Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Moody's Investors Service podtrzymał długo- i krótko- terminowy rating depozytowy Banku BPH na poziomie Ba2/Not-Prime i jednocześnie obniżył ich perspektywę do negatywnej ze stabilnej, podała agencja.

Cena emisyjna i2 Development w pierwotnej ofercie publicznej została ustalona na 20 zł za akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Przewozów Regionalnych wybrała Krzysztofa Mamińskiego na prezesa, a Krzysztofa Zgorzelskiego na członka zarządu i dyrektora finansowego, podała spółka.

Idea Bank zawarła ze spółką LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (LC Corp) umowę, na podstawie której zobowiązał się nabyć 3 765 akcji zwykłych imiennych Getin Leasing (GL), stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, podał bank. Cenę ustalono na 184,55 mln zł plus 49,99% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GL za rok obrotowy 2016.

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpłynął wniosek Cash Flow o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją KNF o bezterminowym wykluczeniu akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym na GPW.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez X-Trade Brokers Dom Maklerski w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji serii A przez sprzedającego XXZW Investment Group z Luksemburga oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, podał urząd.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) dopuszcza prywatyzację PLL LOT wyłącznie przy zachowaniu kontroli nad narodowym przewoźnikiem, przy czym priorytetami resortu jest najpierw uzdrowienie sytuacji w spółce i zapoznanie się z jej strategią, poinformował wiceminister skarbu Filip Grzegorczyk. W opinii zarządu PLL LOT, prywatyzacja powinna być przeprowadzona w momencie, gdy firma osiągnie "wartość zgodną z jej potencjałem".

Alior Bank zaoferuje do 150 tys. obligacji serii P1A o łącznej wartości do 150 mln zł, podała instytucja. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w okresie od 14 do 28 kwietnia.

Projprzem uważa, że cena 8,50 zł, zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez grupę Immobile na akcję spółki, znacznie odbiega od wartości godziwej i jest niższa od wartości księgowej na jedną akcję. Zarząd ocenia, że zachodzą uzasadnione obawy, że wezwania GK Immobile dokonano z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i skierował dziś zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w tej sprawie z wnioskiem o jej szczegółowe zbadanie, podała spółka.

Zarząd KGHM Polska Miedź zakończył negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi. Uzgodniono średni wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 77 zł, podała spółka.

Software Mind - spółka należąca do grupy kapitałowej Ailleron - podpisała porozumienie z Emirates National Bank of Dubai (Emirates NBD) o rozpoczęciu współpracy w zakresie wdrożenia platformy LiveBank w Emirates NBD w Dubaju - jednym z największych banków na Bliskim Wschodzie, podał Ailleron.

Stalprodukt podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku za 2015 rok, w tym wypłaty dywidendy 3,00 zł brutto na jedna akcję, podała spółka.

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o wypłacie 80,56 mln zł dywidendy, co da wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję, podała spółka.

Creotech Instruments inwestuje w centrum badawczo-rozwojowe, co pozwoli samodzielnie projektować poszczególne podzespoły oraz całe systemy satelitarne, produkować ich prototypy oraz testować je w warunkach zbliżonych do kosmicznych, podała spółka.

Unified Factory zapowiada umacnianie pozycji w krajach, w których zrealizowało wdrożenia w 2015 roku, szczególnie na rynku czeskim, niemieckim oraz irańskim, poinformował prezes Maciej Okniński. Spółka zrealizuje kolejne wdrożenia na rynku czeskim, gdzie klientem będzie jedna z największych firm zajmujących się udzielaniem pożyczek konsumenckich.

BGŻ BNP Paribas chce być bankiem pierwszego wyboru dla firm planujących ekspansję zagraniczną. Bank położy nacisk na inwestycje w rozwój technologii oraz na bliskie relacje z klientami. Chce także stać się bankiem w pełni mobilnym. Zwiększenie udziałów w rynku do 5% w 2018 roku może być trudne szczególnie po stronie depozytowej, ale realne, poinformował prezes Tomasz Bogus.

Po tym, jak rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała prezesa Pawła Olechnowicza, minister skarbu Dawid Jackiewicz zapewnił, że rada nadzorcza innej spółki udziałem Skarbu Państwa - PKO Banku Polskiego nie wyraziła niezadowolenia z działalności prezesa tej instytucji Zbigniewa Jagiełły.

Grupa Muszkieterów - zrzeszająca właścicieli supermarketów spożywczych Intermarché oraz typu dom i ogród Bricomarché - osiągnęła w 2015 r. obroty w wysokości ponad 5,8 mld zł. W tym czasie zainwestowała blisko 160 mln zł, podała spółka.

Inwestycja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz Taurona Polskiej Energii w Stalowej Woli będzie kontynuowana, ale w nowej formule finansowania, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała ze składu zarządu prezesa Pawła Olechnowicza, a także wiceprezesa ds. strategii i rozwoju Marka Sokołowskiego i wiceprezesa ds. poszukiwawczo-wydobywczych Zbigniewa Paszkowicza, podała spółka. Jednocześnie RN zdecydowała o delegowaniu przewodniczącego rady Roberta Pietryszyna do czasowego wykonywania czynności prezesa do czasu powołania nowego prezesa, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z Grupą Azoty umowę na sprzedaż paliwa gazowego, obowiązującą do września 2019 roku. Wielkość dostaw w całym okresie obowiązywania umowy może wynieść łącznie nawet 4,5 mld m3 gazu, a wartość kontraktu szacuje się na ok. 3,3 mld zł, podało PGNiG.

Zarząd PKM Duda podjął decyzję w sprawie połączenia ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne Makton, Polskim Koncernem Mięsnym Tucz oraz Polska Wołowina, poinformowała spółka. Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia pozwoli na uproszczenie struktury grupy kapitałowej oraz obniżenie kosztów funkcjonowania spółek zależnych, jak i obniżenie kosztów funkcjonowania służb wsparcia, podano także.

Inwestorzy złożyli zapisy na obligacje serii L3 spółki Best w pierwszym dniu zapisów w liczbie większej od łącznej liczby oferowanych, podała spółka. Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii L3 został zatem skrócony do 13 kwietnia z 22 kwietnia planowanego wcześniej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Budimeksem umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku od Wronczyna do węzła Kościan Południe. Wartość umowy to prawie 360 mln zł brutto (292,1 mln zł netto), podała Dyrekcja.

Grupa Kęty rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 125,73 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, podała spółka. Akcjonariusze podejmą decyzję w tej sprawie na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 maja.

Biuro Inwestycji Kapitałowych i Belancor (sprzedający) podjęli decyzję o zawieszeniu oferty publicznej spółki. Głównym powodem było zbyt wysokie dyskonto, jakiego oczekiwali inwestorzy uczestniczący w procesie book-buildingu, podała spółka. BIK rozważy powrót do IPO w sytuacji lepszej koniunktury na rynku.

Emest Investments złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek dotyczący zamiaru przejęcia kontroli nad spółką GetBack oraz jej podmiotami zależnymi, podał Urząd.

Rubicon Partners wyemituje obligacje serii I o wartości nominalnej 20,3 mln zł oraz obligacje serii J o wartości nominalnej 6,3 mln zł, podała spółka. Obie serie zostaną przydzielone 14 kwietnia.

Zarząd Unimot rekomenduje przeznaczenie 30% (3,78 mln zł) zysku netto na dywidendę, poinformowała spółka. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję stanowić będzie 0,68 zł, podano również.

Master Pharm wznowił ofertę publiczną i rozpoczyna dziś przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej, podała spółka. Termin rozpoczęcia notowań akcji sprzedawanych i praw do akcji (PDA) na rynku regulowanym przewidywany jest pod koniec kwietnia.

Unimot wypracował 12,6 mln zł zysku netto w 2015 r. wobec 3,8 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody wzrosły odpowiednio do 1,4 mld zł z 666 mln zł, poinformowała spółka.

Wiceprezes mBanku ds. finansów Jörg Hessenmüller złożył rezygnację ze swojej funkcji, a z początkiem lipca obejmie stanowisko dyrektora ds. strategii i rozwoju Grupy Commerzbanku, podała instytucja.

Strategia rozwoju Banku BGŻ BNP Paribas na lata 2016-2018, przyjęta przez zarząd i radę nadzorczą, zakłada zdobycie na koniec okresu objętego planem ponad 5% udziału w rynku kredytów i depozytów, obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do ok. 55% oraz zwiększenie ROE do ok. 10%, podała instytucja.

PCC Intermodal podpisała z Lotos Kolej umowę dotyczącą realizacji przewozów kolejowych w okresie kwiecień 2016 - marzec 2018 za szacunkowo 72,21 mln zł, podała PCC Intermodal.

Cena akcji oferowanych w ofercie publicznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ustalona została na 47 zł za akcję, a liczba akcji oferowanych na 1 200 000 szt., podała spółka.

Ferrum podpisało z Węglokoksem list intencyjny, w którym Węglokoks wstępnie zadeklarował zainteresowanie objęciem pakietu większościowego akcji Ferrum oraz aktywnym uczestnictwem w restrukturyzacji operacyjnej i finansowej tej spółki. Natomiast Ferrum wstępnie wyraziło zainteresowanie pozyskaniem branżowego inwestora strategicznego, podało Ferrum.

Rada nadzorcza Private Equity Managers (PEManagers) pozytywnie oceniła wniosek w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z którym zarząd zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 49,03 mln zł na wypłatę dywidendy, a 25,06 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Zarząd OT Logistics rekomenduje przeznaczenie 9,99 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę na rzecz akcjonariuszy spółki na poziomie 7 zł za jedną akcję, podała spółka.

Skarb Państwa, jako akcjonariusz Grupy Lotos, powołał Marcina Adama Jastrzębskiego do rady nadzorczej spółki na okres IX wspólnej kadencji z dniem 12 kwietnia br., podał Lotos.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.