015 r., co może rzutować na dane. Dane za luty dotyczące wielkości miesięcznego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazały się nieco lepsze od prognoz rynkowych i odnotowały dynamikę wzrostu na poziomie 2,5 % r/r, podczas gdy oczekiwano wzrostu na poziomie 2,4% r/r. Roczna dynamika wzrostu była najwyższa od listopada 2011 r., podobnie jak wzrost zatrudnienia w wartościach bezwzględnych (8,2 tys. osób). Ponadto w styczniu dane były zawyżone przez coroczną zmianę próby przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, na podstawie której GUS szacuje poziom zatrudnienia. Zatem dane za luty porównywane są do wysokich poziomów ze stycznia, co wpływa na nie negatywnie. Natomiast czynnikiem sprzyjającym wzrostowej dynamice zatrudnienia była stosunkowo łagodna zima, co powinno sprzyjać utrzymaniu popytu na pracowników z sektora budowlanego- takie tendencje sygnalizowały już dane za styczeń. W kolejnych miesiącach relatywnie niska baza statystyczna z roku ubiegłego powinna sprzyjać utrzymaniu wzrostowej dynamiki zatrudnienie. Równocześnie dane makroekonomiczne wskazujące na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach powinny skutkować w przyszłości dalszym wzrostem popytu na pracowników" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz

"W lutym dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniła się istotnie wobec poprzedniego miesiąca i wyniosła 3,9% r/r wobec 4,0% r/r w styczniu. Odczyt był zgodny z konsensusem prognoz rynkowych i zbliżony do naszej prognozy (3,8% r/r). Lekki spadek dynamiki płac mógł być związany z prawdopodobnym obniżeniem się rocznej dynamiki płac w górnictwie w wyniku opóźnień w wypłatach 14-tych pensji (większa skala opóźnień niż przed rokiem). Z kolei korzystniejszy układ dni roboczych był w lutym wsparciem dla dynamiki płac w przetwórstwie. W kolejnych miesiącach oczekujemy stopniowego wzrostu dynamiki płac wraz z rosnącym zasięgiem podwyżek płac, co sugerują badania koniunktury. Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w lutym wzrosła do 2,5% r/r z 2,3% r/r w styczniu, nieco powyżej mediany prognoz rynkowych (2,4% r/r). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o ok. 8 tys. etatów, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na luty i co można częściowo przypisywać stosunkowo dobrym warunkom pogodowym hamującym negatywne efekty sezonowe - trzeba jednak zwrócić uwagę, że w ostatnich dwóch latach również mieliśmy do czynienia z ciepłym lutym, a mimo to zatrudnienie nie notowało wtedy takich wzrostów, co sugeruje sporą rolę czynników fundamentalnych. Oczekujemy, że trend wzrostowy zatrudnienia będzie kontynuowany w 2016 r. Dynamika realnego funduszu płac pozostała w lutym na wysokim poziomie 7,4% r/r, potwierdzając silne wsparcie ze strony rynku pracy dla krajowej konsumpcji prywatnej" - analityk Banku Pekao Piotr Piękoś

"Zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników kontynuuje trend wzrostowy i w lutym było o 2,5% wyższe niż przed rokiem. Silne przyśpieszenie wzrostu zatrudnienia w styczniu wynikało z corocznego przeszacowania próby, jednak dane za luty potwierdzają pozytywne tendencje w zakresie zatrudnienia, a wzrost o 8 tys. miejsc pracy w lutym b.r. jest najlepszym wynikiem w tym miesiącu od 2011r. Dobrze wygląda też dynamika wynagrodzeń, które w lutym wzrosły o 3,9% r/r, po wzroście o 4,0% r/r w styczniu. Dodatkowo, spadające ceny wspierają siłę nabywczą dochodów z pracy. Deflacja jest zapewne jedną z przyczyn dlaczego, przy stopie bezrobocia najniższej od 2008r. i pojawiających się problemach z pozyskaniem pracowników, płace rosną w umiarkowanym tempie. Inną są zmiany strukturalne i relatywnie silny wzrost zatrudnienia w niskopłatnych usługach oraz spadek w górnictwie. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń, fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw zwiększył się w lutym o 6,5% r/r w ujęciu nominalnym oraz o 7,4% r/r realnie, co jest wynikiem podobnym do stycznia i potwierdza, że rynek pracy jest obecnie wsparciem dla konsumpcji. Konsumpcja pozostaje filarem wzrostu gospodarczego, a w kolejnych miesiącach może jeszcze przyśpieszyć za sprawą programów socjalnych. W naszej ocenie w kolejnych miesiącach place powinny nieznacznie przyśpieszyć, w miarę wzrostu problemów ze znalezieniem pracowników, które mogą być dodatkowo pogłębione przez spadek aktywności zawodowej po uruchomieniu programu 500+. Dobra sytuacja na rynku pracy jest jednym z argumentów za utrzymaniem stóp procentowych na obecnym poziomie, i to pomimo, że inflacja bazowa w styczniu i lutym była ujemna i wyniosła -0,1% r/r" - ekonomiści Banku Millennium

"Luty przyniósł kolejną porcje dobrych danych z rynku pracy. Mamy nieznaczne tylko wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw i przyspieszenie tempa wzrostu zatrudnienia. Dynamika płac pozostała relatywnie wysoka mimo efektu ograniczonych wypłat tzw. 'czternastek' w górnictwie. W lutym zarząd Kompanii Węglowej, największego producenta węgla kamiennego w Polsce, poinformował że pracownicy otrzymają wypłaty ?czternastek" w dwóch ratach, a pierwsza z nich w wysokości 30% zostanie wypłacona do połowy miesiąca. Tymczasem zgodnie z przepisami ?czternastki" powinny być wypłacane w lutym w całości. Górnictwo w kolejnych miesiącach może powodować wahania dynamiki płac sektora przedsiębiorstw, ale najprawdopodobniej mimo wszystko zarysowywać się będzie powolny trend wzrostowy wynagrodzeń w dużych firmach. Na bardzo szybkie przyspieszenie płac za bardzo liczyć nie można ze względu na wciąż utrzymującą się w Polsce deflację, która częściowo zdejmuje z pracodawców presję płacową. Dynamika zatrudnienia na tle dynamiki wynagrodzeń będzie prawdopodobnie bardziej stabilna, ale też obserwować powinniśmy powolne jej przyspieszanie. Opublikowane dziś dane dotyczące rynku pracy nie będą miały wpływu na decyzje RPP w sprawie stóp procentowych w kolejnych miesiącach. Dla RPP najważniejszym wskaźnikiem, na który zwraca ona obecnie uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie stóp, jest utrzymująca się na przyzwoitym poziomie dynamika PKB" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Tempo wzrostu zatrudnienia przyśpieszyło w lutym do 2,5% r/r (wobec oczekiwań naszych i rynkowych 2,4% r/r), płace spowolniły do 3,9% r/r (zgodnie z konsensusem i poniżej naszej prognozy 4,3% r/r) a inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,1% r/r w styczniu i lutym. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 8,2 tys., był to zatem najmocniejszy luty od 2011 r. Lutowe dane z rynku pracy pokazują, że na początku 2016 r. popyt na pracę wciąż był mocny, a presja płacowa umiarkowana. Dobra sytuacja rynku pracy będzie pozytywna dla konsumpcji prywatnej, która naszym zdaniem będzie głównym czynnikiem wzrostu w 2016 r. Wskaźniki inflacji bazowej wskazują natomiast brak presji inflacyjnej na początku 2016 r." - ekonomiści Banku Zachodniego WBK

"Zgodnie z naszymi oczekiwaniami luty przyniósł dalszą poprawę dynamiki zatrudnienia. Szacujemy, że w ujęciu zmian miesięcznych, oczyszczonych z wahań sezonowych w lutym kontynuowany był nieco szybszy wzrost zatrudnienia w warunkach stabilnej sytuacji gospodarczej. Jednocześnie lekki spadek statystycznej bazy odniesienia - efektu wyhamowania dynamiki zatrudnienia w I kw. 2015 r. stanowił dodatkowy czynnik podwyższający wzrost dynamiki rocznej zatrudnienia w lutym. Z kolei lutowa dynamika wynagrodzeń okazała się nieco niższa niż prognozowaliśmy, zakładając, że efekt wyższej liczby dni roboczych poprzez ruchomą część wynagrodzeń podwyższy dynamikę płac w przetwórstwie przemysłowym. Generalnie jednak dynamika wynagrodzeń utrzymuje się od stycznia podwyższonym poziomie, co może świadczyć o trwałym oddziaływaniu efektu rocznych podwyżek wynagrodzeń, który prawdopodobnie nastąpił już w pierwszych miesiącach bieżącego roku (czyli nieco wcześniej niż pierwotnie zakładaliśmy). Bardziej jednoznaczne wnioski będzie można wysunąć po publikacji w przyszłym tygodniu pełnej struktury zmiany wynagrodzeń w poszczególnych sektorach gospodarki. W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego lekkiego wzrostu dynamiki zatrudnienia powyżej 2,5% r/r. Biorąc pod uwagę przyspieszenie wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia w II poł. 2015 r., jak również wyniki badania NBP dot. koniunktury przedsiębiorstw dostrzegamy potencjał dla trwałego silniejszego przyspieszenia dynamiki wynagrodzeń. W przypadku dynamiki wynagrodzeń oczekujemy wzrostu średniorocznej dynamiki do poziomu ponad 4,0% r/r wobec 3,5% r/r w 2015 r. Dane z początku roku wskazują, że w bieżącym roku sytuacja na krajowym rynku pracy będzie sprzyjała utrzymaniu podwyższonej dynamiki konsumpcji prywatnej. Najważniejszym jednak czynnikiem stymulującym oczekiwany przez nas skokowy wzrost konsumpcji prywatnej w trakcie 2016 r. (w okolice 4,5% w II poł. roku) będzie uruchomienie wypłat zasiłków wychowawczych w ramach programu ?Rodzina 500+". Szacujemy, że znaczny wzrost skali transferów społecznych spowoduje w 2016 r. wzrost dynamiki dochodów gospodarstw domowych o 3 pkt. proc., podczas gdy wzrost realnej dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach szacujemy na ok. 0,5 pkt. proc." - ekonomiści BOŚ Banku

"Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS w lutym 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,5% r/r. Dane Pracuj.pl to potwierdzają ? w lutym pracodawcy opublikowali 40 714 ofert pracy. Oznacza to 26% wzrost rok do roku. W lutym najwięcej ofert pracy pochodziło z branż handel i sprzedaż; bankowość/ finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Bardzo duże wzrosty liczby publikowanych ofert pracy obserwujemy z branż IT (prawie o 40%) oraz przemysł lekki i produkcja dóbr szybkozbywalnych FMCG. Pracodawcy poszukiwali w lutym przede wszystkim specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz ekspertów IT. Wzrosło także zapotrzebowanie na specjalistów ds. HR, a także specjalistów z zakresu budownictwa oraz produkcji. Jak pokazują dane Pracuj.pl w lutym wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, opublikowały więcej ofert pracy niż w lutym 2015 roku. Najczęściej zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały firmy zatrudniające od 51 do 250 pracowników ? opublikowały one łącznie 11 707 ofert pracy, te przedsiębiorstwa odnotowały także największy wzrost zapotrzebowania w porównaniu rok do roku, wyniósł on 36%. W lutym na Pracuj.pl najwięcej ofert pracy opublikowali pracodawcy z województwa mazowieckiego, na kolejnych miejscach znalazło się województwo małopolskie oraz dolnośląskie. Największe wzrosty zapotrzebowania na pracowników odnotowano w województwie małopolskim, zgłoszono 40% więcej ofert pracy niż przed rokiem, łódzkim (36%) oraz śląskim (32%)" - Anna Częścik, Grupa Pracuj

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem