Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała 81,5 mln zł zysku netto I półroczu 2016 r., co stanowi spadek o 18,3% r/r. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł do 70,2% na koniec czerwca wobec 70,7% rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 69,8 mln zł wobec 65,4 mln zł w I półroczu 2015 r., tj. był wyższy o 6,5% r/r. Zysk netto z działalności zaniechanej Grupy Raiffeisen Bank Polska wyniósł 11,72 mln zł w I półr. br. wobec 34,37 mln zł rok wcześniej.

"Głównymi czynnikami wpływającymi na wyniki Grupy Raiffeisen Bank Polska S.A. z działalności kontynuowanej w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. były:

- wzrost dochodów z działalności operacyjnej do poziomu 891,1 mln zł na koniec czerwca 2016 r. co stanowiło wzrost o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, głownie z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., która wygenerowała dochód w wysokości 80,6 mln zł,

- odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe w wysokości 54,9 mln zł, tj. niższe o 45% w stosunku do wyniku I półrocza 2015 r.,

- wzrost kosztów administracyjnych o 6% do poziomu 607,0 mln zł,

- obciążenie wyniku finansowego nowo wprowadzonym podatkiem od niektórych instytucji finansowych w kwocie 68,5 mln zł,

- wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych w wysokości -26,3 mln zł wobec 9,5 mln zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek wyniku r./r. był m.in. skutkiem braku jednorazowych przychodów ze sprzedaży składników majątku trwałego , które wystąpiły w I półroczu 2015 r." - czytamy w raporcie.

Wynik odsetkowy grupy z działalności kontynuowanej w I półr. wyniósł 486,3 mln zł i był o 4% wyższy w skali roku. Marża odsetkowa netto wyniosła 1,8% na koniec czerwca wobec 1,9% rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 11% r/r.

Przychody pozaodsetkowe grupy wyniosły 404,8 mln zł w I półroczu 2016 r. i były o 40% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Bank podał, że wzrost ten spowodowany był w głównej mierze przychodami z tytułu rozliczenia transakcji przejęci a Visa Europe Limited przez Visa Inc., która wygenerowała dochód w wysokości 80,6 mln zł. Po wyłączeniu dochodów z transakcji Visa przychody pozaodsetkowe grupy wzrosły o 12% r./r.

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej i z pozycji wymiany po oczyszczeniu dochód z transakcji Visa w I półroczu 2016 r. wyniósł 29,1 mln zł i był o 28% wyższy r/r dzięki lepszym wynikom na działalności własnej na rynku forex.

Odpisy netto z tytuły utraty wartości zmniejszyły się po 6 miesiącach 2016 r. o 45% r/r i wyniosły 54,9 mln zł wobec 99,9 mln zł w czerwcu 2015 r.

Bank podał, że znaczący spadek odpisów o 68,3 mln zł nastąpił w segmencie bankowości korporacyjnej na skutek poprawy jakości portfela. Odpisy netto z tytułu utraty wartości portfela detalicznego wyniosły 59,7 mln zł w I półr. 2016 r. wobec 33,6 mln zł na koniec czerwca 2015 r. z powodu pogorszenia parametrów ryzyka w segmencie mikroprzedsiębiorstw.

Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 7,8% i był niższy o 0,1 pkt proc. w stosunku do końca 2015 r. Pokrycie kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec I półrocza 2016 r. wyniosło 61,7% i było o 4,8 pkt proc. wyższe w stosunku do końca ubiegłego roku.

W I półroczu 2016 r. ogólne koszty administracyjne grupy wyniosły 607 mln zł i wzrosły o 6% w skali roku.

"Do wzrostu bazy kosztowej, pomimo kontynuacji programów oszczędnościowych przyczyniły się przede wszystkim poniższe czynniki:

- zaniżona baza kosztowa w obszarze wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych w I półroczu 2015 r. spowodowana rozwiązaniem rezerwy na premię roczną w kwocie 21,6 mln zł (w związku z decyzją o niewypłaceniu za 2014 r. premii rocznej w Grupie Raiffeisen Bank International);

- optymalizacja sieci oddziałów i centrali - zawiązana rezerwa restrukturyzacyjna na zamknięcie 35 placówek oraz restrukturyzację zatrudnienia (o około 500 etatów) w kwocie 19,4 mln zł;

- koszty związane z procesem sprzedaży, programy retencyjne oraz koszty usług konsultingowych; zawiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy w kwocie 24,7 mln zł" - czytamy dalej.

Aktywa Grupy na koniec I półrocza 2016 r. osiągnęły poziom 54,0 mld zł i spadły o 7,9 mld zł, tj. o 13%, w stosunku do końca roku 2015. Głównym czynnikiem wpływającym na tak duży spadek była sprzedaż 100% udziałów w spółce Raiffeisen Leasing Polska.

Wolumen kredytów i pożyczek udzielonych klientom grupy obniżył się o 4,9 mld zł w porównaniu do końca 2015 r. do 34,3 mld zł.

"Po wyłączeniu wpływu kredytów i pożyczek z Raiffeisen Leasing Polska konsolidowanych w ramach grupy w 2015 r. poziom kredytów i pożyczek udzielonych klientom wzrósł o 626 mln zł i wynikał w głównej mierze z rosnącej sprzedaży kredytów gotówkowych w segmencie bankowości detalicznej" - czytamy w raporcie.

W I półr. 2016 r. zobowiązania wobec klientów wynosiły 36,52 mld zł i były niższe o 1,2 mld zł w stosunku do końca ubiegłego roku. Bank podał, że spadek zobowiązań wobec klientów związany był z poprawą efektywności struktury płynnościowej grupy.

Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) wyniósł 2,2% na koniec czerwca wobec 3,2% rok wcześniej, zaś wskaźnik zwrotu z aktywów nie zmienił się r/r i wyniósł 0,3% na koniec czerwca 2016 r.

Współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 15,83%, zaś współczynnik kapitału Tier 1 CET1) sięgnął 15,17% na koniec czerwca, co oznacza przekroczenie określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego poziomów minimalnych ww. wskaźników o 0,50 pkt proc. i 3,36 pkt proc.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem