Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Asseco Business Solutions pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, który zakłada m.in. wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,27 zł na akcję, podała spółka.

Jednostkowy wynik finansowy netto Konsorcjum Stali wyniósł 43 513 tys. zł w 2016 r., co stanowi wzrost o 24 764 zł w ujęciu rocznym, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Bytom odnotował 12,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 12,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action w restrukturyzacji miał 156,8 mln zł straty netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 3 158,9 mln zł w 2016 r.,według wstępnych danych, podała spółka.

Bytom ocenia potencjał wzrostu przychodów do co najmniej 200 mln zł, poinformował prezes Michał Wójcik.

Akcjonariusze Stelmetu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015/2016 (rozpoczynającym się 1 października 2015 r. i zakończonym 30 września 2016 r.) , podała spółka.

Grupa K2 Internet szacuje zysk netto na poziomie 0,4 mln zł, EBIT na poziomie 0,7 mln zł i EBITDA w wysokości 5,5 mln zł w 2016 r., podała spółka. Wcześniej szacowano 0,8 mln zł zysku netto, 1,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej i 6 mln zł EBITDA.

Wydane postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o umorzeniu postępowania sanacyjnego Alma Market w restrukturyzacji, nie uzyskało przymiotu prawomocności pomimo upływu dwóch tygodni od jego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - z uwagi na fakt, że do sądu wpłynęło zażalenie wierzyciela na to postanowienie, podała spółka.

Grupa kapitałowa IMS miała szacunkowo 43,2 mln zł przychodów, 7,5 mln zł EBIT, 10,9 mln zł EBITDA i 5,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 roku, podała spółka.

Enea kupiła 100% akcji Engie Energia Polska (EEP), która jest właścicielem Elektrowni Połaniec za wstępną cenę 1 264 159 355 zł, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza obniżyć koszty jednostkowe poszukiwań i rozpoznania złóż węglowodorów "o więcej niż połowę", poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) obserwuje duże zainteresowanie usługą biletową magazynowania gazu i spodziewa się w najbliższym czasie podpisania pierwszych umów, poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak.

Torpol szacuje, że według wstępnych danych przychody grupy kapitałowej spadły do 770,2 mln zł, zaś zysk netto sięgnął 10,1 mln zł w 2016 roku wobec 32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza aplikować o przyznanie całej dostępnej przepustowości planowanego połączenia gazociągowego Norwegia-Dania- Polska, tzw. korytarza norweskiego, i nie wyklucza inwestycji w ten projekt, jeśli będzie taka potrzeba, poinformowali członkowie zarządu.

Prospekt emisyjny Griffin Premium RE.. został zatwierdzony przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego (AFM), a następnie notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w celu jego paszportowania do Polski, podała spółka.

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 591,89 mln zł, tj. 98% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2016 roku. Oznacza to wypłatę 4,53 zł dywidendy na akcję, podał Bank Handlowy.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Główny Instytut Górnictwa (GIG) podpisały w Katowicach list intencyjny dotyczący wspólnego programu badawczego na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii eksploatacji węgla oraz rewitalizacji terenów pogórniczych, podała JSW. W maju br. powinny być gotowe cele i harmonogram działań dotyczących współpracy.

Grupa WP zakłada, że tegoroczne przychody z tytułu e-commerce zrównają się z przychodami reklamowymi, poinformował prezes Jacek Świderski. Grupa pracuje nad poprawą efektywności segmentu telewizja i podróże.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na odwołanie Małgorzaty Zaleskiej z funkcji prezesa zarządu GPW, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) polegającej na powołaniu Jacka Fotka na stanowisko wiceprezesa zarządu GPW, podała KNF.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 62,3 mln zł w lutym br., co oznacza wzrost o 28% r/r, podała spółka. Narastająco w dwóch pierwszych miesiącach roku 2017 Auto Partner odnotował 31% wzrostu sprzedaży do 123 mln zł, podano także.

Mercor rozszerzył ofertę produktową o innowacyjną płytę krzemianowo-wapniową mcr Silboard, z potencjałem nawet kilkudziesięciu zastosowań, poinformowała spółka. Sprzedaż płyty jest obecnie rozwijana na rynku polskim, a grupa docelowo planuje sprzedaż płyty zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych, podano także.

Columbus Energy rozpoczął dziś swoją pierwszą publiczną ofertę obligacji o wartości do 5 mln zł, poinformował prezes Dawid Zieliński. Celem emisji jest sfinansowanie montażu ok. 400 instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego.

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w lutym 2017 r. wyniosło 2 799 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 9 052 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc.

PAK KWB Konin - spółka zależna od ZE PAK - otrzymała decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) z 10 marca 2017 r. odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo". PAK KWB Konin zapowiada złożenie od przedmiotowej decyzji stosownego odwołania, podał ZE PAK.

Vistula Group chce utrzymać 2-cyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży w 2017 r. Ze względu na silną konkurencję cenową na rynku wyzwaniem będzie obrona marży brutto na sprzedaży tak, by nie spadła o więcej niż 1 pkt proc. w stosunku do roku 2016, poinformował prezes Grzegorz Pilch.

Choć filarem strategii Vistula Group jest rozwój organiczny, to spółka coraz aktywniej poszukuje projektów akwizycyjnych. W obszarze zainteresowań Vistuli są projekty detaliczne o rozpoznawalnych markach, poinformował prezes Grzegorz Pilch.

Celem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) jest - w świetle nowej strategii - m.in. efektywna realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych, podała spółka. W obszarze tym spółka zainwestuje ok. 680 mln zł w latach 2017-2022.

ING Bank Śląski organizuje 12 i 13 maja br. globalny hackathon Grupy ING z udziałem programistów i ekspertów ING z całego świata, mając na celu wypracowanie innowacyjnych usług i narzędzi, które mają ułatwiać życie klientom ING, podał bank.

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada m.in. wzrost dostępnych pojemności magazynowych, podała spółka w prezentacji. Będzie to realizować m.in. przez kontynuację projektu rozbudowy Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo.

Redan przeprowadził test na utratę wartości aktywów finansowych w postaci udziałów w spółce zależnej Top Secret Sp. z o.o. i zdecydował o odpisie aktualizującym wartość udziałów w Top Secret w wysokości 10,3 mln zł oraz o rozwiązaniu aktywa na podatek odroczony w Top Secret Sp. z o.o., co pomniejszy zysk netto za ub. rok o kwotę 1,3 mln zł, podała spółka.

GetBack przydzielił obligacje serii VA i VB o łącznej wartości nominalnej 24,43 mln zł, podała spółka.

Bioton zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie projektu "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania krótko- i długodziałających analogów insuliny mających zastosowanie w terapii cukrzycy", poinformowała spółka. Wartość dofinansowania nie przekroczy 20,99 mln zł, podano także.

Ewentualne niepowodzenie wezwania na akcje Integer.pl, które ogłosiły fundusze z Grupy Advent i Rafał Brzoska, może spowodować ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności przez spółkę w okresie następnych 12 miesięcy, podał Integer.pl.

Mostostal Kraków (spółka w 100% zależna od Budimeksu) podpisał z Budimeksem i Tecnicas Reunidas (prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Budimex SA, Tecnicas Reunidas SA - Turów Spółka Cywilna) umowę na montaż budynku kotłowni wraz z nawą nawęglania i podgrzewacza powietrza, w ramach zadania: "Budowa 'pod klucz' nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna", za 68,24 mln zł netto, podał Budimex.

ZM Ropczyce odnotowały 25,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 13,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Idea Banku, stosując się do otrzymanego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zaproponował przeznaczenie całości zysku za 2016 r. na podwyższenie kapitału zapasowego, podał bank.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z Qatar Liquefied Gas Company Limited 3 (Qatargas) umowę dodatkową, do wcześniejszej umowy długoterminowej, zakładającą zwiększenie dostaw LNG do terminalu w Świnoujściu w latach 2018-2034 do 2 mln ton rocznie (2,17 mln ton w latach 2018-2020), podała spółka. Dostawy LNG realizowane w ramach nowej umowy zwiększą dywersyfikację kierunków dostaw gazu w portfelu PGNiG.

Vistula odnotowała 19,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 12,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa WP odnotowała 53,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 4,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Tauron Polska Energia podjął uchwałę w sprawie skierowania wniosku do zwyczajnego walnego zgromadzenia o pokrycie straty netto spółki za rok obrotowy 2016, wynoszącej 166,25 mln zł, z kapitału zapasowego. Jednocześnie zarząd postanowił nie rekomendować ZWZ podjęcia decyzji o użyciu kapitału zapasowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy za 2016 r.

Lubelski Węgiel Bogdanka miała 1 786,27 mln zł zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 606,54 mln zł EBITDA, 237 mln zł EBIT i 181,99 mln zł zysku netto w 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Enea miała 11 256 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, 2 328 mln zł EBITDA, 1 119 mln zł EBIT i 849 mln zł zysku netto w 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Rafał Antczak zrezygnował z funkcji prezesa zarządu GPW z powodów osobistych, podała giełda.

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada zwiększenie łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego w obrocie hurtowym o 7% do 178 TWh w 2022 r. wobec 166 TWh zakładanych na ten rok, podała spółka.

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada wzrost wolumenu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej o 20% do 18 TWh w 2022 r. wobec 15 TWh w 2017 r., podała spółka.

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada wzrost wolumenu dystrybucji gazu ziemnego o 16% do 12,3 mld m3 w 2022 r. wobec 10,6 mld m3 przewidywanych w tym roku, podała spółka.

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada m.in. zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów węglowodorów o 35% do 1 208 mln boe w 2022 r. i wzrost wydobycia węglowodorów o 41% do 55 mln boe w tym czasie, podała spółka w prezentacji.

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada wypracowanie ok. 33,7 mld zł skumulowanego wyniku EBITDA w latach 2017-2022, czyli ok. 5,6 mld zł EBITDA średniorocznie; przewiduje także dalszy wzrost do ok. 9,2 mld zł EBITDA średniorocznie w latach 2023-2026, podała spółka. Założenia te uwzględniają utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej.

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada ponad 34 mld zł nakładów inwestycyjnych w latach 2017-2022, przy czym średnioroczny capex wyniesie ok. 5,7 mld zł, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem