Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 144,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 140,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 247,32 mln zł wobec 236,69 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 144,5 mln zł wobec 168,74 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 41,98 mld zł na koniec III kw. 2016 r. wobec 49,51 mld na koniec 2015 r.

W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 471,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 508,11 mln zł zysku rok wcześniej.

W III kwartale 2016 roku Grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 144,9 mln zł, co oznacza wzrost o 4,0 mln zł (tj. 2,9%) w stosunku do III kwartału 2015 roku. W tym samym czasie przychody Grupy zwiększyły się o 52,2 mln zł (tj. 11,4%) i osiągnęły poziom 511,6 mln zł. Na kształtowanie się wyniku działalności operacyjnej Grupy w III kwartale 2016 roku w porównaniu do III kwartału 2015 roku wpływ miały, zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, w szczególności:

- wynik z tytułu odsetek w wysokości 247,3 mln zł wobec 236,7 mln zł w III kwartale 2015 roku ? wzrost o 10,6 mln zł (tj. 4,5%), pomimo panującego środowiska niskich stóp procentowych. Przychody odsetkowe w III kwartale 2016 roku wzrosły o 8,5 mln zł (tj. 2,9%), w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku i wyniosły 301,7 mln zł. Należności od klientów stanowiły główne źródło przychodów odsetkowych, osiągnęły poziom 214,2 mln zł i były wyższe o 24,1 mln zł (tj. 12,7%) w stosunku do III kwartału 2015 roku, dzięki pozytywnemu wpływowi marży kredytowej. Z drugiej strony spadek zanotowały przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży o 6,8 mln zł (tj. 8,3%) oraz od dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu o 4,7 mln zł (tj. 57,1%), głównie z powodu niższego średniego wolumenu na papierach wartościowych. Jednocześnie koszty z tytułu odsetek w III kwartale 2016 roku spadły o 2,2 mln zł (3,8%), w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. Głównym powodem spadku były niższe koszty odsetek od zobowiązań wobec banków o 4 mln zł (tj. 41,0%);

- wynik z tytułu opłat i prowizji w kwocie 144,5 mln zł wobec 168,7 mln zł w III kwartale 2015 roku ? spadek o 24,2 mln zł (tj. 14,4%) był przede wszystkim efektem niższego wyniku z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych o 8,7 mln zł (tj. 29,7%) z powodu mniejszego zainteresowania klientów produktami inwestycyjnymi w konsekwencji osłabienia sentymentu i nastrojów rynkowych oraz w związku z nowymi wymogami regulacyjnymi dotyczącymi ubezpieczeń grupowych;

- wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji w wysokości 93,1 mln zł wobec 56,1 mln zł w III kwartale 2015 roku, tj. wzrost o 37,0 mln zł oraz wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych w wysokości 21,7 mln zł wobec niezrealizowanego wyniku w III kwartale 2015 roku;

- koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją w wysokości 287,9 mln zł wobec 299,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego ? spadek o 11,4 mln zł (tj. 3,8%) wynikający z niższych kosztów ogólno-administracyjnych o 12,8 mln zł (tj. 8,5%) spowodowanych przeglądem obciążeń za wybrane usługi technologiczne świadczone na rzecz Banku, co przyczyniło się do spadku kosztów z tytułu opłat telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego;

- wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne w wysokości -18,1 mln zł wobec rozwiązań netto w wysokości 22,3 mln zł w III kwartale 2015 roku. Segment Bankowości Instytucjonalnej zanotował niewielki wzrost odpisów netto o 1,4 mln zł r/r, głównie w wyniku wzrostu ekspozycji pozabilansowych, co skutkowało zwiększeniem odpisów IBNR. W segmencie Bankowości Detalicznej odnotowano utworzenie odpisów netto w wysokości -18,4 mln zł w III kwartale 2016 roku wobec 20,5 mln zł odwrócenia odpisów netto w III kwartale 2015 roku. Zwiększenie odpisów netto o 39 mln zł wynika z sezonowania się portfela z utratą wartości wraz ze wzrostem średniego wieku tego portfela. Jednocześnie w III kwartale 2016 roku dokonano sprzedaży części ekspozycji detalicznej w wysokości 70,4 mln zł za kwotę 14,6 mln zł;

- zgodnie z Ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych od dnia 1 lutego 2016 r. aktywa banków podlegają opodatkowaniu według stawki miesięcznej 0,0366%. Podstawę opodatkowania stanowią aktywa podmiotu po pomniejszeniu o 4 mld zł oraz o wartość funduszy własnych i skarbowych papierów wartościowych. Łączne obciążenie z tego tytułu rachunku zysków i strat grupy kapitałowej Banku Handlowego S.A. za III kwartał 2016 roku wynosiło 18,8 mln zł, podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 475,92 mln zł wobec 506,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem