Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Energa, Enea, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) jako inwestorzy oraz Polimex-Mostostal zawarły warunkową umowę, na podstawie której inwestorzy zobowiązali się dokonać inwestycji w Polimex. Polega ona na objęciu przez Inwestorów łącznie 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł każda, po cenie emisyjnej 2 zł, podały spółki.

Akcje emitowane są przez Polimex w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 300 mln zł. Na podstawie umowy każdy z inwestorów zobowiązał się do objęcia 37,5 mln akcji nowej emisji za łączną cenę emisyjną wynoszącą 75 mln zł.

Ponadto, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez inwestorów wspólnej kontroli nad Polimex.

"Umowa inwestycyjna została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się m.in. następujących warunków zawieszających:

- zawarcie, wiążącego porozumienia pomiędzy Polimex, Towarzystwem Finansowym Silesia (TFS), oraz wierzycielami finansowymi Polimex, w którym uregulowane zostały zasady restrukturyzacji zobowiązań finansowych Polimex oraz w którym wierzyciele finansowi oraz TFS wyrazili zgodę na objęcie przez inwestorów akcji nowej emisji i na przejęcie przez Inwestorów wspólnej kontroli nad Polimex;

- zawarcie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) i TFS umowy zobowiązującej ARP do sprzedaży a TFS do nabycia 146 obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez Polimex;

- zawarcie przez SPV Operator sp. z o.o., spółkę zależną ARP (SPV Operator) i inwestorów umowy zobowiązującej do zbycia przez SPV operator na rzecz inwestorów łącznie 6 000 001 akcji Polimex, po spełnieniu się warunków zawieszających lub w przypadku zrzeczenia się przez inwestorów warunków zawieszających;

- podjęcie przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Polimex uchwały dotyczącej zmian w radzie nadzorczej Polimex oraz zmieniającej Statut Polimex, oraz złożenie przez Polimex wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego rejestracji zmiany Statutu" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zostały zawarte następujące umowy:

- umowa pomiędzy inwestorami, określająca zasady współpracy oraz wzajemne prawa i obowiązki inwestorów przy realizacji inwestycji przeprowadzanej na podstawie umowy inwestycyjnej,

- umowa pomiędzy Inwestorami a SPV Operator zobowiązująca strony tej umowy, pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających, do przeprowadzenia transakcji dotyczącej zbycia przez SPV Operator łącznie 6 000 001 akcji Polimex na rzecz inwestorów, w ramach której każda ze spółek zobowiązała się do nabycia 1 500 000 akcji Polimex;

- umowa pomiędzy inwestorami, a TFS, na mocy której TFS przyznał na rzecz inwestorów, za wynagrodzeniem, opcję nabycia akcji Polimex od TFS, w przypadku wykonania przez TFS prawa konwersji obligacji zamiennych wyemitowanych przez Polimex, oraz zobowiązał się względem inwestorów, że nie dokona konwersji posiadanych obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez Polimex, bez uprzedniego pisemnego żądania inwestorów.

Pod koniec grudnia ub.r. Energa wraz z Enea, PGE i PGNiG zawarli z Polimex-Mostostal list intencyjny, w którym wyrazili zamiar rozważenia potencjalnej inwestycji w Polimex oraz na podstawie którego przystąpili do rozmów z Polimeksem, mających na celu wypracowanie szczegółowych parametrów transakcji.

Ponadto akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę do 300 mln zł poprzez emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł bez prawa poboru.

Enea S.A. jest spółką dominująca grupy kapitałowej Enea. Grupa kapitałowa Enea prowadzi działalność głównie w obszarze obrotu energią elektryczną, dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz produkcji i sprzedaży węgla.

Energa S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej Energa i jest spółką dominującą względem pozostałych spółek grupy. Spółki należące do grupy kapitałowej Energa prowadzą przede wszystkim działalność w segmencie dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz w elektrowniach konwencjonalnych i elektrociepłowniach, dystrybucji ciepła oraz działalność związaną z obrotem energią elektryczną.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. należy do grupy kapitałowej PGE. Spółki należące do Grupy PGE zajmują się głównie wytwarzaniem, obrotem hurtowym, sprzedażą detaliczną i dystrybucją energii elektrycznej oraz wydobyciem węgla.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej PGNiG. Spółki należące do Grupy PGNiG zajmują się głównie poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, importem, magazynowaniem oraz sprzedażą paliw gazowych, a także obrotem energią elektryczną.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem