Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.08.2016 (ISBnews) - Paged w ramach prac nad sporządzeniem sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 r. dokonał korekt oraz odpisów, które skutkować będą zmniejszeniem skonsolidowanego kapitału własnego emitenta o 10,19 mln zł oraz zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku netto Grupy Paged za 2016 r. o 14,63 mln zł, podała spółka.

"Za istotne zmiany danych finansowych zostały uznane następujące:

1) dokonanie odpisów aktualizujących w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Paged S.A.: udziałów w spółce zależnej Paged Meble S.A. na kwotę 20 000 tys. zł, odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów BUK Ltd na kwotę 600 tys. zł, naliczenie aktywa na podatek odroczony od odpisu w BUK Ltd, na kwotę 114 tys. zł, skutkujące łącznie zmniejszeniem kapitału własnego emitenta (poz. wynik lat ubiegłych) na kwotę 20 000 tys. zł oraz zmniejszeniem wyniku za 2016 r. na kwotę 486 tys. zł,

2) korekty oraz odpisy w Paged Meble S.A. (spółka w 100% zależna od emitenta): korekta wartości firmy, zawiązanie odpisu na należności przeterminowane i wątpliwe, korekta wartości produkcji w toku, skutkujące łącznie zmniejszeniem kapitału własnego Paged Meble S.A. (poz. wynik lat ubiegłych) na kwotę 12 491 tys. zł oraz zmniejszeniem wyniku za 2016 r. na kwotę 1 259 tys. zł,

3) korekty w Paged-Sklejka S.A. (spółka w 98,71% zależna od emitenta) związane z odwróceniem skapitalizowanych różnic kursowych oraz kapitalizacją straty na sprzedaży produkcji testowej na wartości początkowej środków trwałych w budowie, skutkujące łącznie zmniejszeniem wyniku netto za 2016 r. na kwotę 1 060 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Ponadto emitent dokonał odwrócenia uprzednio naliczonego uprzednio aktywa na podatek odroczony w skróconym skonsolidowanych sprawozdaniu finansowych za I półrocze 2016 r. na poziomie 12 310 tys. zł.

Rozpoznanie i wprowadzenie ww. korekt oraz odpisów skutkować będzie zmniejszeniem skonsolidowanego kapitału własnego emitenta (poz. wynik lat ubiegłych) wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Paged na kwotę 10 193 tys. zł oraz zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku netto Grupy Paged za 2016 r. na kwotę 14 629 tys. zł, podano również.

"Korekty oraz odpisy wynikają z zaistnienia odpowiednich przesłanek, jak również rekomendacji obecnego audytora emitenta, dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych emitenta za 2016 r., który zaproponował odmienny sposób wyceny lub/i ujęcia niektórych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym w porównaniu do sposobu akceptowanego przez poprzedniego audytora" - podsumowano w komunikacie.

Paged opublikuje raporty za I półrocze 2016 r. 29 sierpnia.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 821 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.