Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kleba Invest dokonał przydziału 3 000 obligacji serii Y o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 3 mln zł, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Żółtka na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU, podało PZU.

Enea, po spełnieniu ostatniego z czterech warunków zawieszających umowy warunkowej, jest "o krok" od finalizacji przejęcia 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Medicalgorithmics wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym umowę aliansu strategicznego z 3 lipca 2014 r., zawartą ze spółką Wipro Limited z siedzibą w Indiach, podał Medicalgorithmics.

Stalprodukt odnotował 75,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 50,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea otrzymała informację o spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających umowy warunkowej zakupu 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, podała spółka.

Tauron Sprzedaż, spółka zależna Tauron Polska Energia, złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów, PM OZE), podał Tauron. Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów będzie uniknięcie przez spółkę zależną straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi, a ceną rynkową zielonych certyfikatów, która wyniosłaby ok. 343 mln zł netto.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę Ursus karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, podał urząd.

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wzrósł o 1 pkt proc. r/r do 13% na koniec 2016 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w ub.r. nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 73% obrotów (spadek o 1 pkt proc. r/r), podała giełda.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Graal na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 marca 2017 r., podała Komisja.

Tatry Mountain Resorts (TMR) odnotował 3,06 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016, tj. od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r., wobec 0,68 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy ponownie tymczasowo wstrzymał produkcję na polu Chouech Es Saida w Tunezji z powodu nielegalnego strajku okupacyjnego obiektu, a także zapowiedzi strajku obejmującego wstrzymanie produkcji, podała spółka.

Wyniki badań II fazy innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA Pharmeny zostały ocenione pozytywnie na branżowej konferencji naukowej, podała spółka.

Impel będzie rekomendował niewypłacanie dywidendy za 2016 r., podała spółka.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) podpisała umowę z Newagiem na dostawę 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z ich utrzymaniem, za 266,97 mln zł, podał Newag.

CCC spodziewa się "delikatnej" poprawy marży w tym roku, ale bez "spektakularnych wzrostów, poinformował wiceprezes Marcin Czyczerski.

MOL odnotował 43,46 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 435,3 mld HUF straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC pozostaje w ramach polityki dywidendowej, obecnie za wcześnie jest mówić o konkretnej rekomendacji odnośnie podziału zysku za 2016 r., poinformował prezes spółki Dariusz Miłek.

Atal wprowadził do oferty kolejne 51 mieszkań na osiedlu Nowy Targówek w Warszawie, podała spółka. Planowany termin oddania ich do użytku to IV kw. 2018 r.

Emperia Holding otworzy łącznie 90 nowych placówek w 2017 roku, zapowiedział prezes Dariusza Kalinowskiego. Spółka planuje w najbliższych dniach otworzyć pierwszy sklep w nowym formacie - convencience.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oczekuje debiutów pierwszych spółek z Białorusi na GPW już w tym roku, wynika z wypowiedzi prezes Małgorzaty Zaleskiej.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że jeszcze w I półroczu powinna pojawić się zwiększona fala debiutów spółek, poinformowała prezes GPW Małgorzata Zaleska.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał przedterminowego wykupu 100 000 tj. wszystkich obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej wysokości 100 mln zł, podała instytucja.

Polityka dywidendowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pozostaje niezmieniona, poinformował wiceprezes Paweł Dziekoński.

Warszawski parkiet jest w fazie hossy, ocenia prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Małgorzata Zaleska.

Kruk ocenia, że w tym roku jego inwestycje w zakup portfeli wierzytelności sięgną co najmniej 1 mld zł, poinformował prezes Piotr Krupa. Grupa nie wyklucza też akwizycji na rynku włoskim, hiszpańskim i niemieckim.

Dom Development ocenia, że nabycie segmentu deweloperskiego Euro Stylu jest prawdopodobne i pozwoli w przyszłości na sprzedaż 1 000 mieszkań na rynku trójmiejskim. Jednocześnie spółka chce zwiększać sprzedaż we Wrocławiu dzięki rozpoczęciu nowych projektów, poinformowali członkowie zarządu.

Dom Development spodziewa się "zdecydowanego" wzrostu zysku netto w 2017 r. w stosunku do poprzedniego roku, gdy odnotował 125,7 mln zł zysku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zapewni finansowanie kontraktu Unibep o wartości 34,3 mln euro, poinformował bank. Unibep wybuduje w Mińsku na Białorusi centrum tenisowe wraz z dodatkową infrastrukturą w ramach kontraktu zawartego z przedsiębiorstwem komunalnym Akwa-Minsk, podano również.

PKN Orlen rozpoczął projekt wyposażania stacji paliw w turbiny wiatrowe o mocy 20-40 kW, podała spółka. W planach jest również pilotażowa instalacja magazynowania energii.

Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - podpisał z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa aneks do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, zwiększający wartość umowy do 4 470 mln zł netto i wydłużający termin wykonania o 8 miesięcy - do listopada 2019 r., podał Tauron. Zaawansowanie budowy wynosi obecnie ok. 31,8%.

Asbis chce realizować rentowny wzrost przychodów i uzyskać dynamikę zysku netto wyższą niż sprzedaży w tym roku, poinformował prezes Sergei Kostevitch. Spółka planuje publikację tegorocznych prognoz pod koniec marca.

Banki udzieliły łącznie 41,9 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 9,78 mld zł w IV kwartale ub.r. W porównaniu do poprzedniego kwartału oznacza to wzrost wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych o 1,07%, natomiast ich liczby - spadek o 1,67%, wynika z raportu AMRON-SARFIN.

Pfleiderer Group pracuje nad pozyskaniem rozwiązania refinansującego obligacje oraz kredyty i podtrzymuje plany dotyczące przedterminowego wykupu obligacji, poinformowała spółka.

Olympic Entertainment Group odnotowała 5,63 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 6,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Midven podpisał z akcjonariuszami Arts Alliance list intencyjny dotyczący zamiaru objęcia 90% nowej emisji akcji Arts Alliance, podał Midven. Planowana inwestycja ma na celu realizowanie inwestycji w gry komputerowe i mobilne za pośrednictwem Arts Alliance, podano także.

Campa Sp. z o.o. złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Mediatel, będącej spółką zależną od Hawe, podało Hawe.

Echo Investment podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia programu publicznych emisji obligacji o wartości do 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, podała spółka.

Kruk chce osiągnąć wzrost zysku na akcję (EPS) o co najmniej 15% rocznie i ROE na poziomie przynajmniej 20% w aktualizacji strategii na lata 2015-2019, podała spółka.

MOL prognozuje, że w 2017 r. wypracuje oczyszczony wynik EBITDA w wysokości co najmniej 2 mld USD, a nakłady inwestycyjne wyniosą do 1,2 mld USD na wzrost organiczny, podała spółka.

Wasko odnotowało 1,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 7,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dom Development wnioskuje o przeznaczenie kwoty 125,585 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5,05 zł na akcję, podała spółka.

Dom Development odnotował 125,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 80,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC odnotowało 186,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 105,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

WDX odnotował 3,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk odnotował 248,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 204,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kernel Holding odnotował 95,4 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2016/2017 wobec 116,5 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowała 27,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 24,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asbis Enterprises odnotował 2,63 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 2,04 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Emperia Holding odnotowała 17,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 11,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 131,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 121,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem