Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Grudniowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej okazały się lepsze od konsensusu rynkowego, co przełoży się prawdopodobne na zahamowanie spadku wzrostu PKB w IV kw. ub. r. niż tego oczekiwano, uważają ekonomiści. Analitycy wskazują również na pojawienie się tendencji poprawy wzrostu PKB w kolejnych miesiącach.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w grudniu o 2,3% r/r. Analitycy ankietowani przez ISBnews liczyli, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od -1,1% spadku do 2,5% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 0,8% wzrostu r/r w grudniu (wobec wzrostu o 3,3% r/r w listopadzie). Z kolei sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 6,4% r/r w grudniu 2016 r. Prognozy ekonomistów ankietowanych przez ISBnews wahały się od wahały się od 4,9% do 7,6% wzrostu, przy średniej na poziomie 6,38% wzrostu. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w grudniu ub. r. o 3% w ujęciu rocznym. Ekonomiści ankietowani przez ISBnews spodziewali się, że w przypadku cen producentów w grudniu 2016 r. odnotowaliśmy od 2,3% r/r do 3,3% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 2,7% r/r (wobec wzrostu o 1,7% r/r w listopadzie ub.r.).

Część analityków podkreśla, że dobry wynik PMI dla zamówień ogółem w grudniu oraz wyniki badań koniunktury GUS sygnalizują dobre perspektywy dla produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach. Oczekiwana jest również przez ekonomistów wyższa dynamika sprzedaży detalicznej także w pierwszych miesiącach 2017 r.

Zdecydowana większość analityków, uważa, że opublikowane dziś dane pozostają neutralne co do dalszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w sprawie stóp procentowych - parametry polityki pieniężnej pozostaną bez zmian w 2017 r.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów:

"Listopadowo - grudniowe dane dot. produkcji w przemyśle oraz budownictwie potwierdzają oczekiwania pozytywnych perspektyw dla krajowego wzrostu gospodarczego. [...] Bardzo dobre dane w dwóch miesiącach z rzędu, korzystniejsze dane dot. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, generalnie korzystna sytuacja w zakresie popytu zagranicznego, sygnały stopniowego ożywienia inwestycji publicznych - dają zdecydowanie więcej pewności co do oczekiwań poprawy aktywności gospodarki" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska

"W ostatnim kwartale 2016 najprawdopodobniej miał miejsce dołek mini-cyklu gospodarczego i w kolejnych kwartałach spodziewamy się stopniowego ożywienia gospodarki" - ekonomiści Banku Zachodniego WBK

"Podsumowując, dane powinny ograniczać obawy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego pod koniec ubiegłego roku. Potwierdzają one obserwowane w ostatnim czasie trendy, a więc dobre nastroje konsumpcyjne, wyraźne przyspieszenie inflacji, umiarkowany i stabilny wzrost w przemyśle oraz stopniową poprawę wyników budownictwa. Uważamy, że utrzymanie tych tendencji będzie prowadzić w nieodległej przyszłości do zmiany retoryki RPP na bardziej jastrzębią"" - analityk banku BGK Piotr Dmitrowski

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Z opublikowanych dziś danych za ostatni miesiąc 2016 r. (i jednocześnie ostatni miesiąc czwartego kwartału 2016 r.) wynika przede wszystkim, że główną siłą napędową gospodarki w tym okresie była konsumpcja gospodarstw domowych. Nominalny wzrost sprzedaży detalicznej w grudniu o 6.4%r/r (realny o 6.1%r/r) był drugim (po listopadowym) najwyższym wzrostem na przestrzeni całego 2016 r. i nie ma wątpliwości, że najbardziej ?gorący" w roku okres zakupowy był tym razem w dużej mierze wspierany wypłatami w ramach programu Rodzina 500+. Całkiem przyzwoita była w grudniu dynamika produkcji przemysłowej, niemniej jednak w całym czwartym kwartale tempo wzrostu produkcji było według moich szacunków niższe od zanotowanego w trzecim kwartale (2.5%r/r) i wyniosło około 1.6%r/r. Z kolei lekka poprawa nastąpiła w produkcji budowlano-montażowej: spadek w czwartym kwartale wyniósł według moich wyliczeń niespełna 14.0%r/r wobec spadku o ponad 18%r/r w trzecim kwartale. To oznacza, że mniejszy spadek (w porównaniu z poprzednimi kwartałem) mogły w ostatnich trzech miesiącach 2016 r. zanotować inwestycje. Summa summarum dynamika PKB w czwartym kwartale 2016 r. być może okaże się nieco lepsza od średnich oczekiwań rynkowych i będzie zbliżona do zanotowanej w trzecim kwartale, tj. 2.5%r/r. W całym roku mogła osiągnąć 2.8-2.9%. Opublikowane dziś dane nie będą mieć wpływu na działania RPP w najbliższym czasie. Grudniowe dane z gospodarki realnej, podobnie jak listopadowe, ponownie łagodzą obawy o dalsze spowalnianie polskiej gospodarki, niemniej jednak tempo wzrostu PKB z całą pewnością pozostaje nadal dalekie od tego, jakiego RPP by sobie życzyła. Dlatego nawet ewentualne szybsze od oczekiwań przyspieszenie inflacji (na co nota bene wskazuje także dzisiejszy wyższy od oczekiwań wzrost wskaźnika PPI w grudniu) nie spowoduje moim zdaniem że Rada zacznie podwyższać stopy procentowe. Spodziewam się ich stabilizacji do końca br." - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Grudniowe dane ze sfery realnej okazały się zbliżone do naszych oczekiwań. Produkcja przemysłowa wzrosła o 2,3%r/r (nasza prognoza 2,5% r/r), a sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 6,1% r/r, czyli dokładnie w takiej skali w jakiej oczekiwaliśmy. Z perspektywy całego 4Q16 tempo wzrostu produkcji był wyraźnie niższe niż w 3Q16, a realny wzrost sprzedaży detalicznej zbliżony do odnotowanego w 3Q16. Wpisuje się to w nasze oczekiwania, że w 4Q16 wzrost PKB wyniósł ok. 2% r/r (oficjalne dane o PKB w 2016 r. poznamy 31 stycznia), przy nieco mniejszej niż w poprzednim kwartale skali spadku inwestycji oraz zbliżonym tempie wzrostu konsumpcji prywatnej. Pomimo wyraźnego odbicia inflacji pod koniec ubiegłego roku (CPI wzrósł o 0,8% r/r grudniu) i wyraźnie wyższej prognozowanej ścieżki inflacji niż oczekiwano wcześniej, RPP deklaruje gotowość do stabilizacji stóp NBP w 2017 r. Za scenariuszem stabilizacji stóp w najbliższych miesiącach będzie przemawiać umiarkowane tempo wzrostu PKB w pierwszej połowie tego roku. Nasz scenariusz bazowy zakłada wzrost stóp procentowych dopiero w 2018 r., jednak gdyby w nadchodzących miesiącach inflacja okazała się wyższa od obecnych oczekiwań, to należy się liczyć z ryzykiem podwyżki stóp w 3Q17" - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak

"Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu o 2,3% r/r wobec wzrostu o 3,3% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (3,0%) i powyżej konsensusu rynkowego (1,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w grudniu o 1,6% m/m. W całym IV kw. produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 1,4% r/r wobec 2,3% w III kw. Uważamy, że w kilku branżach w ub. r. wzrost produkcji uległ przesunięciu z października na listopad w porównaniu do wzorca sezonowego z poprzednich lat. W efekcie odnotowano wyraźne zmniejszenie rocznej dynamiki produkcji w październiku oraz jej silniejszy od oczekiwań wzrost w listopadzie (por. MAKROpuls z 21.11.2016 i 19.12.2016). Po ustąpieniu tego efektu, tempo wzrostu produkcji powróciło w grudniu do poziomu zgodnego z krótkookresowym trendem. Silny wzrost składowej indeksu PMI dla zamówień ogółem w grudniu oraz wyniki badań koniunktury GUS sygnalizują dobre perspektywy dla produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach. Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w grudniu o 6,4% r/r wobec 6,6% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (6,9%) i powyżej konsensusu rynkowego (6,1%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w grudniu o 6,1% r/r wobec 7,4% w listopadzie. Głównym źródłem niższego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej było zmniejszenie dynamiki w kategorii "pozostałe" z -0,6% r/r w listopadzie do -8,4% w grudniu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po raz pierwszy od marca 2013 r. odnotowaną dodatnią dynamikę cen produktów uwzględnionych w ramach sprzedaży detalicznej (0,3% r/r wobec -0,7% w listopadzie). W całym IV kw. realna sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 6,0% r/r wobec wzrostu o 6,2% w III kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy stabilizacji dynamiki konsumpcji prywatnej w IV kw. względem III kw. (3,9% r/r). Dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej za IV kw. stanowią istotne ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w IV kw. nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego do 1,7% r/r w z 2,5% w III kw. Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie lekko pozytywny dla złotego i rentowności polskich obligacji" - ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski

"Dynamiki produkcji przemysłowej (2,3% r/r) i budowlano-montażowej (-8,0% r/r) w grudniu były wyraźnie lepsze od naszych prognoz, ale sprzedaż detaliczna wzrosła mniej niż się spodziewaliśmy. W sumie, dane wyglądają jednak dość optymistycznie, ponieważ sugerują, że poprawa koniunktury w Niemczech i pozostałych krajach strefy euro zaczyna się przekładać na ożywienie w polskim przemyśle, a spadek inwestycji zaczął już tracić na sile (stąd mniejsze spadki w budownictwie). Popyt konsumentów nie rośnie aż tak szybko jak sądziliśmy, ale naszym zdaniem wystarczająco, aby być głównym motorem wzrostu gospodarczego w I połowie 2017. Po publikacji grudniowych danych szacujemy, że wzrost PKB w IV kw. 2016 był nieco powyżej 2% r/r (wcześniej ocenialiśmy, że był lekko poniżej 2% r/r). W ostatnim kwartale 2016 najprawdopodobniej miał miejsce dołek mini-cyklu gospodarczego i w kolejnych kwartałach spodziewamy się stopniowego ożywienia gospodarki. Inflacja PPI wzrosła w grudniu do 3% r/r, najwyżej od sierpnia 2012, głównie pod wpływem presji kosztowej ze strony surowców. Pomimo rosnących wskaźników inflacji i sygnałów poprawy aktywności ekonomicznej nie spodziewamy się, aby polski bank centralny zaczął rozważać podwyżki stóp procentowych w niedługim czasie" - ekonomiści Banku Zachodniego WBK

"W grudniu produkcja przemysłowa wzrosła o 2,3% r/r wobec wzrostu o 3,3% r/r w listopadzie. Wyhamowanie rocznej dynamiki było spodziewane w związku z niekorzystnym efektem dni kalendarzowych w grudniu tego roku, jednak odczyt był lepszy od oczekiwań. Pozytywną niespodziankę produkcji sygnalizował już opublikowany na początku miesiąca wyższy odczyt indeksu PMI za grudzień. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja wzrosła o 3,9% r/r po wzroście o 3,0% r/r w październiku, co wskazuje na poprawę sytuacji w przemyśle. Potwierdził to miesięczny wzrost produkcji, który po odsezonowaniu wyniósł 1,6% m/m. Jest to drugi miesiąc z rzędu wyraźnego wzrostu produkcji po odsezonowaniu, co potwierdza przyspieszające momentum w polskim przemyśle. Zakres wzrostów w przemyśle jest jednak mniejszy niż przed miesiącem, gdyż wzrosty produkcji zanotowało 16 z 34 branż, podczas gdy w listopadzie produkcja rosła w 24 branżach. Wzrosty produkcji skoncentrowane były w branżach o wysokim udziale eksportu, co potwierdza utrzymujący się popyt zagraniczny na polskie towary. Sprzyja temu nie tylko dobra koniunktura u naszych głównych partnerów handlowych, ale też osłabienie złotego. Lepsze od oczekiwań były też dane o produkcji budowlano-montażowej, gdzie spadek wyhamował do 8% r/r wobec spadku o 12,8% w listopadzie. Po odsezonowaniu natomiast spadek w ujęciu rocznym wyniósł 9,8%, jednak w skali miesiąca wzrosła o 2,5% i był to drugi z rzędu wyraźny miesięczny przyrost produkcji budowlanej. Spadki zanotowano we wszystkich działach budownictwa, jednak uwagę zwraca, iż w najwolniejszym tempie spadała produkcja w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (-5,0% r/r). co może oznaczać stopniowe ujawnianie się inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. Uprawdopodabnia się więc scenariusz stopniowego wygasania spadków inwestycji w związku z opóźniającą się absorbcją środków unijnych. Dane o sprzedaży detalicznej potwierdziły mocną konsumpcje prywatna. W grudniu dynamika sprzedaży detalicznej wyniosła 6,4% r/r w ujęciu nominalnym i 6,1% r/r w ujęciu realnym. Wzrosty sprzedaży mają szeroki zakres i obejmują także sprzedaż dóbr trwałego użytku (samochody, odzież, obuwie, sprzęt AGD i RTV), co potwierdza fundamentalny charakter wzrostu konsumpcji. Jest ona wspierana przez poprawiająca się sytuacje na rynku pracy i rosnące stopniowo płace, a także wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Konsumpcja ma podstawy do dalszego wzrostu i w najbliższych kwartałach pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego. Odczyt indeksu PPI, który wzrósł w grudniu do 3,0% r/r potwierdził rosnącą presję na ceny producenta w związku z rosnącymi cenami surowców na rynkach międzynarodowych. Dane te wskazują na stopniową odbudowę koniunktury w końcówce ubiegłego roku. wzrost gospodarczy w 4Q wyhamował zatem prawdopodobnie w mniejszej skali niż wcześniejsze szacunki. W naszej ocenie opublikowane dane nie zmieniają oczekiwań co do stóp procentowych. Nawet jeśli poprawa koniunktury będzie utrzymana w kolejnych miesiącach, to tempo wzrostu gospodarczego nie przekroczy tempa potencjalnego" - ekonomiści Banku Millennium

"Choć roczne dynamiki wzrostu produkcji zarówno w przemyśle, jak i budownictwie nie kształtują się na spektakularnych poziomach, to dokładniejsza analiza danych wskazuje na wyraźną poprawę aktywności gospodarki w IV kw. 2016 r. wobec wyników z III kw. Roczne dynamiki wzrostu produkcji w grudniu były bowiem zaniżane przez negatywne efekty sezonowe (niższa liczba dni roboczych) oraz wysokie statystyczne bazy odniesienia (solidny wzrost aktywności szczególnie w przemyśle pod koniec 2015 r.).W grudniu zarówno w przemyśle, jak i budownictwie dane drugi miesiąc z rzędu zaskoczyły wyraźnie in plus. W grudniu 2016 r. odnotowano solidne wzrosty w ujęciu zmian miesięcznych, oczyszczonych z wahań sezonowych i co ważniejsze taka sytuacja miała miejsce po już bardzo dobrych wynikach listopadowych produkcji. Analizując dane uśrednione możemy w obu przypadkach wskazywać na bardzo wyraźne wybicie aktywności. W przypadku produkcji sprzedanej przemysłu najprawdopodobniej (póki co nie dysponujemy pełną strukturą danych dot. działów w przetwórstwie przemysłowym) najlepsze wyniki notowały działy o wysokim udziale produkcji eksportowej. W przypadku produkcji budowlanej, poprawę wskaźników notują wszystkie trzy grupy przedsiębiorstw, przy najsilniejszej poprawie wyników jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Taka sytuacja wskazuje na szanse na wyraźne już ograniczenie skali spadków inwestycji publicznych w IV kw. 2016 r. wobec wyników z pierwszych trzech kwartałów roku. Listopadowo - grudniowe dane dot. produkcji w przemyśle oraz budownictwie potwierdzają oczekiwania pozytywnych perspektyw dla krajowego wzrostu gospodarczego. Przed miesiącem wskazywaliśmy na wysokie ryzyko dużej zmienności danych (w poszczególnych miesiącach), niemniej: - bardzo dobre dane w dwóch miesiącach z rzędu, - korzystniejsze dane dot. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, - generalnie korzystna sytuacja w zakresie popytu zagranicznego, - sygnały stopniowego ożywienia inwestycji publicznych, dają zdecydowanie więcej pewności co do oczekiwań poprawy aktywności gospodarki. Te czynniki nie wpłyną raczej na przyspieszenie dynamiki wzrostu PKB w IV kw. 2016 r. względem wyniku za III kw. z uwagi na bardzo wysoką bazę odniesienia dla wyników IV kw., jednak stanowią istotne wsparcie dla oczekiwań ponownego wzrostu dynamiki PKB powyżej 3,0% r/r w trakcie 2017 r. Dynamika sprzedaży detalicznej lekko spowolniła w grudniu względem wysokiego wyniku za listopad. Taki efekt był przez nas oczekiwany w związku z wysoką bazą odniesienia dla wyników sprzedaży z grudnia 2015 r. (kiedy roczna dynamika realnej sprzedaży wzrosła do 7,0% wobec 5,7% w listopadzie). Jednocześnie skala spowolnienia dynamiki grudniowej sprzedaży w listopadzie okazała się słabsza od naszych założeń, co wobec wskazanego efektu wysokiej bazy odniesienia, wskazuje na drugi miesiąc z rzędu solidnego odczytu sprzedaży detalicznej. Już przy okazji listopadowej, silniejszej od oczekiwań sprzedaży detalicznej sformułowaliśmy hipotezę, że wyraźna poprawa wyników sprzedaży może być efektem opóźnionego w czasie pozytywnego wpływu skokowego wzrostu dochodów gospodarstw domowych. Grudniowe wyniki sprzedaży wydają się potwierdzać to przypuszczenie. Dotychczas dane dot. konsumpcji prywatnej wskazywały na skokową poprawę wyników sprzedaży i konsumpcji prywatnej, niemniej lekko rozczarowującą w porównaniu do skali wzrostu dochodów notowanych od II kw. 2016 r. Wygląda na to, że obecnie może postępować ?nadganianie" popytu konsumpcyjnego wobec wcześniejszego skokowego przyspieszenia dochodów. Daje to podstawy do oczekiwania kontynuacji wzrostu dynamiki konsumpcji prywatnej w IV kw. 2016 r. i tym samym ograniczenia ryzyka dalszego wyraźnego spowolnienia dynamiki PKB pod koniec 2016 r.Biorąc pod uwagę generalnie utrzymującą się korzystną sytuację na ryku pracy oraz utrzymującą się do połowy 2017 r. podwyższoną dynamikę dochodów właśnie z tytułu wypłaty świadczeń w ramach programu ?Rodzina 500+" oczekujemy utrzymania wyższej dynamiki sprzedaży detalicznej także w pierwszych miesiącach 2017 r." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska

"Rozwój sytuacji gospodarczej w ostatnim kwartale miał podobną sekwencję, jak w poprzednim: podczas gdy przemysł rozwijał się w wolniejszym tempie, sprzedaż detaliczna była mocna, głównie dzięki skutkom poluzowania fiskalnego. Jednakże najważniejszym czynnikiem jest spadek produkcji budowlanej 'jedynie' o 8% w grudniu, co pozwala na optymizm co do aktywności inwestycyjnej w ostatnim kwartale. Zapowiada to także, że gospodarka wkrótce odbije. Choć wzrost PKB w IV kw. 2016 był najprawdopodobniej przytłumiony (wg nas mógł wynieść blisko 2% r/r), w nadchodzących miesiącach powinniśmy odnotować poprawę aktywności gospodarczej. Spodziewamy się, że w tym roku wzrost wyniesie 3%. W I poł. 2017 r. konsumpcja prywatna powinna pozostać głównym filarem wzrostu. Skutki programu 500+ będą widoczne w I kw. 2017 r. i zaczną zanikać dopiero w II kw. 2017 r. Jednakże do tego czasu aktywność inwestycyjna powinna wzrosnąć i wspierać wzrost już w całej II poł. 2017 r., kierując ją w stronę wyższej trajektorii, prawdopodobnie wyraźnie powyżej 3% r/r. RPP prawdopodobnie utrzyma główną stopę procentową bez zmian. [?] Choć w II poł. 2017 r. mogą rosnąć oczekiwania co do podwyżek stóp, my nie spodziewamy się żadnych decyzji wcześniej niż w 2018 r." - analityk Erste Group Katarzyna Rzentarzewska

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem