Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.10.2016 (ISBnews) - Echo Investment i jej podmiot zależny, Q22 ? Projekt Echo - 128, zawarły przedwstępną umowę zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy Al. Jana Pawła II nr 22 w Warszawie oraz prawa własności budynku biurowo-handlowo-usługowego położonego na tym gruncie (znanego jako Q22) z IREEF - Strykow Propco jako kupującym oraz IREEF Lux HoldCo 3 S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu jako gwarantem kupującego, podało Echo.

"Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej, umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta po spełnieniu się następujących warunków zawieszających:

1) sprzedający dostarczy kupującemu wystawiony przez odpowiednie banki oryginał pisma dotyczącego spłaty istniejących kredytów sprzedającego (wskazujący w szczególności kwoty kredytów na dzień finalizacji transakcji);

2) sprzedający wypełni ostatni z warunków nałożonych na sprzedającego w pozwoleniu na użytkowanie budynku (wykonanie niektórych prac wykończeniowych), zawiadomi o tym właściwy organ oraz doręczy kupującemu oryginał tego zawiadomienia;

3) sprzedający aneksuje jedną z umów najmu dotyczącą pomieszczeń w budynku, wskazaną w umowie przedwstępnej i według zasad określonych w umowie przedwstępnej;

4) sprzedający wykona pewne prace i inne czynności związane ze stanem technicznym nieruchomości; oraz

5) kupujący i sprzedający uzyskają pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą opodatkowania transakcji podatkiem VAT wydaną przez odpowiedni organ" - czytamy w komunikacie.

Kupujący będzie miał prawo zrzeczenia się spełnienia niektórych lub wszystkich warunków zawieszających (za wyjątkiem tych wskazanych w pkt 1 oraz 5 powyżej), a w takim przypadku każdy warunek zawieszający objęty takim zrzeczeniem będzie uważany za niezastrzeżony, podano również.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających, najpóźniej 30 czerwca 2017 roku, lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie pomiędzy sprzedającym i kupującym. Jednakże w przypadku, w którym wszystkie warunki zawieszające zostaną spełnione do dnia 25 listopada 2016 roku, zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w dniu 6 grudnia 2016 roku. W przypadku, w którym wszystkie warunki zawieszające będą spełnione w dniu lub przed dniem 15 stycznia 2017 roku, a jedynie warunek zawieszający wskazany w punkcie 5 powyżej (pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącą opodatkowania transakcji podatkiem VAT) zostanie spełniony po tej dacie (ale nie później niż 26 stycznia 2017 roku), podpisanie umowy przyrzeczonej będzie miało miejsce 30 stycznia 2017 roku, wyliczono.

"Cena za nieruchomość zostanie ustalona na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej według formuły stanowiącej sumę (1) ilorazu rocznych przychodów czynszowych netto z nieruchomości oraz stopy kapitalizacji 5,35%, (2) wartości bieżącej czynszów netto w okresach i dla powierzchni uzgodnionych między stronami pomniejszoną o (3) iloczyn 700 euro+ VAT, tj. 3 030,51 zł według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy przedwstępnej (kurs średni) + VAT, jako uzgodniony między stronami koszt wykończenia jednego metra kwadratowego powierzchni biurowej netto budynku, oraz sumy powierzchni, która na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej nie będzie wynajęta lub przekazana najemcom" - czytamy dalej.

Q22 to 155-metrowy budynek biurowy powstający w biznesowym centrum Warszawy, przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II oraz ul. Grzybowskiej, oferujący ponad 50 tys. m2 powierzchni biurowej na wynajem.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 586 mln zł w 2015 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.