Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła działalność Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolska SKOK) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy, podała Komisja.

"Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest związany z faktem, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

Z ustaleń zarządcy komisarycznego, ustanowionego 18 maja ub. roku wynika, że Wielkopolska SKOK posiadała na dzień 17 maja 2016 r. fundusze własne w wysokości (-) 62,59 mln zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 18,68%, co oznacza głęboką niewypłacalność, podkreśliła Komisja.

KNF podała, że w związku z tym iż Kasa Krajowa w listopadzie ub. roku odmówiła udzielenia pomocy stabilizacyjnej w formie objęcia udziałów, Komisja - realizując normę kompetencyjną wynikającą z ustawy o SKOK, w celu wyjaśnienia możliwości podjęcia dalszych działań restrukturyzacyjnych Wielkopolskiej SKOK - wszczęła postępowanie administracyjne w celu zbadania możliwości jej przejęcia przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub możliwości przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań Wielkopolskiej SKOK.

Jednak 10 stycznia 2017 r. KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia Wielkopolskiej SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i jednogłośnie zdecydowała o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w tym przedmiocie.

W odpowiedzi na ogłoszenie KNF skierowane do banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK (zgłoszenia KNF przyjmowała do 24 stycznia br), nie zgłosił się też żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia Wielkopolskiej SKOK.

"Wyczerpane zostały zatem możliwe do zastosowania przez KNF formy restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK" - czytamy dalej.

W piśmie z 31 stycznia br. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, do którego KNF skierowała informację nt. zagrożenia upadłością Wielkopolska SKOK poinformował, że w jego ocenie, nie zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego.

"W związku z głęboką niewypłacalnością Wielkopolskiej SKOK ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji - z uwagi na odmowę udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie Wielkopolskiej SKOK - jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności tej kasy i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG" - czytamy także w komunikacie.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Według sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2016 r., Wielkopolska SKOK posiadała fundusze własne w wysokości (-) 68,58 mln zł i wykazywała bieżący wynik finansowy w wysokości (-) 71,04 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 16,04 mln zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 89,79 tys. członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301,74 mln zł.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.