Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2017 rok, zakładającą m.in. deficyt budżetu państwa nie większy niż 59,34 mld zł zł, podała Kancelaria Prezydenta.

"Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2017 r. wyniesie 3,6%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 8,0%, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie o 1,3%, natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,29 PLN/EUR i 3,95 PLN/USD. Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w 2017 r. wyniesie 64,8 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 67,5 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 52,3%" - czytamy w komunikacie.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 384 773 502 tys. zł, zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 325 428 002 tys. zł.

"Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 59 345 500 tys. zł. Dochody podatkowe budżetu państwa prognozowane są w wysokości: 143 483 000 tys. zł ? z podatku od towarów i usług, 69 000 000 tys. zł ? z podatku akcyzowego, 1 709 000 tys. zł ? z podatku od gier, 29 817 000 tys. zł ? z podatku dochodowego od osób prawnych, 51 000 000 tys. zł ? z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1 000 000 tys. zł ? z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, 3 937 000 tys. zł ? z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych oraz 1 209 210 tys. zł ? z pozostałych dochodów podatkowych" - czytamy w komunikacie.

W pozycji pozostałe dochody podatkowe zaplanowano m. in. wpływy z planowanego wprowadzenia nowego rozwiązania mającego na celu zwiększenie obciążeń podatkowych handlu wielkopowierzchniowego w kwocie 1 200 000 tys. zł, a także dochody z podatku wprowadzonego ustawą o aktywizacji przemysłu okrętowego oraz przemysłów komplementarnych, podano także.

Kancelaria poinformował również, że w ramach dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: cło ? 3 720 000 tys. zł, dywidendy i wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa ? 2 440 637 tys. zł, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego ? 627 570 tys. zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe ? 13 564 757 tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego ? 2 123 349 tys. zł. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 1 796 479 tys. zł.

"Limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2017 uwzględnia m. in.:

(1) finansowanie programu ?Rodzina 500+";

(2) obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;

(3) wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poziomie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2017 w wysokości 1,3%;

(4) zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową;

(5) wydatki na infrastrukturę transportu lądowego i kolejowego, w tym Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 i Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.;

(6) dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;

(7) dofinansowanie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia;

(8) dopłaty do ubezpieczeń dopłat upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego" - czytamy dalej.

W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną wysokości 228 499 tys. zł oraz rezerwy celowe na poziomie 23 562 253 tys. zł. W ramach wydatków budżetu państwa na 2017 r. uwzględniono również wydatki na realizację 39 programów wieloletnich w łącznej kwocie 16 767 892 tys. zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych w ustawie został wyodrębniony budżet środków europejskich. W ustawie budżetowej na rok 2017 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 69 848 397 tys. zł.

"Kwota ta obejmuje środki zaplanowane w rezerwach celowych przeznaczonych na finansowanie programów z budżetu środków europejskich oraz na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich, a także środki na wydatki realizowane w ramach: Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywy Finansowej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywy Finansowej. Dochody budżetu środków europejskich prognozuje się w wysokości 60 213 905 tys. zł, zaś wysokość deficytu ustalono na 9 634 492 tys. zł" - czytamy dalej.

Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na 336 211 163 tys. zł oraz 272 230 782 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 63 980 381 tys. zł.

"Przewiduje się, że w 2017 finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 62 613,6 mln zł, zaś finansowanie zagraniczne wyniesie 16.398,5 mln zł" - czytamy także.

Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, będą środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2016 r., przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 110 000 000 tys. zł. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 200 000 000 tys.

"Zadaniowy plan wydatków na lata 2017-2019 został opracowany w oparciu o rozwiązania metodologiczne, które zostały po raz pierwszy zastosowane w skonsolidowanym planie wydatków w układzie zadaniowym na rok 2016, a następnie rozwinięte w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 735). Konstruując przedłożony plan wydatków w układzie zadaniowym usprawniono dotychczasowy system priorytezacji zadań. Przyjęto również założenie, że aspekt zarządczy budżetu zadaniowego powinien być realizowany na niższych operacyjnych poziomach układu zadaniowego, tj. poziomach podzadań i działań budżetowych, przez dysponentów części budżetowych oraz inne jednostki sektora finansów publicznych objęte planowaniem zadaniowym" - podsumowała Kancelria.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.