Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.02.2017 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów Banku Pekao spadł do 43,7% na koniec 2016 r. wobec 45,6% rok wcześniej, przy wzroście dochodów o 4,2% r/r i spadku kosztów o 0,2% r/r, podała instytucja.

Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w 2016 r. wyniosły 7 347,2 mln zł i były wyższe niż w 2015 r. o 288,6 mln zł, tj. 4,1%, dzięki zarówno wyższemu wynikowi z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem oraz wyższemu wynikowi pozaodsetkowemu, podano w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w 2016 r. wyniósł 4 437,4 mln zł i był wyższy o 205,1 mln zł, tj. 4,8% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2015 r. dzięki wyższym wolumenom.

"Wynik pozaodsetkowy grupy osiągnięty w 2016 r. wyniósł 2 909,8 mln zł i był wyższy o 83,5 mln zł, tj. 3%, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2015 r., dzięki wyższemu wynikowi z działalności handlowej, wynikającemu również z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. oraz dzięki wyższym pozostałym przychodom i kosztom operacyjnym netto, wspartym przez sprzedaż wierzytelności kredytowych, z wynikiem z tytułu prowizji i opłat niższym o 2,3% w porównaniu do 2015 r. głównie z powodu presji na prowizje związane z rynkiem kapitałowym" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w 2016 r. wyniósł 1 959 mln zł i był niższy o 46,5 mln zł, tj. 2,3% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2015 r., głównie ze względu na niższe prowizje związane z działalnością na rynku funduszy inwestycyjnych.

"Solidną strukturę płynnościową grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 88,9% na koniec grudnia 2016 r. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów odzwierciedlonym łącznym współczynnikiem kapitałowym wynoszącym 17,6% (Bazylea III), na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy" - czytamy także.

Koszty z działalności operacyjnej osiągnięte w 2016 r. wyniosły 3 211,9 mln zł, co oznacza spadek o 7,8 mln zł tj. 0,2% w porównaniu do 2015 r.

Bank podał, że opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych w 2016 r. wyniosły 262,9 mln zł i były niższe o 11,5 mln zł tj. 4,2% niż w 2015 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych wyniósł 449,5 mln zł, zaś jednorazowe obciążenia, wynikające z bankructwa Banku Spółdzielczego w Nadarzynie zostały dodatkowo obciążone jednorazową nadzwyczajną wpłatą na rzecz BFG w wysokości 16,6 mln zł, z przeznaczeniem na wypłatę środków gwarantowanych deponentom tego banku.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty wyniósł 500,6 mln zł w ub. roku i był niższy o 16,9 mln zł tj. 3,3% niż w 2015 r.

Wskaźnik koszty do dochodów w 2016 r. wyniósł 43,7% wobec 45,6% w 2015 r.

"Systematyczne usprawnianie procesów oraz skuteczne zarządzanie kosztami umożliwiło nam utrzymanie kosztów operacyjnych bez zmian, co pozwoliło na dalszą poprawę współczynnika kosztów do dochodów do poziomu 43,7%. Jakość naszego portfela kredytowego pozostaje punktem odniesienia dla sektora, a nasz koszt ryzyka kredytowego znajduje się wśród najniższych" - napisał prezes Luigi Lovaglio w liście do akcjonariuszy.

Na koniec grudnia 2016 roku zwrot z aktywów (ROA) grupy wyniósł 1,4% i był na tym samym poziomie jak na koniec grudnia 2015 roku.

Bank osiągnął w ub. roku zwrot na kapitale (ROE) wysokości 9,8%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,6%.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem