Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Bank Polska odnotował 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 114,87 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto z działalności zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 11,72 mln zł w 2016 r. wobec 71,3 mln zł zysku w 2015 r.

31 marca 2016 r. bank sprzedał 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska na rzecz Raiffeisen Bank International AG.

"Zakres działalności, który został zbyty w wyniku powyżej opisanej transakcji, stanowił odrębną, ważną linię działalności Grupy, dlatego też został zaklasyfikowany do działalności zaniechanej" - czytamy w raporcie.

Raiffeisen-Leasing Polska został następnie zbyty - w końcu ub.r. - na rzecz PKO Banku Polskiego.

"Na wynik Grupy z działalności kontynuowanej miały wpływ głównie następujące czynniki:

* wzrost dochodów z działalności operacyjnej o 10,8%, tj. o 167,4 mln zł, r./r. do poziomu 1,7 mld zł w 2016 r., głównie z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., która wygenerowała dochód w wysokości 80,6 mln zł oraz wzrostu wyniku odsetkowego o 82,8 mln zł, tj. 8,8%;

* odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe w wysokości 176,2 mln zł, tj. wyższe o 12,7% w stosunku do wyniku 2015 r.;

* spadek kosztów administracyjnych o 9,9% r./r. dzięki kontynuacji działań oszczędnościowych oraz mniejszemu obciążeniu dodatkowymi składkami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG);

* nowo wprowadzony podatek od instytucji finansowych w wysokości 148,8 mln zł za 11 miesięcy 2016 r.

* obciążenie wyniku Banku kwotą 75,9 mln zł z tytułu należności spornych dotyczących rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłoszonym w grudniu 2016 r.

* odpis wartości firmy na kwotę 33 mln zł i marki ?Polbank" na kwotę 86,0 mln zł, który miał negatywny wpływ na zysk netto Grupy i Banku w wysokości 102,6 mln zł" - czytamy dalej w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 019,19 mln zł wobec 936,34 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 587,9 mln zł wobec 573,96 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 53,26 mld zł na koniec 2016 r. wobec 61,9 mld na koniec 2015 r.

"Na koniec 2016 r. aktywa Grupy wyniosły 53,3 mld zł i były o 14% niższe w stosunku do roku poprzedniego, na co wpływ miała przede wszystkim sprzedaż spółki leasingowej. Z tego samego powodu obniżyła się wartość kredytów dla klientów o 14% w ujęciu rocznym do 33,9 mld zł, natomiast wolumen depozytów klientów spadł rok do roku o 4% do 36,3 mld zł" - napisał prezes Piotr Czarnecki w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 162,82 mln zł wobec 160,08 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na wynik Banku w 2016 r. poza czynnikami opisanymi powyżej w wyjaśnieniu wyniku Grupy istotny wpływ miała sprzedaż 100% udziałów w Raiffeisen-Leasing Polska S.A., z której wynik brutto wyniósł 202,3 mln zł" - wskazano w raporcie.

W 2016 r. Grupa odnotowała spadek ogólnych kosztów administracyjnych o 9,9% r/r oraz poprawę wskaźnika kosztów do dochodów do

72,9%. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości utrzymał się na stabilnym poziomie 7,9%.

Ub.r. to także spadek poziomu kredytów i pożyczek udzielonych klientom do 33,9 mld zł, tj. o 13,6% r/r (efekt sprzedaży RLPL). Wolumen depozytów o 3,8% r/r do 36,3 mld zł.

Wskaźnik Kredyty/Depozyty ukształtował się na poziomie 93,1% dla banku i 93,2% dla Grupy, podano także w raporcie.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł w ub.r. 16,7%, współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 - 16,05%.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem