Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Union Investment TFI uruchomiło trzy nowe fundusze zamknięte typu absolute return: akcyjny, dłużny i globalny. Wszystkie realizują strategię absolutnej stopy zwrotu, podało TFI.

Każdy z funduszy będzie oferowany wyłącznie w ramach oferty niepublicznej skierowanej imiennie do maksymalnie 149 inwestorów.

Polityka inwestycyjna UniAbsolute Return Akcyjny FIZ zakłada budowanie przewagi na bazie selekcji (kupowania spółek niedowartościowanych i sprzedawania przewartościowanych) oraz równoczesnego wykorzystania kilku strategii typu market neutral. Zarządzający funduszem UniAbsolute Return Akcyjny FIZ może zajmować długie oraz krótkie pozycje na akcjach spółek, indeksach giełdowych oraz instrumentach pochodnych.

"Pair trading wymaga wyszukania pary aktywów. Obstawiamy, że jeden z walorów przyniesie w określonym czasie wyższą stopę zwrotu niż drugi. Następnie kupujemy ten o większym potencjale i jednocześnie sprzedajemy (przez tzw. krótką sprzedaż lub sprzedaż kontraktu terminowego) ten, który, naszym zdaniem, będzie zachowywał się gorzej. W przypadku takiej transakcji aktualny trend oraz ryzyko rynkowe nie ma znaczenia. O zysku decyduje wyłącznie różnica pomiędzy ostateczną ceną obu aktywów" - powiedział zarządzający funduszami akcji Union Investment TFI Robert Burdach, cytowany w komunikacie.

W spektrum inwestycyjnym funduszu znajdują się akcje, indeksy giełdowe z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, instrumenty pochodne oraz ETF-y. Cel inwestycyjny funduszu UniAbsolute Return Akcyjny FIZ to 6-8% rocznie. Od początku tego roku (dane na 31.05.2016) fundusz wypracował 9,8%.

Z kolei fundusz UniAbsolute Return Dłużny FIZ dąży do tego, żeby zarabiać na obligacjach także w mniej sprzyjających warunkach rynkowych i dlatego jest zarządzany aktywnie. Swoją przewagę buduje poprzez wykorzystywanie okazji inwestycyjnych na rynkach papierów dłużnych oraz stosowanie różnorodnych instrumentów finansowych (także pochodnych) związanych z ryzykiem stopy procentowej.

Fundusz stosuje trzy strategie, a w jego spektrum inwestycyjnym znajdują się kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których zarządzający może inwestować poprzez obligacje i inne instrumenty dłużne. Ekspozycja na pozostałe rynki jest realizowana poprzez instrumenty pochodne. Maksymalny udział obligacji o ratingu BBB- oraz bez ratingu inwestycyjnego w portfelu funduszu wynosi 50%.

Cel inwestycyjny funduszu UniAbsolute Return Dłużny FIZ to 4% rocznie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz zarobił 2,26%. Od początku tego roku fundusz wypracował 1,43%.

Trzeci z nowych funduszy - UniAbsolute Return Globalny FIZ - realizuje strategię asset allocation, co oznacza, że dostosowuje się do bieżącej koniunktury na światowych rynkach. Wykorzystuje do tego szeroką paletę instrumentów finansowych. Przewagą funduszu UniAbsolute Return Globalny FIZ jest możliwość wykorzystywania globalnych okazji rynkowych do wypracowania dodatkowego zysku. Może to robić poprzez tzw. pomysły inwestycyjne.

"Pomysły inwestycyjne, co do zasady, są zakładami typu market neutral i mogą być zgłaszane przez wszystkie działy zarządzania aktywami oraz inspirowane pomysłami naszego akcjonariusza - Union Asset Management Holding. Kluczowe jest to, że wszystkie pomysły inwestycyjne stosowane w portfelu funduszu muszą być poparte rzetelnym materiałem analitycznym oraz posiadać jasną politykę stop loss (cięcia strat) i take profit (realizacji zysków). Ponadto ich ryzyko jest ściśle kontrolowane, m.in. poprzez pomiar wartości zagrożonej (ang. VaR - Value at Risk)" - powiedział zastępca dyrektora ds. rozwoju nowych produktów Union Investment TFI Piotr Minkina, cytowany w komunikacie.

W spektrum inwestycyjnym funduszu znajdują się instrumenty pochodne na: akcje, obligacje, indeksy, towary, waluty, a także ETF, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, akcje, papiery dłużne, instrumenty pieniężne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy polskich i depozyty. Cel inwestycyjny funduszu UniAbsolute Return Globalny FIZ to 6,5% rocznie.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa na polskim rynku od 21 lat, oferując rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.