Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 30,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 49,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AmRest Holdings SE podpisał wstępne wiążące porozumienie z KFC France określającego główne warunki, na jakich AmRest nabędzie 42 restauracji KFC (Biznes KFC) prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne, podał AmRest. Cena zakupu będzie uzależniona od wyniku badania due diligence, które przeprowadzi AmRest.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z cofnięciem pozwu przez Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w którym domagano się zasądzenia od Budimeksu, Mostostalu Warszawa oraz trzeciej firmy solidarnie 539,96 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania za zmowę cenową w przetargu, podały spółki.

Trakcja PRKiI, w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą następujące spółki zależne: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów, Dalba oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Białystok, podjęła decyzję o konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość tego aktywa w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości ok. 11,8 mln zł, podała spółka.

Zarząd AAT Holding podjął decyzję odnośnie rekomendowania wypłaty dywidendy wysokości 3,2 mln zł, tj, 0,4 zł na jedną akcję, zaś pozostałą część zysku, wypracowanego w 2016 roku chce przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w lutym 2017 r. wyniosła 22 025 ton wobec 27 268 ton rok wcześniej i 29 035 ton w styczniu br., podała spółka. Oznacza to odpowiednio: spadek o 19,2% r/r i o 24,1% m/m.

Akcjonariusze PZU zdecydują o emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym o wartości nie wyższej niż 3 mld zł podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 12 kwietnia, wynika z projektów uchwał NWZ.

Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę, na mocy której członek rady, Jarosław Grzywiński, został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące począwszy od 15 marca 2017 r., podała spółka.

Hospital Service Company, spółka zależna Impela, otrzymała decyzję ws. podatku VAT za 2014 r., która określa dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 14,55 mln zł, podał Impel. Spółka nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w decyzji i planuje wniesienie odwołania.

Benefit Systems podpisał z Pocztą Polską umowę, której przedmiotem jest zapewnienie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Poczty i ich rodzin w ramach programu MultiSport. Wartość umowy to maksymalnie 28,13 mln zł, podał Benefit.

Grupa kapitałowa Action w restrukturyzacji miała szacunkowo 140 mln zł obrotów w lutym, podała spółka.

PKO Bank Hipoteczny obecnie jest w trakcie road-show wśród inwestorów zagranicznych w związku z planami benchmarkowej emisji listów zastawnych w euro na kwotę min. 500 mln euro. Ponadto Grupa PKO Banku Polskiego chce w II-III kw. zaoferować kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej na okres maksymalnie 5-7 lat, poinformował prezes PKO BH Rafał Kozłowski.

Rada nadzorcza Taurona Polskiej Energii powołała zarząd V kadencji z Filipem Grzegorczykiem jako prezesem, podała spółka. Z ubiegania się o wybór do składu zarządu zrezygnował wiceprezes Piotr Zawistowski.

Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę o stosowaniu w granicach swoich kompetencji zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w kwestii zatrzymanie przez bank całości zysku wypracowanego w 2016 roku.

Netia podłączy ponad 900 szkół do szybkiego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) do września przyszłego roku, podał resort cyfryzacji.

Enea zdecyduje w sprawie modernizacji bloku nr 5 Elektrowni Połaniec oraz wykorzystania terenu przy kopalni Bogdanka, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Akcjonariusze Pragma Inkaso zdecydowali o emisji do 50 tys. obligacji serii F o łącznej wartości do 5 mln zł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Griffin Premium RE.., którego oferta publiczna akcji rozpoczęła się dziś, w przyszłości nie ograniczy się do inwestycji w obiekty realizowane w ramach Grupy Echo, wynika z wypowiedzi prezes Doroty Wysokińskiej-Kuzdry.

Przejęcie Elektrowni Połaniec poprawi pozycję rynkową Grupy Enea. Spółka liczy też na podtrzymanie poziomu EBITDA, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

PZU oczekuje, że w bieżącym roku nastąpi odwrócenie negatywnego trendu w ubezpieczeniach komunikacyjnych i ten segment działalności uzyska rentowność mierzoną wskaźnikiem mieszanym, poinformował prezes Michał Krupiński.

PZU planuje przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych na przełomie II i III kwartału tego roku. Spółka chce, by emisja zbiegła się w czasie ze sfinalizowaniem transakcji przejęcia akcji Banku Pekao, poinformował członek zarządu Tomasz Kulik.

Echo Investment ma umowę przedwstępną na sprzedaż biurowca West Link we Wrocławiu na rzecz Griffin Premium RE - nowej platformy stworzonej przez Griffin Real Estate, poinformowała spółka. Platforma zainwestuje również w projekty komercyjne Echo Investment w Warszawie - dwa etapy inwestycji przy ul. Beethovena i jeden budynek w Browarach Warszawskich, podano także.

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla piątego etapu Bronowice Residence w Krakowie, a klienci odebrali już niemal wszystkie lokale, poinformowała spółka.

Vivid Games oczekuje, że rekordowe portfolio tytułów gier przełoży się na wyniki finansowe, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

Decyzje inwestycyjne dotyczące zaangażowania konkretnych podmiotów w Polską Grupę Górniczą (PGG) połączoną z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) zapadną w tym tygodniu, zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Dostosowanie bloków energetycznych Elektrowni Połaniec do wymogów konkluzji BAT będzie wymagało nakładów 100 mln zł przez 3 lata, poinformował wiceprezes Enei Mikołaj Franzkowiak.

PZU spodziewa się w tym roku poprawy wyników z działalności inwestycyjnej, poinformował prezes Michał Krupiński.

PZU chce wypłacić dywidendę wysokości znacząco wyższej niż 50% zysku wypracowanego w 2016 roku, poinformował prezes Michał Krupiński.

i2 Development chce pozyskać 10 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji serii D, poinformowała spółka. Zapisy na obligacje ruszyły 15 marca, a papiery oferuje Michael / Ström Dom Maklerski, podano także.

MLP Group planuje w tym roku kolejne inwestycje w Polsce, w Niemczech i w Rumunii - obecnie analizuje oferty nabycia nieruchomości gruntowych w tych państwach, poinformował prezes Radosław T. Krochta. MLP Group rozważa też możliwość uruchomienia programu emisji obligacji korporacyjnych w celu sfinansowania zakupów w Niemczech i Rumunii, dodał prezes.

CI Games wyda mobilną wersję gry "Sniper Ghost Warrior" w formacie free-to-play w II kw. br., podała spółka. W tym tygodniu rozpocznie się soft launch tytułu na jednym z reprezentatywnych rynków.

Vivid Games odnotował 3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przygotowania do pierwotnej oferty publicznej i debiutu Raiffeisen Bank Polska na GPW rozpoczęły się w styczniu br., podał Raiffeisen Bank International (RBI).

Fortuna Entertainment Group przejmie rumuńskie spółki Bet Active Concept S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. i Slot Arena S.R.L. od Fortbet Holdings Limited, większościowego udziałowca Fortuny i spółki zależnej Penta Investment Group, podała spółka. Szacowana wartość transakcji to 47 mln euro.

Studium ewaluacyjne (scoping study) potwierdziło potencjał techniczny i ekonomiczny inwestycji w budowę kopalni na terenie projektu Dębieńsko, podało Prairie Mining Limited. Koszt zainwestowanego kapitału wyniesie 197 USD na 1 tonę rocznej produkcji, a średnioroczna EBITDA zakładu przy ustabilizowanej produkcji wyniesie 282 mln USD. Spółka zakłada rozpoczęcie budowy kopalni w 2019 r., a rozpoczęcie wydobycia w 2023 r.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o wykluczeniu akcji Graal z obrotu z dniem 21 marca, podała giełda.

Oferta publiczna Griffin Premium RE.. o łącznej wartości od ok. 562 mln zł (130 mln euro) do ok. 736 mln zł (171 mln euro) rozpoczyna się w dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w komunikacie. Cena maksymalna w ofercie została ustalona 6,5 zł.

Spółka zależna Robyga zawarła umowę przedwstępną nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 3,2 ha w Warszawie w dzielnicy Włochy za 31,5 mln zł netto, podała spółka.

Multimedia Polska odnotowały 9,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 86,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Robyg rekomenduje przeznaczenie łącznie 71 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,27 zł na akcję, podała spółka.

MLP Group odnotowało 66,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 74,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pelion podjął uchwałę o rekomendacji walnemu zgromadzeniu spółki podjęcia uchwały o przeznaczeniu wypracowanego w roku 2016 zysku netto w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

PZU wystąpi do walnego zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym do kwoty 3 mld zł, podała spółka.

PZU odnotowało 1 947 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2 343 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie kwoty 1,28 mld zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka.

PKN Orlen odnotował 5 261 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 3 2 837 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep odnotował 31,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 23,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen dokonał zmiany odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w raporcie jednostkowym i w efekcie odwrócenie odpisu aktualizującego wartość akcji Orlen Lietuva, w związku z planowaną dywidendą, zwiększy się w porównaniu z danymi zaprezentowanymi w raporcie za IV kw. 2016 roku o 549 mln zł i łącznie w 2016 roku wyniesie 1 150 mln zł.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem