Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę Hawe karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł, wobec naruszenia obowiązków informacyjnych, podała Komisja.

"Spółka ta dopuściła się naruszenia:

- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej o udzielonym w dniu 30 października 2012 r. przez jej spółkę zależną poręczeniu osobom związanym ze spółką Hawe SA,

- art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie) w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji bieżącej o ustanowieniu w dniu 16 stycznia 2013 r. przez jej spółkę zależną zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości" - czytamy w komunikacie.

Ukaranie spółki Hawe SA nastąpiło w związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie polegającym na nieprzekazaniu KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej o poręczeniu udzielonym osobom związanym ze spółką do wysokości 15 mln zł oraz naruszenia 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia polegającym na nieprzekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji bieżącej o ustanowieniu przez jej spółkę zależną zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości (stanowiących w dacie ustanowienia zastawu 38% kapitałów własnych spółki).

30 października 2012 r. spółka zależna Hawe udzieliła poręczenia do łącznej wysokości 15 mln zł za zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów osobom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Hawe i spółką zależną: członkowi zarządu Hawe, członkom rady nadzorczej spółki i spółki zależnej, oraz znaczącemu akcjonariuszowi Hawe, wyjaśniono w komunikacie.

Ponadto, na podstawie postanowienia z dnia 15 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy ? Rejestru Zastawów w dniu 16 stycznia 2013 r. wpisał zastaw rejestrowy na rzecz banku (zastawnik) do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 157 967 878, 78 zł. Ww. zastaw rejestrowy ustanowiony był przez spółkę zależną (zastawca), dłużnikami były osoby, którym w dniu 30 października 2012 r. udzielono poręczenia, zaś przedmiot zastawu stanowił "jednorurowy rurociąg 40 mm (sieć szkieletowa) przeznaczony do budowy linii optotelekomunikacyjnej na odcinku Sochaczew ? Kraków".

KNF wskazuje, że Informacja o udzielonym poręczeniu w wysokości 15 mln zł była informacją poufną, istotną z punku widzenia uczestników rynku kapitałowego, gdyż poręczenie zostało udzielone osobom powiązanym kapitałowo lub osobowo zarówno ze spółką, jak i spółką zależną udzielającą tego poręczenia. Informacja dotycząca ustanowienia zastawu rejestrowego na majątku spółki zależnej na aktywach znacznej wartości stanowi informację enumeratywnie wymienioną w rozporządzeniu, która to informacja powinna zostać niezwłocznie przekazana do publicznej wiadomości. Ponadto wspomniany powyżej zastaw rejestrowy zabezpieczał zobowiązania osób powiązanych osobowo i kapitałowo ze spółką oraz spółką zależną.

Nieprzekazanie powyższych informacji przez spółkę powodowało, iż uczestnicy rynku kapitałowego pozbawieni byli (do dnia publikacji sprawozdań finansowych za 2012 r. w dniu 21 marca 2013 r.) istotnych informacji dotyczących spółki publicznej, które mogły mieć wpływ na podejmowanie decyzji inwestorskich dotyczących akcji spółki. Ponadto KNF wskazuje, iż spółka dysponowała wszystkimi informacjami umożliwiającymi jej prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych, podsumowano w komunikacie.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem