Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisali porozumienie akcjonariuszy, stanowiące część dokumentacji transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao, podał ubezpieczyciel.

"Porozumienie akcjonariuszy zostało zawarte ze względu na fakt, iż zamiarem każdej ze stron jest: (i) budowanie długoterminowej wartości banku, (ii) prowadzenie wobec banku polityki zmierzającej do zapewnienia rozwoju, stabilności finansowej oraz skutecznego i ostrożnego zarządzania bankiem po zamknięciu transakcji nabycia akcji banku od UniCredit, oraz (iii) zapewnienie należytych standardów ładu korporacyjnego banku" - czytamy w komunikacie.

Istotą porozumienia jest określenie zasad współpracy PZU i PFR po realizacji nabycia akcji Pekao od UniCredit oraz praw i obowiązków stron jako akcjonariuszy banku, w szczególności w zakresie ustalania sposobu wspólnego wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji banku, a także prowadzenia przez Strony wspólnej długoterminowej polityki w zakresie działalności banku dla osiągnięcia wskazanych powyżej celów, podano także.

"W szczególności strony zobowiązały się wobec siebie do głosowania 'za' podejmowaniem uchwał o podziale zysku i wypłacie dywidendy, na zasadach i w granicach określonych mającymi zastosowanie przepisami prawa i rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgodnie z dotychczasową praktyką banku" - czytamy dalej.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w porozumieniu, w sytuacji gdy porozumienie co do sposobu wykonywania prawa głosu nie zostanie osiągnięte między stronami, to PZU będzie określać sposób głosowania, zaś PFR będzie miało obowiązek głosować zgodnie ze stanowiskiem PZU, wskazano także.

"Poza kwestiami dotyczącymi wykonywania prawa głosu z posiadanych przez strony akcji banku, porozumienie akcjonariuszy zawiera także wzajemne zobowiązania stron zmierzające do ograniczenia możliwości rozporządzania przez każdą ze stron posiadanymi akcjami banku, a także umowne prawo pierwszeństwa, w przypadku, gdy którakolwiek ze stron będzie zamierzała zbyć wszystkie lub jakiekolwiek akcje banku posiadane przez taką stronę oraz prawo strony do wykonania odkupu akcji posiadanych przez drugą stronę, która rozwiązała lub wypowiedziała porozumienie akcjonariuszy" - napisano też w komunikacie.

Porozumienie przewiduje także zasady współpracy i wzajemne relacje pomiędzy stronami a podmiotem udzielającym PFR finansowania dla celów realizacji nabycia akcji Pekao od UniCredit.

"PZU SA i PFR podejmą także negocjacje w celu zawarcia dodatkowego trójstronnego porozumienia z tym podmiotem, doprecyzowującego ich wzajemne relacje w kontekście treści porozumienia akcjonariuszy i dokumentacji finansowania dla PFR. W przypadku zawarcia tego trójstronnego porozumienia PZU SA przekaże odrębny raport bieżący w tym zakresie" - zapowiedziało także PZU.

Porozumienie akcjonariuszy wchodzi w życie z dniem realizacji pierwszego etapu nabycia przez strony akcji Banku Pekao, w ramach którego strony bezpośrednio i pośrednio nabędą akcje reprezentujące ok. 30% ogólnej liczby głosów.

Co do zasady porozumienie akcjonariuszy zostało zawarte na czas określony 5 lat od momentu wejścia w życie porozumienia, a w okresie 12 miesięcy od jego wejście w życie nie może ono zostać rozwiązane ani wypowiedziane przez żadną ze stron.

Na początku grudnia 2016 r. PZU i PFR podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. Umowa wejdzie w życie, jeśli do 8 grudnia 2017 r. ziści się szereg warunków zawieszających.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem