Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Stalprofilu zatwierdziła "Plan działań Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A., wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów", wykonywanej w ramach Grupy przez spółkę zależną ZRUG Zabrze, której akcjonariuszami są Stalprofil (62,89% udziału w kapitale zakładowym) i Izostal (37,11%), podała spółka. Etap 1 to restrukturyzacja operacyjna ZRUG, etap II - inkorporacja ZRUG Zabrze do Stalprofil.

"Plan Działań przewidzianych na II półrocze 2016r. i rok 2017, obejmuje dwa etapy:

Etap 1 - Restrukturyzacja operacyjna ZRUG Zabrze S.A. mająca na celu: a) dostosowanie skali potencjału wykonawczego spółki do aktualnej wielkości rynku oraz b) uelastycznienie kosztów spółki. Cel ten zostanie osiągnięty głównie poprzez redukcję kosztów ogólnego zarządu oraz redukcję niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, w tym: redukcję zatrudnienia i upłynnienie niewykorzystywanego sprzętu. Spółka zmieni swój model działania, tj. zmniejszy własny potencjał wykonawczy (co uelastyczni koszty), ale zachowa zdolność do pozyskiwania i nadzorowania realizacji zadań. W razie potrzeby, spółka będzie uzupełniała brakujący potencjał wykonawczy, poprzez angażowanie podwykonawców i wynajem sprzętu. ZRUG Zabrze utrzyma kompetencje do realizacji gazociągów dużych średnic DN700, co będzie podstawą do organizacji potencjału do realizacji kolejnego programu inwestycyjnego Gaz-System SA w zakresie średnic DN700 i DN1000" - czytamy w komunikacie.

Grupa zamierza skupić się na wykonawstwie rurociągów o średnicy ?400mm na następujących rynkach, wymagających specjalnych kompetencji:

- budowy gazociągów przesyłowych (obsługiwanym głównie przez Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A.)

- budowy gazociągów dystrybucyjnych (zarządzanych głównie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z Grupy PGNiG),

- usług przebudowy instalacji i sieci medialnych wzdłuż dróg ekspresowych,

- budowy sieci ciepłowniczych.

Etap 2 to inkorporacja ZRUG Zabrze do Stalprofiul. Dla zastosowania procedury uproszczonej połączenia, w trybie art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych, warunkiem niezbędnym jest posiadanie przez Stalprofil 100% akcji w kapitale zakładowym ZRUG, dlatego też Stalprofil S.A. zakupi od Izostalu pakiet 37,11% akcji w ZRUG Zabrze, wyjaśniono. Rada nadzorcza Stalprofilu wyraziła zgodę na nabycie 5 mln akcji ZRUG Zabrze S.A., po cenie jednostkowej równej ich wartości nominalnej, wynoszącej 2 zł za akcję, upoważniając jednocześnie zarząd do uzgodnienia szczegółów transakcji, w tym daty jej zawarcia.

"W efekcie połączenia spółek Stalprofil oraz ZRUG Zabrze SA nastąpi efektywniejsze wykorzystanie potencjału obu spółek oraz uzyskanie efektów ekonomicznych synergii bezpośredniej i pośredniej, w tym obniżenie kosztów działalności. Po połączeniu, ZRUG uzyska w strukturze organizacyjnej Stalprofil S.A. status oddziału samobilansującego się, zarejestrowanego w KRS, prowadzącego jak dotychczas działalność na rynku wykonawstwa rurociągów" - czytamy dalej.

W komentarzu podano, że po zakończeniu dwóch dużych kontraktów (budowa gazociągu Szczecin-Gdańsk i Gałów-Kiełczów) wysokimi stratami, nie nastąpiło oczekiwane w 2016r. ustabilizownie działalności ZRUG Zabrze. Zakres dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych prowadzonych w tej spółce i plan finansowy na 2016 r. wynikały z zakładanego pozytywnego rozstrzygnięcia przetargów, w których ZRUG brał udział, oraz z zapowiadanego uruchamiania nowych postępowań przetargowych przez Gaz-System i PSG. Jednak opóźnienia w realizacji zakładanych postępowań przetargowych, a tym samym brak wystarczającego portfela robót dla ZRUG powoduje, że spółka ta ponosi nadmierne koszty niewykorzystywanego potencjału wykonawczego, a tym samym w dalszym ciągu ponosi straty, obciążając nimi wyniki całej grupy kapitałowej Stalprofil.

Spółka ZRUG Zabrze posiada kompetencje i zasoby niezbędne do skutecznego konkurowania na rynku budowy gazociągów, jednakże dotychczasowa skala działań naprawczych podjętych w tej spółce w relacji do obecnej kondycji rynku jest niewystarczająca i należy poddać ją. pogłębionej restrukturyzacji, podano także.

"Według wiedzy zarządu Stalprofil S.A. posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego Planu Działań, istnieje realna szansa, że po zrealizowaniu Planu Działań, Grupa w roku 2017 odzyska zdolność do generowania na tej działalności dodatniego wyniku finansowego. Podjęcie w/w działań jest niezbędne, lecz może okazać się niewystarczające, jeżeli nie rozpocznie się realizacja ww. dużych programów inwestycyjnych. " - czytamy dalej.

Zdaniem zarządu Stalprofil, kluczowe znaczenie do osiągnięcia zakładanych celów mają: a) powrót koniunktury na rynku usług budowy rurociągów, oraz b) powrót do właściwej równowagi pomiędzy popytem a podażą. Aktualnie istniejący nadmiar potencjału wykonawczego powoduje, że pojawiające się na rynku nieliczne przetargi rozstrzygane są przy niskiej cenie, nie gwarantującej osiągnięcia rentowności, podsumowano w komunikacie.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2015 r. miała 649,89 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem