Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

CCC podjął uchwałę w sprawie utworzenia spółki CCC Shoes & Bags d.o.o. Beograd z siedzibą w Belgradzie w Serbii, podała spółka.

Vantage Development odnotował 1,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LC Corp dokonał emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej 85 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza LPP zarekomenduje akcjonariuszom przyjęcie programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających opartego na wykorzystaniu akcji własnych spółki nabytych w 2008 roku, podała spółka. Warunkiem uzyskania uprawnienia byłoby osiągnięcie zysku netto Grupy Kapitałowej LPP na akcję za rok obrotowy 2016 wyższego o co najmniej 10% niż zysk netto grupy na akcję uzyskany w poprzednim roku obrotowym.

Radosław Wiśniewski, Piengjai Wiśniewska, Teresa Wiśniewska, Redral sp. z o.o. spółka komandytowa (podmiot nabywający), Ores sp. z o.o. ogłosili wezwanie na akcje spółki Redan po 2,07 zł sztuka w związku z planem uzyskania łącznie 100% ogólnej liczby głosów w spółce oraz podjęciem działań zmierzających do przywrócenia akcjom na okaziciela formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, podano w komunikacie.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) postanowił wystąpić do konsorcjum banków z zawiadomieniem o dobrowolnym zwolnieniu niewykorzystanej kwoty kredytu w wysokości 533 mln zł, podała spółka.

CD Projekt wprowadzi 31 maja drugi dodatek do Wiedźmina 3: Dziki Gon - Krew i Wino, podała spółka. Od dzisiaj rusza również przedsprzedaż dodatku.

Rada nadzorcza OEX powołała Jerzego Motz do składu zarządu powierzając mu pełnienie funkcji prezesa od środy 11 maja, podała spółka. Rada nadzorcza OEX powołała Jerzego Motz do składu zarządu powierzając mu pełnienie funkcji prezesa od środy 11 maja, podała spółka.

Akcjonariusze OEX zdecydowali o wypłacie 5,16 mln zł na dywidendę, co daje 0,75 zł na akcję, podała spółka.

Netia oraz jej spółka zależna Telefonia Dialog (Grupa Netia) zawarły z Ericssonem aneks do umowy o świadczenie usług, przedłużający ją do końca 2017 r., podała Netia. Szacunkowa wartość umowy w latach 2016 i 2017 wynosi 128 mln zł.

PBG w upadłości układowej złożyło w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wobec spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zakończenia i rozliczenia kontraktów, wynika z komunikatu PBG.

Inter RAO Lietuva wypłaci 0,805 euro na akcję brutto dywidendy w dniu 24 maja, podała spółka.

Gekoplast zadebiutuje w środę, 11 maja, na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała giełda.

Akcjonariusze Sare zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy i pokrycie strat lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Listy zastawne spółki PKO Bank Hipoteczny o wartości 500 mln zł zadebiutują na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych oraz na regulowanym rynku pozagiełdowym Bondspot w środę 11 maja, podała giełda.

Grupa AB otworzyła największą w swojej historii inwestycję - Centrum Dystrybucyjne w Magnicach pod Wrocławiem, podała spółka. Na inwestycję Grupa AB przeznaczyła blisko 129 mln zł.

Rada nadzorcza Kopeksu odwołała ze składu zarządu prezesa Bogusława Bobrowskiego oraz członków zarządu Krzysztofa Zawadzkiego i Marka Uszkę, podała spółka. Jednocześnie do pełnienia funkcji prezesa delegowano członka rady Dariusza Pietyszuka i powołano w skład zarządu Magdalenę Nawłokę na stanowisko dyrektor finansowej.

Best planuje uruchomienie kolejnego programu emisji obligacji w II połowie roku, poinformował prezes spółki Krzysztof Borusowski. Nie wyklucza on jednocześnie przeprowadzenie emisji obligacji w dystrybucji niepublicznej.

Rada nadzorcza ATM - po ustaleniu liczby członków zarządu na trzech - odwołała Dariusza Terleckiego z funkcji prezesa i Jacka Krupę z funkcji wiceprezesa, natomiast powołała Sylwestra Biernackiego na prezesa zarządu (od 10 maja) Roberta Zaklika na wiceprezesa (od 1 czerwca) i Tomasza Galasa na członka zarządu ds. finansów (od 16 maja), podała spółka.

QubicGames przygotowuje się do przeprowadzenia oferty publicznej akcji, z której chce pozyskać do 6 mln zł, poinformowała spółka. Firma zamierza zadebiutować na rynku NewConnect do końca II kw. 2016 r, podano także.

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydował o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 19,62 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 48,48 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,42 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydowali o wypłacie 200,71 mln zł z zysku za 2015 r. w formie dywidendy, tj. 10,5 zł na akcję, podała spółka.

Radpol spodziewa się, że trudne warunki rynkowe utrzymają się co najmniej do połowy roku i nadal pracuje nad redukcją kosztów, poinformowali członkowie zarządu spółki. W II kw. mogą pojawić się zdarzenia jednorazowe wpływające na wynik.

PKN Orlen i PERN zawarły list intencyjny dotyczący wypracowania optymalnego rozwiązania poprawiającego efektywność zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej w paliwa, podał PKN Orlen. Przedmiotem rozważań obydwu firm jest trasa, budowa i eksploatacja nowego rurociągu produktowego z Płocka do podwarszawskich baz paliwowych.

Radpol jest w trakcie ustaleń dotyczących nowej strategii i może być gotowy do przedstawienia jej pod koniec roku, poinformował prezes Marcin Kowalczyk.

Radpol pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą obniżyć wskaźnik długu netto do EBITDA poniżej 3,5x, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu PHN ds. inwestycji, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). To kolejne ogłoszenie rady nadzorczej PHN w tej sprawie.

Griffin Real Estate Invest wyemitował 5 maja obligacje serii 2A w ramach programu emisji przyjętego w listopaddzie 2015 roku. Wyemitowano 530 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 53 mln zł, podano w komunikacie.

Pekaes nawiązał współpracę z nowym partnerem drobnicowym w Europie - firmą Intertrans. Umowa obejmuje dystrybucję przesyłek drobnicowych na terenie Belgii i Luksemburga, podała spółka.

Aplisens ocenia, że założone w strategii 20-proc. wzrosty sprzedaży na rynkach UE są realne w 2016 r. wobec ok. 11% wzrostu w ub.r. Na rynku krajowym spółka spodziewa się płaskiego br., a na pozostałych rynkach osiągnięcia założonego w strategii ok. 30-proc. wzrostu. Niewiadomą pozostaje Wschód, jednak nawet w pesymistycznym scenariuszu nie powinien odnotować spadku przychodów, poinformował prezes Adam Żurawski.

Bank Pekao, po udanym I kwartale 2016, podtrzymuje plan powtórzenia ubiegłorocznego wyniku netto, a ewentualne odstępstwo będzie jednocyfrowe, poinformował prezes Luigi Lovaglio. Według niego, celem na ten rok jest także osiągnięcie poziomu 12 mld zł nowych kredytów detalicznych.

Helix Polska otrzyma dotację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), podała spółka. Środki w wysokości 12,5 mln zł ma zostać przeznaczona na rozwój cząsteczki V-DOS47 - kandydata na lek immunoonkologiczny we wskazaniu raka piersi.

UPC Polska miało na koniec marca br. 1 437 200 klientów (spadek o 4,4 tys. wobec końca grudnia ub.r.), którzy korzystali z 2 871 900 (wzrost o 24,2 tys. wobec końca grudnia ub.r.), podał UPC Holding B.V.

Polnord wprowadzi 14 maja do realizacji i sprzedaży nowy budynek na osiedlu Brzozowy Zakątek w warszawskim Wilanowie, podała spółka. W czteropiętrowym budynku znajdą się 124 mieszkania o powierzchniach od 33 do 109 m2 dostępne w programie MdM. Mieszkańcy odbiorą klucze do lokali do końca 2017 roku, podano także.

Zortrax wypracował w I kw 2016 r. 13,84 mln zł przychodów w porównaniu do 6,9 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku (+100,5%), poinformowała spółka. Zysk netto wzrósł do 4,21 mln zł w porównaniu do 1,9 mln zł przed rokiem (+121,5%), podano także.

Budimex podpisał z Cemex Polska umowę na dostawę mieszanek betonowych w latach 2017-2018 o wartości 28,93 mln zł netto, podał Budimex.

Best odnotował 34,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 13,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CEZ podtrzymuje, że w 2016 r. wypracuje 60 mld CZK EBITDA i 18 mld CZK skorygowanego zysku netto, podała spółka.

Forte odnotowało 34,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 25,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CEZ odnotował 9,88 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,52 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw Banku Pekao osiągnięty w I kwartale 2016 r. wyniósł 129,4 mln zł i był niższy o 5,6% r/r. Portfel kredytów ogółem wzrósł o 4,5%, w tym kredytów detalicznych o 8% w skali roku, podał bank w raporcie.

Radpol odnotował 1,62 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Pekao wzrósł do 44,7% w I kw. br. wobec 44,3% rok wcześniej, przy wzroście dochodów z działalności o 0,5% oraz kosztów o 1,3% w skali roku, podała instytucja.

Grupa Duon odnotowała 10,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Uniwheels oczekuje wzrostu skonsolidowanego zysku EBITDA o ok. 8-12% r/r w tym roku, przy jednocyfrowym wzroście przychodów, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Karsten Obenaus.

Uniwheels odnotował 10,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 13,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ING Bank Śląski odnotował 259,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 261 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank Pekao odnotował 573,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 624,42 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Petrolinvestu, podała spółka.

Aplisens odnotował 3,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Private Equity Managers (PEManagers) wypracowała 4,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale br. wobec 20,68 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem