Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 14,2% r/r do 481,5 mln zł w lipcu 2016 r., podała spółka.

Zarząd i rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) zatwierdziły zaktualizowany "Plan trwałej poprawy rentowności", uzupełniony o zamiar rozpoczęcia prac nad projektem połączenia spółki zależnej, tj. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) ze spółką Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), podała instytucja. W związku z planowaną transakcją bank przewiduje utratę samodzielnej kontroli nad połączonym podmiotem.

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) wchodząca w skład Grupy Banku Światowego, udzieliła BZ WBK Leasing kredytu w wysokości 150 mln USD, poinformował Bank Światowy. Celem pożyczki jest ułatwienie dostępu do finansowania inwestycji firmom prowadzonym przez kobiety oraz małym przedsiębiorstwom.

Rada nadzorcza Getin Noble Banku zatwierdziła Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych o wartości do 750 mln zł, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Michała Gajewskiego na stanowisko prezesa Banku Zachodniego WBK, podała Komisja.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie wniesione przez InPost wobec unieważnienia przez Centrum Usług Wspólnych (CUW, zamawiający) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej", podała spółka. Oznacza to, że po ewentualnym wykonaniu wyroku, oferta złożona przez InPost będzie nadal ofertą najkorzystniejszą.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Rovese na przywrócenie akcjom formy dokumentu z dniem 30 sierpnia, podała Komisja.

Sescom złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, podała spółka.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydował o rozpoczęciu procedury przekazania Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" (KWK Krupiński) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) w terminie do końca stycznia 2017 roku, podała JSW.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wprowadzić w czwartek, 11 sierpnia, do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki Mediacap, podała giełda.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie zidentyfikowania banku BGŻ BNP Paribas jako "innej instytucji o znaczeniu systemowym" i nałożenia na bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013, podał bank.

Lubelski Węgiel Bogdanka wypracowała w I poł. 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 848,95 mln zł, EBITDA 277,38 mln zł i zysk netto na poziomie 74,95 mln zł według wstępnych danych, podała spółka

Lotos Norge - spółka zależna Grupy Lotos - oraz Statoil i Total Norge przedstawili regulatorom norweskim i brytyjskim plan zagospodarowania koncesji Utgard (wcześniej Alfa Sentral) na Morzu Północnym, podała spółka. Zgodnie z przyjętym harmonogramem uruchomienie wydobycia przewidziano na koniec 2019 r.

Enea wypracowała w I poł. 2016 r. skonsolidowane przychody na poziomie 5,6 mld zł, EBITDA w wysokości 1,21 mld zł i zysk netto w wysokości 471 mln zł według wstępnych danych, podała spółka.

Braster otrzymał streszczenie do raportu z badania obserwacyjnego ThermaALG i ocenia, że uzyskane w nim wyniki dotyczące czułości i swoistości przewyższają oczekiwania zarządu i jednocześnie potwierdzają wysoką skuteczność oraz przydatność urządzenia Tester Braster w procesie diagnostycznym patologii gruczołów piersiowych, podała spółka. Wyniki te umożliwiają pełną komercjalizację urządzenia Tester Braster w IV kw. 2016 roku.

Galeria Zaspa (dawne ETC Gdańsk) - należąca do Capital Park i Akron Group - po modernizacji osiągnęła 80% komercjalizacji, podano w komunikacie.

Vistal Gdynia podpisał aneks do umowy ramowej na wykonanie kontenerów hotelowych, który zwiększa wartość tej umowy do 87,3 mln zł brutto, podała spółka.

Paged ocenia, iż transakcja zakupu 70% udziałów w Forbis Group może zostać sfinalizowana w IV kwartale bieżącego roku, podała spółka.

Famur i Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów zamierzają podpisać z Nowe Brzeszcze Grupa Tauron sp. z o.o. Zakład Górniczy Brzeszcze (NBGT) umowę na drążenie wyrobisk górniczych o wartości do 31,91 mln zł, podał Famur.

Polska Grupa Odlewnicza (PGO) przeprowadziła pierwszą w swojej historii emisję obligacji na łączną kwotę 42,2 mln zł, podała spółka.

Poziom zysku EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu Synektika w II kwartale br. wyniesie według szacunków 854 tys. zł co przekłada się na skumulowany poziom zysku EBITDA za dwanaście miesięcy zakończone 30 czerwca 2016 w wysokości 6 479 tys. zł (wzrost o 58% r/r), podała spółka.

CEZ Group spodziewa się skorygowanego zysku netto za cały bieżący rok na poziomie 18 mld CZK (wobec 27,7 mld CZK w 2015 r.), podał koncern. Szacowana EBITDA została zaktualizowana do ok. 58 mld CZK z 60 mld CZK wcześniej (wobec 65,1 mld CZK w 2015 r.).

Przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle wyniosły w lipcu br. 1 329 tys. zł, co oznacza wzrost o 226% r/r oraz o 1,4% względem czerwca 2016 r., poinformowała spółka.

CEZ a.s. odnotował 3,75 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 7,86 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fundusz Erne Ventures rozpoczął z potencjalnymi inwestorami rozmowy dotyczące planowanych przez spółkę emisji akcji. Zgodnie z wstępnie ustalonym planem, emisja w wysokości do 10 mln zł miałaby zostać przeprowadzona jeszcze w IV kw. 2016 roku, zaś kolejna - w wysokości ok. 50 mln zł - zostałaby zrealizowana wraz z przeniesieniem notowań spółki z NewConnect na rynek główny GPW w roku 2017, podał fundusz. Środki zostaną przeznaczone na nowe inwestycje i poszerzenie portfela innowacyjnych spółek.

Akcjonariusze Empik Media & Fashion (EMF) zdecydowali o wycofaniu spółki z obrotu na GPW, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

PZ Cormay ma umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na udzielenie finansowania w wysokości nieprzekraczającej 7,51 mln zł na realizację projektu, którego całkowity koszt sięga 15,02 mln zł, podała spółka.

Impel Security Polska (ISP) - spółka zależna Impela - złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości, którego przedmiotem jest żądanie dokonania przez sąd zmiany warunków wynagrodzenia umowy dotyczącej wytworzenia ma rzecz MS systemu dozoru elektronicznego (SDE) oraz realizacji usługi eksploatacji i rozwoju SDE, podał Impel. ISP chce uzupełnienia postanowień umowy o minimalne wynagrodzenie na poziomie 167,73 mln zł.

InPost zawarł ze spółką Tenes One umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce zależnej Bezpieczny List za łączną cenę równą 10 tys. zł, podał InPost.

Paged zawarł warunkową umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 70% udziałów w Forbis Group Project Management (FGPM), podał Paged. Wartość przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji została oszacowana na ok. 17,2 mln zł.

JHM Development odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 11,2 mln zł, wynik finansowy netto: 345 tys. zł i wskaźnik ogólnego zadłużenia: 0,18 w I półroczu 2016 r., podała spółka.

Quercus TFI odnotował 11,41 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego w I poł. 2016 r. wobec 12,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem